Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία Δομική Κρήτης για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 21 και της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.3556/2007, λόγω μη δημοσιοποίησης εντός της νόμιμης προθεσμίας της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014.