Σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών και σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της σημείωσε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου μισού του έτους:

• Οι πωλήσεις διατηρήθηκαν στα ίδια με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα (12,11 εκατ. έναντι 12,25 εκατ. ευρώ).
• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν από τα 647 στα 978 χιλ. ευρώ.
• Τα προ φόρων αποτελέσματα βελτιώθηκαν από τα +384 στα + 732 χιλ. ευρώ.
• Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 442 χιλ. ευρώ από 227 χιλ. ευρώ.
• Τα ίδια κεφάλαια στις 30/6/2015 ανέβηκαν στα 23,7 εκατ. ευρώ και οι ελεύθερες ταμειακές ροές του πρώτου εξαμήνου ήταν θετικά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας, «οι επιτεύξεις των εταιρειών του ομίλου, στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, αντανακλούν τους βασικούς ρεαλιστικούς στόχους της διοίκησης, που τέθηκαν για το 2015 και αφορούσαν στη σταθεροποίηση και την περαιτέρω επέκταση στις αγορές του εξωτερικού, στην ετοιμότητα των εταιρειών για την άμεση ικανοποίηση κάθε είδους ζήτησης, στην συνεχή προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού κόστους και στην ορθολογικότερη στελέχωση και οργάνωση, για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος και την εν γένει αρνητική σκληρή πραγματικότητα την οποία βιώνει η ελληνική οικονομία.

Η διατήρηση και σταθεροποίηση των βασικών οικονομικών μεγεθών, η ορθολογικότερη μόχλευση των δανειακών κεφαλαίων, η συρρίκνωση των λειτουργικών και των χρηματοοικονομικών εξόδων, κόντρα στην αύξηση των απαιτουμένων κεφαλαίων για την ικανοποίηση των στόχων της διοίκησης, και το κερδοφόρο αποτέλεσμα του ομίλου και της μητρικής εταιρίας, στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε συνέχεια του αντίστοιχου αποτελέσματος της προηγούμενης, αποτέλεσε αισιόδοξο μήνυμα και ενθάρρυνε τις εκτιμήσεις της διοίκησης για την θετική έκβαση του τελικού αποτελέσματος.

Δυστυχώς όμως η άσχημη και απρόβλεπτη τροπή του πολιτικού και οικονομικού σκηνικού, που βιώνει η χώρα από τα τέλη Ιουνίου, αποδυνάμωσε τα ελπιδοφόρα μηνύματα των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, περιορίζοντας ταυτόχρονα από την διοίκηση την ελπίδα για την επίτευξη ενός θετικού, ισάξιου των αρχικών προσδοκιών της, τελικού αποτελέσματος και την φετινή χρονιά.

Παρά ταύτα, η διοίκηση βασιζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της από την διαχρονική αντιμετώπιση ομοειδών δυσμενών καταστάσεων, βοηθούμενη ταυτόχρονα από την υπάρχουσα ισχυρή σημερινή οικονομική διάρθρωση και θέση των εταιρειών του ομίλου, εγγυάται την δυναμική αντιμετώπιση του αρνητικού κλίματος και τον περιορισμό των αρνητικών καταστάσεων».