Με νέα ονομαστική αξία, 0,99 ευρώ, που προέκυψε από την αύξηση κεφαλαίου κατά 237.195,54 ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 10 Αυγούστου οι μετοχές της FHL Κυριακίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 19ης Ιουνίου 2015 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό 237.195,54 ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, η οποία πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,01 ευρώ.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 23.482.358,46 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.719.554 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,99 ευρώ η κάθε μία.

Την 13/07/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 81118 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/ση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ., Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της στις 05/08/2015 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της κατά 0,01 ευρώ ανά μετοχή.