Στα 10 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της Viohalco το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 50 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 18% και διαμορφώθηκε σε 1.721 εκατ. ευρώ έναντι 1.455 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2014.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 85% και διαμορφώθηκε σε 183 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2015 από 99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 142% που ανήλθαν σε 121 εκατ. ευρώ έναντι 50 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 60,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,7 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2014.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου 1.745 εκατ. ευρώ από 1.583 εκατ. ευρώ την 30η Ιουνίου 2014.

Eπιχειρησιακά

Η Viohalco είναι οργανωμένη σε τέσσερις επιχειρησιακούς κλάδους: Αλουμίνιο, Χαλκό και Καλώδια, Χάλυβα και Σωλήνες Χάλυβα και Ανάπτυξη Ακινήτων και Άλλες Υπηρεσίες.

Στον κλάδο Αλουμινίου, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της Ελβάλ και της UACJ Corporation για την ίδρυση κοινής εταιρίας στη Γερμανία, η οποία θα δραστηριοποιείται στην αγορά, παραγωγή και εμπορία υλικών εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη.

Σημειώθηκε ισχυρότερη παρουσία για τον κλάδο Χαλκού στην Γαλλική αγορά, μετά την ενσωμάτωση στις δραστηριότητές του, του τομέα χαλκού της Reynolds European SAs.

Ανατέθηκε στην Fulgor, την εταιρία του κλάδου Καλωδίων, η εκτέλεση συμβολαίου ύψους 36,4 εκατ. ευρώ που αφορά την καλωδιακή διασύνδεση αιολικού πάρκου δυναμικότητας 73,2 MW στη νησίδα Αγίου Γεωργίου, νότια του ακρωτηρίου Σουνίου. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει την προμήθεια, την τοποθέτηση του καλωδίου σε βάθος μέχρι 230 μέτρα, την προστασία του καλωδίου στον πυθμένα της θάλασσας καθ' όλη τη διαδρομή καθώς και την εφαρμογή των αναγκαίων τερματισμών και συνδέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο υψηλής τάσης στο Λαύριο.

Την 29η Απριλίου 2015 τα Διοικητικά Συμβούλια των Viohalco και Σιδενόρ Συμμετοχών αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο εταιριών, ως την πλέον κατάλληλη τεχνική λύση για την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης των εταιριών παραγωγής Χάλυβα και των εργοστασίων της Σιδενόρ Συμμετοχών που βρίσκονται στην Ελλάδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεχής υποστήριξη μέσω καλύτερης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Οικονομική ανασκόπηση

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο 2015 επηρεάστηκαν από τα οικονομικά αποτελέσματα των βασικών της θυγατρικών.

Παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις, η Viohalco επέδειξε σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα σε σύγκριση με το εξάμηνο 2014. Οι τρεις μεγαλύτεροι επιχειρησιακοί κλάδοι της Viohalco, Αλουμίνιο, Χαλκός και Καλώδια και Χάλυβας και Σωλήνες Χάλυβα, παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Οι επιδόσεις βοηθηθήκαν επίσης εν μέρει από την πτώση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και της στερλίνας Μεγάλης Βρετανίας, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη διεθνή ζήτηση, και από τα υψηλότερα περιθώρια λόγω του βελτιωμένου προϊοντικού μείγματος, τις υψηλότερες τιμές κατεργασίας και τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.