Στην απορρόφηση της ΠΑΝΕΛΚΟ θα προχωρήσει η ΣΙΔΜΑ, όπως ανακοινώθηκε από την απορροφώσα εταιρεία.

Σε ό,τι αφορά στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2015, η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρείας (ΠΑΝΕΛΚΟ) θα μεταφερθούν ως στοιχεία ισολογισμού της απορροφώσας εταιρείας (ΣΙΔΜΑ).

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΙΔΜΑ ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 13.500.000 ευρώ και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ η κάθε μία.

Το  μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΝΕΛΚΟ ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 4.200.000 ευρώ και διαιρείται σε 420.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία μία.

Η ΣΙΔΜΑ κατέχει σήμερα 394.800 μετοχές της ΠΑΝΕΛΚΟ  που αντιστοιχούν σε ονομαστική αξία 3.948.000,00 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΝΕΛΚΟ και οι οποίες μετοχές δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της ΣΙΔΜΑ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΙΔΜΑ θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 252.000,45 ευρώ  ως εξής:

α) κατά το ποσό των 252.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου κατά τα ανωτέρω μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΝΕΛΚΟ που δεν κατέχεται από την ΣΙΔΜΑ και

β) κατά το ποσό των 0,45 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από το Αποθεματικό της εταιρείας "Καταβεβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", για λόγους στρογγυλοποίησης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΙΔΜΑ θα ανέλθει, μετά τη συγχώνευση, στο συνολικό ποσό των 13.752.000,45 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.186.667 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ η κάθε μία.

Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών.