ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ

2.79€
Μεταβολή 0.36%
Τελ. ενημ: 14:37:46 - 2021-09-21
 • Υψηλό Ημέρας 3.61
 • Χαμηλό Ημέρας 1.95
 • Άνοιγμα 2.78
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.78
 • Όγκος 10.653
 • Τζίρος 29735.39
 • Αγορά 2,76€
 • Πώληση 2,78€
 • Κεφαλαιοποίηση 8503920
 • Αριθμος Μετοχών 3048000
 • Κωδ. ISIN GRS095003000
 • BBGID BBG000BNRR98
 • Κλάδος Σίδηρος & Χάλυβας

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,7402,900-3,8132.28211290.070
30 Ημέρες2,3802,94015,83565.3942.00972.550
3 Μήνες2,1202,9409,451.969.1816.00274.063
6 Μήνες2,0372,94030,372.126.3917.08541.931
12 Μήνες1,7322,9408,272.288.3629.00922.572
2021-09-15 | 08:55:52
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 10 Σεπτεμβρίου 2021 καθώς και την εκλογή του Προέδρου της. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου
2021-09-15 | 08:55:12
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία ανακοινώνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 10 Σεπτεμβρίου 2021. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιου συνεδρίασε την 13η Σεπτεμβρίου 2021 και αποφασίστηκε η συγκρότηση σε σώμα καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόσπασμα πρακτικού Συγκρότησης ΔΣ σε σώμα και εκπροσώπηση
2021-09-13 | 20:42:44
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εταιρεία ανακοινώνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης  Σεπτεμβρίου 2021. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

20210913 Απόσπασμα ΤΓΣ 10.09.2021 - Εκλογής νέου Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου
2021-09-13 | 19:20:35
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

 


Α. H Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
(εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις
10/09/2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 54,10 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.648.852 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.048.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί / κατά πλειοψηφία οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)      Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148 οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 –31/12/2020, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή.

2)      Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ του Ν. 4449/2017.

3)      Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, η απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153, και ειδικότερα του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή κ. Βρασίδα Δαμηλάκου του Σπυρίδωνος (ΑΜ 1233), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

4)      Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, η προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

5)      Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, οι αμοιβές – αποδοχές που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, ήτοι από 1-1-2020 έως 31-12-2020. Κατά τις ίδιες ψήφους προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2021 –31.12.2021, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2021 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2021 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2022), μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

6)      Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148 μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΜ 153 για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, η επισκόπηση των εταιρικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ίδια χρήση, καθώς και η αμοιβή της «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας. 

7)      Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020 καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020).Το κείμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο www.tzirakian.com.

8)      Εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ

2. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι

3. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου

4. Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου

5. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ,

6. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου

7. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου

με ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα δύο τελευταία, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται από 10/09/2021 και λήγει σύμφωνα με τα ανωτέρω μετά από 5 έτη παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

9)      Παρασχέθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148, ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλλων νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

10)  Εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 1.468.438 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 180.414 και απόντος του λοιπού παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εκ ψήφων 1.399.148,  νέα Μικτή Ανεξάρτητη  Επιτροπή  Ελέγχου,  η  οποία  θα  αποτελείται  από  δύο  μέλη  του Διοικητικού  Συμβουλίου, ήτοι  δύο  ανεξάρτητα  μη  εκτελεστικά  μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι  τον κο Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου και κο Γεώργιο Γκουζούλη του Αγγελου  και τρίτο πρόσωπο τον κο Χρήστο Ευαγγελίου, θα έχει  δε  θητεία ίση με την θητεία  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Τα  μέλη  της Επιτροπής Ελέγχου που ορίστηκαν στη  Γ.Σ.  θα συνεδριάσουν,  προκειμένου να οριστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη της.

11)  Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

 

Οινόφυτα, 13/09/2021 

Ανακοίνωση αποφάσεων ΤΓΣ 2021
2021-08-03 | 20:03:28
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και  κατόπιν της από 02/08/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, ο κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέτοχος μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου με ποσοστό άνω του 5%), την 29/07/2021 διέθεσε προς πώληση 14.545 κοινές ονομαστικές μετοχές μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο την κα Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ καθώς και 188.660  κοινές ονομαστικές μετοχές με συνδικαιούχο την κα Ανούς χα Λ. Τζιρακιάν. Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, κατείχε το 8,12%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μέσω των ανωτέρω κοινών επενδυτικών μερίδων καθώς και ατομικής επενδυτικής μερίδας και επομένως επήλθε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως ο κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου είναι συνδικαιούχος  41.686 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο την κα Ανούς χα Τζιρακιάν του Αριστακές,  και δικαιούχος  2.414 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας μέσω ατομικής επενδυτικής μερίδας.

Κατόπιν της από 02/08/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, η κα Ανούς χα Τζιρακιάν του Αριστακές , με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέτοχος μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου με ποσοστό άνω του 5%), αλλά και από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η κα Ανούς χα Τζιρακιάν του Αριστακές, είναι συνδικαιούχος  41.686 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον ο κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου, που αντιπροσωπεύουν το 1,37% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πριν τις ανωτέρω μεταβολές κατείχε μέσω της κοινής επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου το 7,56% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και επομένως επήλθε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% και κατήλθε του ορίου του 5% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οινόφυτα Βοιωτίας, 03.08.2021

 

Κεβορκιάν Λιμπαρίτ και Ανούς χα Λ.Τζιρακιάν μεταβολή ποσοστού
2021-07-30 | 09:00:55
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ 121923260000

σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 10/09/2021.

Με την από 29/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020  (01.01.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
 2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ του Ν. 4449/2017.   
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2020.
 4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
 5. Έγκριση αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2021.
 6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της  τρέχουσας χρήσης 2021, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτής.
 7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 8. Εκλογή  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  και  καθορισμός  των ανεξάρτητων μελών του.
 9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.
 10. Εκλογή και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 11. Παροχή πληρεξουσιότητας και έγκριση συμβάσεων που υπάγονται στο αρ. 99 επ. Ν. 4548/2018.
 12. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

 

Σε  περίπτωση  μη  επίτευξης  της  απαιτούμενης  εκ  του  Νόμου  και  του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 124, 128 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως  μέτοχος  στα αρχεία  του  Συστήματος  Αυλων  Τίτλων  που  διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική), η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να  υφίσταται  κατά  την  έναρξη  της  πέμπτης  ημέρας  πριν  από  την  ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/09/2021, ήτοι την 05η /09/ 2021 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να  περιέλθει στην  Εταιρεία το  αργότερο  την  τρίτη  (3η)  ημέρα  πριν  από  τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική  Συνέλευση  μόνον  όποιος  φέρει  την  ιδιότητα  του  μετόχου  κατά  την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής και σε κάθε μετ αναβολή ή διακοπή της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 & 128 του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος δεν μετέχει στη Γενική Συνέλευση παρά μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων  (συμμετοχής  και  ψήφου)  δεν  προϋποθέτει  την  δέσμευση  των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα  που  μεσολαβεί  ανάμεσα  στην  Ημερομηνία  Καταγραφής  και  στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

(α)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται  να  εγγράψει  στην  ημερήσια  διάταξη  της  Γενικής  Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού  συμβουλίου,  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημέρες πριν  από  τη  Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή  το  σχέδιο  απόφασης  που  έχει  υποβληθεί  από  τους  μετόχους  κατά  τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 & 141 του Ν.4548/2018.

(β)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θέτει  στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 123, 124,125,126,128 Ν. 4548/2018.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο  περιεχόμενο.  Υποχρέωση  παροχής  πληροφοριών  δεν  υφίσταται  όταν  οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(ε)  Μετά  από  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  η  οποία  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση  της  Εταιρείας.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(στ)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας  διάταξης  της  Γενικής  Συνέλευσης,  ενεργείται  δια  ονομαστικής κλήσεως. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω  αναφερόμενες  περιπτώσεις  οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να αποδεικνύουν  τη  μετοχική  τους  ιδιότητα  και  τον  αριθμό  των  μετοχών  που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΚΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΨΗΦΟΥ  ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων κατ αρ. 128 Ν. 4548/2018. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος  που  ενεργεί  για  περισσότερους  μετόχους  μπορεί  να  ψηφίζει διαφορετικά  για  κάθε  μέτοχο.  Ο αντιπρόσωπος  μετόχου  υποχρεούται  να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου για τη συμμετοχή στη Γενική  Συνέλευση  γίνεται  εγγράφως  και  κοινοποιείται  στην  Εταιρεία  με κατάθεση του σχετικού εντύπου συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου από τον μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ή ταχυδρομικώς (Οινόφυτα Βοιωτίας, 56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax22620-32261,  τουλάχιστον  τρεις  (3)  ημέρες πριν  από  την  ημερομηνία συνεδρίασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  ή  της  τυχόν  επαναληπτικής αυτής  με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.tzirakian.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και ανάκληση αντιπροσώπου. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22620-32280

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν αντίγραφα εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 N. 4548/2018 όπως ισχύει, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας). Τα άνω έγγραφα και πληροφορίες του άρθρου 123 του N. 4548/2018, όπως ισχύει, είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-07-30 | 09:00:41
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

 

Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 αντί της Τετάρτης 15 Σεπτεμβρίου 2021.  

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29 Ιουλίου 2021.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
2021-07-27 | 09:06:32
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  

 

Η  εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της από 15.07.2021 παραιτήσεως του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας κ. Ευάγγελου Ζακυνθινού, δυνάμει της από 26/7/2021 απόφασής του, προέβη  στον ορισμό του κ. Βασιλείου Φραγκούλη ως Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευάγγελου Ζακυνθινού.

 

Ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 15 του Ν. 4706/2020), ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα σε επιτροπή διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

 

Ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (Ι.Ε.Ε.Ε.) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA - USA), έχει δε 4ετή ενεργή εμπειρία σε έργα και θέματα εσωτερικού ελέγχου νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

 

Ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Εσωτερικός Ελεγκτής από την 01.09.2021.

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 26.07.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ