Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 220.000 ευρώ για χειραγώγηση τρίτων στην Paperpack και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΔΡΑΞ ΑΕΠΕΥ, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, κατά την 729/17.9.2015 συνεδρίαση του ΔΣ της Επιτροπής αποφασίστηκε:

• η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΔΡΑΞ Α.Ε.Π.Ε.Υ» κατ' εφαρμογή της παρ. 1 περ. (γ) του άρθρου 21 του ν. 3606/2007, τη θέση της εταιρίας στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 22 του ν. 3606/2007 και τον ορισμό επόπτη εκκαθάρισης.

• η επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 220.000 ευρώ για χειραγώγηση στην κατάρτιση συναλλαγών επί της μετοχής της εταιρείας «PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι.Α.Β.Ε.Ε.» το χρονικό διάστημα από 17.9.2010 έως 17.12.2010.

Ειδικότερα για παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3340/2005 επιβλήθηκαν πρόστιμα 60.000 ευρώ στον Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και βασικό μέτοχο της Investment Analysis ΑΕΠΕΥ κ. Παναγιώτη Θεοδωρίδη,  60.000 ευρώ στην εταιρία Investment Analysis Α.Ε.Π.Ε.Υ., 50.000 ευρώ στην εταιρεία MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και 40.000 ευρώ στον μέτοχο, κατά την ελεγχόμενη περίοδο, της Investment Analysis ΑΕΠΕΥ κ. Σάββα Ιντζίρη. Για την ίδια υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ στην εταιρεία SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3340/2005.