Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης των ομολογιών της β΄ σειράς του ομολογιακού δανείου άσκησαν στο τέλος του περασμένου Αυγούστου ομολογιούχοι της ΓΕ Δημητρίου, οι οποίοι κατείχαν 856 ομολογίες, συνολικής αξίας 610.892,96 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης μπορεί να ασκηθεί μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της β' σειράς του δανείου, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση – δήλωση του ομολογιούχου προς τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, 30 τουλάχιστον ημέρες πριν την 31η Μαρτίου, 30η Ιουνίου, 30η Σεπτεμβρίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, μετά την πάροδο των τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της β' σειράς του δανείου.