Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ασφάλιση μπορούν να εξασφαλίσουν τα ομαδικά προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών. Πρόκειται για προϊόντα που απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις για την ασφάλιση των στελεχών και του προσωπικού τους. Ωστόσο, ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να κάνουν και άλλες ομάδες, όπως σύλλογοι, σωματεία, αθλητικοί οργανισμοί, αρκεί να διαθέτουν τουλάχιστον δέκα ασφαλισμένους. 

Όπως αναφέρουν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια διαθέτουν μια σειρά πλεονεκτημάτων έναντι των ατομικών: 

   - Πρώτον είναι κατά κανόνα πιο φθηνά από τα ατομικά συμβόλαια με τις αντίστοιχες καλύψεις και ασφαλιστικά ποσά. Αυτό συμβαίνει λόγω του μεγάλου αριθμού των προσώπων που καλύπτονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει διασπορά του κινδύνου, αλλά και λόγω άλλων χαρακτηριστικών όπως η μέση ηλικία των ατόμων, η έννοια του «μεγάλου πελάτη», και το μικρότερο εκχωρούμενο ποσοστό προμήθειας στους συνεργάτες.

   - Δεύτερον, στην κάλυψη απώλειας ζωής και υγείας, συνήθως, δεν εξετάζεται η ασφαλισιμότητα.

   - Τρίτον, στα ομαδικά ασφαλιστήρια μπορούν να ενταχθούν, με τους ίδιους όρους, και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του μέλους της ομάδας. 

Σε ποιους απευθύνονται

Όπως προαναφέρθηκε τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις, για την κάλυψη των εργαζομένων τους. Ωστόσο, ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να συνάψουν και κάθε μορφής σύλλογοι ή σωματεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης ακινήτων που προσφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) σε συνεργασία με την Interamerican. Ακόμη, ομαδικά ασφαλιστήρια κάνουν και οι τράπεζες για τους πελάτες τους. 

Καλύψεις

Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει ξεχωριστά προγράμματα ομαδικών ασφαλίσεων. Σε γενικές γραμμές τα προγράμματα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά αφορούν: 

   - Απώλειας ζωής

   - Επιβίωσης

   - Ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις (ασφαλιστήρια συμβόλαια τύπου Unit Linked)

   - Συνταξιοδοτικά προγράμματα εγγυημένων αποδόσεων (με παροχή μηνιαίας σύνταξης ή εφάπαξ ποσού)

   - Υγείας με παροχές για πρωτοβάθμια (διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε ιατρούς) ή/και δευτεροβάθμια (νοσηλεία, επεμβάσεις κ.α.) περίθαλψη.

   - Συμπληρωματικές καλύψεις όπως απώλεια εισοδήματος λόγω ανικανότητας (μόνιμης, μερικής ή ολικής) για εργασία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας 

Το κόστος

Οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου είναι: 

   - Το πλήθος της ομάδας των εργαζομένων που ασφαλίζονται

   - Το είδος της ομάδας

   - Οι ηλικίες και το φύλο των ασφαλιζόμενων προσώπων

   - Οι καλύψεις και τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια (όρια αποζημίωσης)

   - Οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις

   - Μετατροπή ομαδικών ασφαλιστηρίων σε ατομικά

Η συμμετοχή ενός ατόμου σε ένα ομαδικό ασφαλιστήριο προϋποθέτει τη διατήρηση της εργασιακής του θέσης στην επιχείρηση η στην επιχείρηση. Στη περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρήσει από την ομάδα, κατά κανόνα βγαίνει από το ομαδικό και μένει ανασφάλιστος. Πολλές όμως εταιρείες, με σκοπό να μη χάσουν τον πελάτη, του παρέχουν τη δυνατότητα να συνεχίσει, υπό προϋποθέσεις βέβαια, την ασφάλισή του στην ασφαλιστική εταιρεία με ατομικό ασφαλιστήριο, με καλύψεις που είχε και μέσω του ομαδικού. 

Επίσης, σε περιπτώσεις ομαδικής ασφάλισης συνταξιούχων, με τη λήξη των καλύψεων του ομαδικού, συνήθως στην ηλικία των 70 ετών, πολλές εταιρείες παρέχουν τη δυνατότητα να συνεχίσει ισοβίως ο συνταξιούχος την ασφάλισή του με ατομικό συμβόλαιο, πράγμα που δεν θα μπορούσε να το κάνει, λόγω ηλικίας, αν προηγουμένως δεν συμμετείχε στο ομαδικό.