Το βασικό ζητούμενο των ημερών για τον μέσο καταναλωτή είναι η εξοικονόμηση χρημάτων από κάθε πιθανή πηγή. Επιδιώκεται ο περιορισμός κάθε σπατάλης. Στα πλαίσια αυτά, σκόπιμο είναι να γνωρίζουμε το πώς υπολογίζονται τα ασφάλιστρα μας. Μόνο έτσι μπορούμε να επιλέξουμε την καλύτερη δυνατή προσφορά που μπορούν οι ασφαλιστικές να προσφέρουν σε εμάς.

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων (τιμολόγηση) γίνεται ελεύθερα από κάθε ασφαλιστική εταιρία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό.

Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι α) η ηλικία του οδηγού, β) η χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φορτηγό κ.λ.π.), γ) τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής κ.λ.π.), δ) το ιστορικό ζημιών, ε) o τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων, στ) η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί

Βασικός, επίσης, παράγοντας τιμολόγησης είναι τα όρια κάλυψης (ασφαλιστικά ποσά), τα οποία αναλαμβάνει να καλύψει η κάθε ασφαλιστική εταιρία. Σημαντικό είναι να επισημανθεί πως τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου ρυθμίζονται με Νόμο, ο οποίος πρόσφατα εναρμονίστηκε (με το ν. 3746/2009) με την 5η Κοινοτική Οδηγία και προβλέπει τη σταδιακή αύξηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων, μέχρι την 01.06.2012.

Οι ανωτέρω υποχρεωτικές αυξήσεις των ορίων κάλυψης συνιστούν αναμφισβήτητα αύξηση του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η οποία, όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα εκτιμηθεί και θα αξιολογηθεί από κάθε ασφαλιστική εταιρία χωριστά, η οποία και εν τέλει θα προσδιορίσει το ύψος των ασφαλίστρων που θα ζητήσει για την παροχή της κάλυψης αυτής.