Πτώση 58% σημείωσαν το α’ εξάμηνο του 2015 τα καθαρά κέρδη της Newsphone, τα οποία διαμορφώθηκαν στις 382,06 χιλ. ευρώ από 918,22 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2014, κυρίως λόγω του μειωμένου τζίρου και της υψηλότερης φορολογίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Newsphone, o κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 14,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014 καταγράφοντας μείωση 9%.

Τα μεικτά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι 7,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014 μειωμένα κατά 11%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στις 382,06 χιλ. ευρώ από 918,22 χιλ. που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2014 σημειώνοντας πτώση 58%.

Η διαμόρφωση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή για την περίοδο του α’ εξαμήνου 2014 είναι 45% έναντι 33% την αντίστοιχη περίοδο του 2014, γεγονός που σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη να μειωθούν κατά 55%.

Οι απαιτήσεις από πελάτες του ομίλου διαμορφώθηκαν την 30.06.2015 σε 30,7 εκατ. έναντι 31,1 εκατ. Στο υπόλοιπο των απαιτήσεων περιλαμβάνονται και επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ποσού 24,4 εκατ.