Σε ενέργειες, μεταξύ των οποίων η μείωση του κόστους λειτουργίας της, προχωρά η Βιοτέρ, προκειμένου να αρθεί το καθεστώς επιτήρησης των μετοχών της. 
Να σημειωθεί ότι οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν στην κατηγορία επιτήρησης από 10η Απριλίου 2012 μετά από απόφαση του του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι μετοχές της εταιρείας επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.
Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, οι ζημίες είναι αποτέλεσμα των αρνητικών οικονομικών συνθηκών, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κατά βάση από το ελληνικό δημόσιο .
Η εταιρεία προέβη σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της, προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της. 
Βασικός στόχος αποτελεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο.