Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 210.000 ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων του ν.3340/2005, κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί της μετοχής της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ», κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2011 έως 31.10.2011. Ειδικότερα, για παραβάσεις του άρθρου 7 του ως άνω νόμου επιβάλλονται πρόστιμα 60.000 ευρώ στον κ. Ιωάννη Παστρωμά, 40.000 ευρώ στον διευθύνοντα σύμβουλο της «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ» κ. Θωμά Ρούμπα, 40.000 ευρώ στον πρόεδρο και βασικό μέτοχο της «FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕΔ», κ. Δημήτριο Αντωνόπουλο, 20.000 ευρώ στην εταιρεία «FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕΔ» και 10.000 ευρώ στην εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ». Για παραβάσεις του άρθρου 17 του ως άνω νόμου επιβάλλονται πρόστιμα 20.000 ευρώ στην «ALPHA BANK» (ως καθολικής διαδόχου της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος) και 20.000  ευρώ στην «ΜERIT ΑΧΕΠΕΥ».