Ζημιές 980 χιλ. ευρώ κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2015 ο όμιλος Δρομέας ενώ στα 1.038  χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές της μητρικής μετά από φόρους (αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις).

Ο όμιλος σημείωσε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 0,4% (3.113 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι 3.100 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα), ενώ η εταιρεία σημείωσε οριακή μείωση κατά 2% (2.987 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι 3.057 χιλ. ευρώ το 2014).

Το κόστος πωληθέντων του ομίλου ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του, παράλληλα με την οριακή αύξηση των πωλήσεων, συνέχισε την καθοδική του πορεία και περιορίσθηκε στο τρέχον εξάμηνο του 2015 περαιτέρω, έστω οριακά, στο 36,5%, έναντι του 37% αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Η μητρική εταιρεία, στο α’ εξάμηνο του 2015, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μείωσε τις ζημίες της προ φόρων από τις 980 χιλ. ευρώ στις 911 χιλ. ευρώ. Πιο εμφανής είναι η βελτίωση για τον όμιλο, όπου οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στις 837 χιλ. ευρώ και ήταν  κατά 18% λιγότερες από τις ζημίες του πρώτου εξαμήνου του 2015 (1.025 χιλ. ευρώ).