Σύμβαση για την πώληση θυγατρικής της, υπέγραψε η Alco, όπως είχε αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων περί πώλησης θυγατρικών της εταιρειών στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας της.
Ειδικότερα η Αlco υπέγραψε στις 30/6/2015 η σύμβαση πώλησης του συνόλου της συμμετοχής της στη ρουμανική θυγατρική της Αlco Rom Trade Srl, που αντιστοιχεί στο 90% του μετοχικού της κεφαλαίου της δεύτερης.
Σύμφωνα με την εισηγμένη, η πώληση αυτή εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα του ομίλου, ωστόσο  η επακριβή επίπτωση της θα εξεταστεί προσεχώς.