Εξαιρετικά πολύτιμος για κάθε ασφαλισμένο μπορεί να αποδειχτεί ένας έμπειρος ασφαλιστικός σύμβουλος. Και αυτό διότι, μπορεί κάποιες μορφές ασφάλισης, όπως αυτή του αυτοκινήτου, να έχουν απλοποιηθεί τόσο πολύ που να μπορούν να αγοραστούν άμεσα και από το διαδίκτυο, ωστόσο για πολλά προϊόντα όπως τα συνταξιοδοτικά ή τα προγράμματα υγείας χρειάζεται η σωστή καθοδήγηση και οι συμβουλές που μόνο ένας επαγγελματίας μπορεί να προσφέρει.

Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι το πρόσωπο που αποκαλούμε «ασφαλιστικό σύμβουλο» ή «ασφαλιστή» μπορεί να έχει πολλές ιδιότητες αλλά και διαφορετικές λειτουργίες. Πιο σωστά, λοιπόν, τα άτομα που ασχολούνται με την «επικοινωνία» μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και καταναλωτών αποκαλούνται «διαμεσολαβούντα πρόσωπα» και χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών, με ασφαλιστικές συμβάσεις. Εργάζεται για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών. Δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη.

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Είναι η πιο γνωστή κατηγορία στο ευρύ κοινό. Ο ασφαλιστικός πράκτορας έχει ως έργο την ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις.

Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων

Αντίθετα από τον ασφαλιστικό πράκτορα, ο μεσίτης ασφαλίσεων ενεργεί με εντολή του ασφαλιζομένου και έχει ως σκοπό χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόμενου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Ο μεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να απολαμβάνει νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων

Ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης έναντι προμήθειας διαμεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση έργου.

Συνδεδεμένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής

Ο συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ ονόματος και για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσότερων της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά δεν εισπράττει τα ασφάλιστρα ή τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη. Θεωρείται επίσης, ως συνδεδεμένος ασφαλιστικός κάθε πρόσωπο που ασκεί την δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η οποία είναι συμπληρωματική προς την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί συμπλήρωμα των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής του.

Τα κριτήρια

Ανεξαρτήτως κατηγορίας όλοι οι διαμεσολαβητές -εκτός των υπαλλήλων ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν να διαμεσολαβήσουν υπό προϋποθέσεις για την προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων της εταιρείας στην οποία εργάζονται- πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να έχουν περάσει ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε κάθε περίπτωση, όταν συναλλασσόμαστε με έναν επαγγελματία «ασφαλιστή» εξασφαλίζουμε τουλάχιστον ότι το άτομο αυτό αφενός είναι καταχωρημένο στα μητρώα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και αφετέρου για να λάβει την άδεια του έχει προσκομίσει έγγραφα περί μη καταδίκης του, ειδικά για οικονομικά εγκλήματα, τα οποία μάλιστα ανανεώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι κάθε διαμεσολαβητής ασφαλιστικών συμβάσεων είναι υποχρεωμένος να είναι ασφαλισμένος και ο ίδιος με ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα συμβόλαια που αναλαμβάνει.