ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)

1.92€
Μεταβολή -3.03%
Τελ. ενημ: 17:25:03 - 2022-05-19
 • Άνοιγμα 1.96
 • Όγκος 435
 • Αγορά 0,00€
 • Αριθμος Μετοχών 13582223
 • Υψηλό 2.57
 • Τζίρος 850.15
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 26553245.965
 • Χαμηλό 1.39
 • Κλείσιμο 1.98
 • Πράξεις 5

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,8752,040-2,7421.2998010.431
30 Ημέρες1,8752,560-20,20115.36150713.137
3 Μήνες1,8753,080-34,83401.0811.84717.350
6 Μήνες1,8753,260-29,681.028.8174.74622.688
12 Μήνες0,8153,420117,221.845.3028.14618.612

Ανακοινώσεις

2022-05-06 | 14:42:20
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

“ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ”

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 361801000 

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την  02α  Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο PRESIDENT HOTEL , Λεωφ. Κηφισίας 43  τ.κ 11523  Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021)  σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021)  και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.
 4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021)   σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
 5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας  και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2022 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως ισχύει.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.
 9. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
 10. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 11. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

 

Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 28.05.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω.

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (N. 4548/2018, N. 4569/2019, N. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.  σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητών, εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

 

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

 

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν

 

εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον  σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.sidma.gr), στην κατηγορία «Ενημέρωση Επενδυτών / Γενικές Συνελεύσεις»  το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: Λεωφ. Μεγαρίδος  188, Ασπρόπυργος Αττικής , Τ.Κ. 19300 1ος όροφος , ή αποστέλλεται στο fax: 210 3498281 ή μέσω email στο [email protected] τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 3498200, κα. Όρκουλα Ιωάννα.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 και με σκοπό την λήψη κάθε δυνατής μέριμνας για την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όσων μετόχων το επιθυμούν στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02/06/2022, καθώς σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολής συνεδρίαση αυτής, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018.

 

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τηλεδιάσκεψη είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής και, σε κάθε περίπτωση, έως 48 ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής μετόχου μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και εξουσιοδότησης, σε περίπτωση συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 02/06/2022, στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.sidma.gr/index.php/el/investement-relations/enimerosi-ependiton. Η δήλωση συμμετοχής μετόχου μέσω τηλεδιάσκεψης ή/και εξουσιοδότηση υποβάλλεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) είτε σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεγαρίδος  188, Ασπρόπυργος Αττικής , Τ.Κ. 19300 1ος όροφος, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Υπενθυμίζεται στους κυρίους μετόχους η εναλλακτική δυνατότητα συμπλήρωσης ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), και αντιστοίχως ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses), με χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση τους, η οποία αποστέλλεται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο μέτοχος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό μερίδας Πελάτη (στην περίπτωση που οι μετοχές φυλάσσονται σε Λογαριασμό Πελάτη),  ή τον Μοναδικό Αναγνωριστικό Κωδικό του Μετόχου που παρέχεται από τον Τελευταίο Διαμεσολαβητή στην Εταιρεία σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 (στην περίπτωση που οι μετοχές φυλάσσονται σε Λογαριασμό Πελατείας), και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) του ίδιου ή του διορισθέντος αντιπροσώπου του, κατά περίπτωση, προκειμένου να του αποσταλεί ο κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση. Άλλως, δε θα είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποστέλλεται ένας κωδικός συμμετοχής στη μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) μετόχου ή εκπροσώπου/ αντιπροσώπου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 2, 3, 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής

 

 

Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 18/05/2022, δηλ.  δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, μέχρι τις 20/05/2022, δηλ.  δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την  26/05/2022, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.sidma.gr), το αργότερο μέχρι την  27/05/2022, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την  27/05/2022, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις  27/05/2022, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των

 

 

 

εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες.

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου), αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.sidma.gr. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεγαρίδος 188 , Ασπρόπυργος  Αττικής  Τ.Κ. 19300. 

 

 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

2022-04-11 | 10:15:23
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της σημαντικής ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, που σημειώθηκε κατά το 2021, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική κατέγραψε θεαματική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας,  τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο ομίλου.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ το 2021 διαμορφώθηκε σε ευρώ226,4 εκ., από ευρώ133,3 εκ. το 2020, αυξήθηκε δηλαδή κατά 70,0%, αντανακλώντας εν πολλοίς την αύξηση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2021 κατά 64,5% σε σχέση με το 2020. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ανήλθε στα ευρώ 274,2 εκ. έναντι ευρώ 162,8 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 68,5%. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 27,1 εκ. από ευρώ 6,4 εκ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 327% κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών αλλά και της αύξησης κατά 50% του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων, μετά από μια σειρά ζημιογόνων χρήσεων, ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας της εταιρείας,  φθάνοντας στα ευρώ 31,7 εκ.  από ευρώ 0,8 εκ. ζημιές το 2020.

 

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το 2021 διαμορφώθηκε σε ευρώ 150,1 εκ. από ευρώ 93,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 60%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 197,9 εκ. από ευρώ 123,4 εκ. το 2020, αυξημένος κατά 60,4%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 20,2 εκ., από ευρώ 5,6 εκ. το 2020 κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 44%, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα παρουσίασαν κερδοφορία ύψους ευρώ 26,4 εκ. από ευρώ 0,4 εκ. το 2020. Στην βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων συνεισέφερε κατά ευρώ 12,4 εκ. και η λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, που ολοκληρώθηκε μέσα στο έτος.

 

Αναφορικά με τις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 67% στα ευρώ 44,6 εκ. έναντι ευρώ 26,7 εκ., με τη μέση τιμή πώλησης κατά 64,6% υψηλότερη σε σχέση με αυτήν του 2020, αύξηση των EBITDA σε ευρώ 3.505 χιλ. από ευρώ 733 χιλ. το 2020 (αύξηση 378%), και αύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων σε ευρώ 2.970 χιλ. το 2021 από ευρώ 130 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών και αφετέρου στη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 51% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

 

Η δε SIDMA Romania παρουσίασε και αυτή αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 146%, στα ευρώ 32,7 εκ.  έναντι ευρώ 13,3 εκ. το 2020, με τη μέση τιμή πώλησης υψηλότερη κατά 77,8%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση των τιμών πώλησης αλλά και στην αύξηση των ποσοτικών της πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της επίλυσης των προβλημάτων  ρευστότητας που αντιμετώπιζε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού της και επιπλέον  προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ 7,7 εκ.. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργική της κερδοφορία (EBITDA) έφθασε στα  ευρώ 3.475 χιλ., ενώ το 2020 βρισκόταν σε μηδενικά επίπεδα, και τα   προ φόρων αποτελέσματά της είχαν, μετά από αρκετά χρόνια, θετικό πρόσημο, αφού διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 2.411 χιλ. από ζημιές ευρώ 1.280 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η κερδοφορία διαμόρφωσε τα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής θετικά, στα ευρώ2.404 χιλ., από αρνητικά ευρώ 7.807 χιλ. το 2020.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, ο συνδυασμός της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων, των θετικών αποτελεσμάτων του έτους και της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας βελτίωσε θεαματικά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού, οι οποίοι διαμορφώθηκαν την 31/12/2021 ως εξής:

 • Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 2,3
 • Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 6,3.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήρχετο στο τέλος του 2021 στα ευρώ 12,7 εκ. από ευρώ 16,7 εκ. στο τέλος του 2020, ενώ οι καθαρές δανειακές του υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 26% ή κατά ευρώ 25,5 εκ..

 

Στόχοι και Προοπτικές για το 2022

Την τελευταία πενταετία η εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, αυξάνοντας χρόνο με το χρόνο τον όγκο των πωλήσεων της, ενώ η ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανείων της και η υψηλότατη κερδοφορία του προηγούμενου έτους έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και τη ρευστότητά της και έχουν αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης. Έτσι, η εταιρεία έχει πλήρη ικανότητα εκμετάλλευσης ευνοϊκών συνθηκών αλλά και ενισχυμένη ανθεκτικότητα σε τυχόν αναταράξεις.

 

Τα δύο αυτά στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα ενόψει του γεγονότος ότι ο οικονομικός και επιχειρηματικός ορίζοντας είναι γεμάτος ευκαιρίες αλλά και απειλές.

 

Το 2022 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές, με την ελληνική οικονομία να συνεχίζει να ανακάμπτει, παρά τις συνεχιζόμενες από τα μέσα του περασμένου έτους εξωγενείς πληθωριστικές πιέσεις.

 

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όμως, πυροδοτώντας την έκρηξη των τιμών στην ενέργεια, στα μέταλλα και τα τρόφιμα, αλλά και εντείνοντας τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θέτει τη συνέχιση της ανάπτυξης εν αμφιβόλω, παρά την αναμενόμενη έναρξη των εκταμιεύσεων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθετικότητας (RRF) και το νέο ΕΣΠΑ

Με την παραδοχή ότι η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω, και οι οικονομικές της συνέπειες δεν θα ενταθούν,   η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ αναμένεται, και κατά το 2022, να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

2022-04-11 | 09:09:49
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

 

 

Αθήνα , 11 Απριλίου 2022

 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

 

 

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ.1β και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022, το οποίο έχει ως εξής:

 

 • Τα «Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες» της χρήσης 2021, καθώς και η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση βάσει Δ.Π.Χ.Α.» θα αναρτηθούν εντός της σημερινής ημέρας, Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο , www.sidma.gr καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, www.helex.gr.

 

 • Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την 26η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη.

 

Η εταιρία δεν θα διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2021.

 

* Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.