ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ

2.88€
Μεταβολή 0.35%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2022-01-27
 • Υψηλό Ημέρας 3.73
 • Χαμηλό Ημέρας 2.01
 • Άνοιγμα 2.83
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.87
 • Όγκος 6.281
 • Τζίρος 17914.59
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 2,88€
 • Κεφαλαιοποίηση 8778240
 • Αριθμος Μετοχών 3048000
 • Κωδ. ISIN GRS095003000
 • BBGID BBG000BNRR98
 • Κλάδος Σίδηρος & Χάλυβας

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,7402,9000,3554.10624438.090
30 Ημέρες2,7403,100-1,37351.1561.50847.259
3 Μήνες2,7403,340-5,571.039.7744.67450.406
6 Μήνες2,2403,34026,323.503.17312.54175.918
12 Μήνες2,0023,34039,624.147.18015.84045.173
2021-12-20 | 18:56:32
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  

 

Η  εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, , δυνάμει της από 20.12.2021 απόφασής του, προέβη  στον ορισμό της κας Ελένης Στάμου ως Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας.

 

Η κα Ελένη Στάμου πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 15 του Ν. 4706/2020), ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα σε επιτροπή διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

 

Ειδικότερα, η κα Ελένη Στάμου είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου της Μεγάλης Βρετανίας, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.Λ.), έχει δε πολυετή εμπειρία σε θέματα ελέγχου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου έχοντας απασχοληθεί επί σειρά ετών σε ελεγκτικές εργασίες και μεθοδολογία ελεγκτικών εταιρειών.

 

Η κα Ελένη Στάμου αναλαμβάνει τα καθήκοντά της ως Εσωτερικός Ελεγκτής από την 20.12.2021.

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 20.12.2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
2021-11-29 | 20:27:24
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Eννεαμήνου 2021

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Eννεαμήνου 2021

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. εφεξής «η Εταιρεία», κατόπιν παρότρυνσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με επιστολή της από 09/11/2021, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης  στη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του Γ τριμήνου 2021 αλλά και σωρευτικά της περιόδου 01/01/2021 – 30/09/2021,  ανακοινώνει τα εξής:

Η Εταιρεία συνέχισε τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της και στο Γ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πετυχαίνοντας σωρευτική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 82,53% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι αυξημένες τιμές των Α υλών σε συνδυασμό με τη διατήρηση διψήφιου ρυθμού ανάπτυξης του όγκου των πωλήσεων και στο Γ τρίμηνο του έτους συνέβαλαν στο υψηλό μικτό κέρδος, το οποίο ανήλθε σε 21,2% επί των πωλήσεων  έναντι 8,46% το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Συνέπεια αυτών ήταν και η σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών τα οποία ανήλθαν σε 3,294 εκ. ευρώ έναντι 0,227 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 αλλά και των προ φόρων κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 2,507 εκ. ευρώ έναντι 0,193 εκ. ευρώ το 2020.  

Αναλυτικά παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου 01/01/2021 – 30/09/2021 καθώς και του Γ τριμήνου 2021

Ποσά σε ευρώ

01/01/2021 30/09/2021

01/01/2020  30/09/2020

Κύκλος Εργασιών

22.385.471

12.264.075

Μικτό κέρδος

4.745.988

1.037.482

Κέρδη/ (Ζημιές) προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

3.294.915

226.973

Κέρδη /(ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)

3.050.094

16.771

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

2.507.440

192.959

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ

01/07/2021 30/09/2021

01/07/2020  30/09/2020

Κύκλος Εργασιών

7.219.258

4.377.655

Μικτό κέρδος

1.324.231

387.618

Κέρδη/ (Ζημιές) προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

961.720

110.790

Κέρδη /(ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)

886.456

40.723

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

655.665

(34.772)

 

 

 

Η διάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια καθώς και τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια στις 30/09/2021 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Ποσά σε ευρώ

30/9/2021

31/12/2020

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

8.158.571

7.723.944

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

6.068.538

4.811.393

Συνολικός δανεισμός

14.227.109

12.535.337

Καθαρός δανεισμός

12.949.765

11.810.137

Ίδια Κεφάλαια

9.642.000

3.905.756

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

22.591.765

15.715.893

 

Καθώς η εξέλιξη της πανδημίας του COVID-19 συνεχίζει να απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, η πρόβλεψη της έκτασης και διάρκειας των επιχειρηματικών και οικονομικών επιπτώσεών της εξακολουθεί να είναι δυσχερής και το πλήρες φάσμα των πιθανών συνεπειών που θα επιφέρει για την παγκόσμια οικονομία είναι δύσκολο να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.

 

Ωστόσο, οι έως σήμερα εξελίξεις δεν έχουν επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, ενώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, η εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπάρξουν ουσιώδεις επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη.     

 

Αναλυτικά τα μέτρα και οι πολιτικές που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση της πανδημίας έως την 30/09/2021, περιγράφονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του τρέχοντος έτους 2021 ,

(βλέπε κεφ. Σημαντικά Γεγονότα, σελ. 9 και κεφ. Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό σελ. 11).  

 

Περαιτέρω, η ιλιγγιώδης αύξηση του κόστους της ενέργειας προκαλεί ανησυχία, ωστόσο λελογισμένη, καθώς η ενέργεια αποτελεί μικρό μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής. Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς ενέργειας για αποκλιμάκωση των τιμών από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

 

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία έχει συμπεριλάβει στο επενδυτικό της πλάνο την κατασκευή Φ/Β πάρκου στη στέγη των ακινήτων της,  με σκοπό τον συμψηφισμό της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και την σταδιακή εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού υψηλής ενεργειακής κλάσης. Κατά αυτό τον τρόπο εφαρμόζοντας «πράσινες πολιτικές» επιτυγχάνεται η μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και η ενεργητική συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.   

 

Παρά τις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες διακυμάνσεις της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, οι εκτιμήσεις έως το τέλος του τρέχοντος έτους αλλά και για το νέο έτος παραμένουν θετικές. Η επιτάχυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και εν γένει του συνόλου της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τη ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης και υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.  

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29.11.2021

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Eννεαμήνου 2021