Στα 626,54 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές μετά από φόρους της Χαϊδεμένος το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 594,40 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 9,54 εκατ. ευρώ έναντι 9,30 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 2,55% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η εταιρεία παρουσίασε ζημιές προ φόρων ποσού 792,35 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 758,64 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Δάνεια-ταμειακά διαθέσιμα

Η εταιρεία στις 30 06 2015 δεν είχε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις . Το αντίστοιχο υπόλοιπο την 31.12.2014 ανερχόταν στα 84,51 χιλ. υπήρξε μείωση του μακροπροθέσμου δανεισμού κατά 84,51 χιλ

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας την 30.06.2015 ανήλθαν στα € 12,184 εκ. έναντι 12,182 εκατ. ευρώ την 31.12.2014 συνεπώς υπήρξε μείωση του βραχυπροθέσμου δανεισμού κατά 0,002 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας την 30.06.2015 ανέρχονταν σε 9,70 εκατ. ευρώ δηλαδή αυξημένα κατά 830 χιλ. εκατ. σε σχέση με την 31.12.2014 όπου τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 8,87 εκατ.

Η μεταβολή οφείλεται σε αύξηση των καταθέσεων όψεως.

Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2015 δεν ενέκρινε την διανομή μερίσματος για την χρήση 2014, δεδομένου ότι η εταιρεία παρουσιάζει ζημίες. Αποφάσισε, όμως, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 166.815 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ποσό 0,02 λεπτών και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας. Με την εν λόγω απόφαση, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας.