Ολοκληρώθηκε η εκταμίευση της επιχορήγησης ποσού 548.754,30 ευρώ από την Παπουτσάνης
Η τελική εκταμίευση είχε εγκριθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. 77887/24-12-14 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Η εν λόγω επιχορήγηση χορηγήθηκε στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος του Ν.3299/2004 και αφορά σε επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 2008 έως 2012.