Καθαρές ζημιές ύψους 74 χιλ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Bογιατζόγλου για το α’ εξάμηνο του 2015, οι οποίες προήλθαν από την διαγραφή απαίτησης αναβαλλόμενης φορολογίας της χρήσης 2011 σε συνδυασµό µε τις ζηµιές της αντίστοιχης περσινής περιόδου (984 χιλ. ευρώ το α΄ εξάµηνο 2014) είναι σε ικανοποιητική κατεύθυνση.

Η θυγατρική εταιρεία του οµίλου «Voyatzoglou Systems Romania SRL» εµφάνισε µικρή µείωση του κύκλου εργασιών η οποία έφτασε στο 3,84% (1.240 χιλ. ευρώ) και µειωµένα κέρδη µετά από φόρους ύψους 51 χιλ. ευρώ σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο όπου είχε εµφανίσει κέρδη µετά από φόρους ύψους 59 χιλ. ευρώ. Η µείωση των καθαρών κερδών της περιόδου οφείλεται στην µείωση του εύκλου Εργασιών και στην µμείωση του συντελεστή μικτού κέρδους.

Η θυγατρική εταιρεία του οµίλου «Beta Contract» έκλεισε µε ζηµιές µετά από φόρους 22 χιλ. ευρώ (ζηµιές 10 χιλ. ευρώ το  αντίστοιχο εξάµηνο του 2014) και ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά 90,92% (16 χιλ. ευρώ) σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό εξάµηνο 2014 (181 χιλ. ευρώ). Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην στάση των επενδύσεων που υπάρχει στη χώρα και η οποία έχει διογκωθεί το τελευταίο διάστηµα, πτώση η οποία πλήττει σε µεγάλο βαθµό τον τοµέα των κατασκευών.

Η θυγατρική εταιρεία του οµίλου «Organizer Stores A.E.» παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 8,35% (221 χιλ. ευρώ) το πρώτο εξάµηνο του 2015 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους (204 χιλ. ευρώ). Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη µετά από φόρους ύψους 3 χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών ύψους 26 χιλ. Ευρώ τον αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2014.