PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ)

6,700€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-11
 • Υψηλό Ημέρας 8.7
 • Χαμηλό Ημέρας 4.7
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 6.7
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 6,70€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 26485703
 • Αριθμος Μετοχών 3953090
 • Κωδ. ISIN GRS405003005
 • BBGID BBG000CJ7LX4
 • Κλάδος Υλικά Συσκευασίας

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες6,7006,7000,001.23641.656
30 Ημέρες6,7008,7000,003.666171.068
3 Μήνες6,5508,7001,5297.39217710.989
6 Μήνες5,7008,70017,542.638.251605147.381
12 Μήνες4,5008,70031,372.673.45898271.163
2021-06-03 | 09:21:56
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3461/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ORLANDO-EQUITY HOLDING LIMITED» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3461/2006 ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΙΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» («Paperpack Α.B.E.Ε.» ή η «Εταιρεία»)

3 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν.3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η εταιρεία Paperpack Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, στις 2 Ιουνίου 2021, η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «Orlando-Equity Holding Limited» (στο εξής ο «Προτείνων») άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς (στο εξής «Δικαίωμα Εξαγοράς»), υποβάλλοντας προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ως άνω αίτημα, στις 7 Απριλίου 2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών μετοχών της Εταιρείας, που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα κατά την περίοδο αποδοχής της από 29 Ιανουαρίου 2021 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασής του (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»). Συνεχεία αυτού, κατά την 7 Απριλίου 2021, ο Προτείνων κατείχε, άμεσα και έμμεσα, συνολικά 3.818.603 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96.598% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Από τις 6 Απριλίου 2021 μέχρι και την 1.6.2021, ο Προτείνων έχει περαιτέρω αποκτήσει 49.579 μετοχές της Paperpack Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1.254% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Paperpack Α.Β.Ε.Ε., από μετόχους της Paperpack Α.Β.Ε.Ε. που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου του άρθρου 28 του Νόμου.

Κατά την 2α Ιουνίου 2021, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 84.908 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα 6,70 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας ούτε την καταβολή του προβλεπόμενου φόρου πωλήσεων 0,2% που βαρύνει τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας.

Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 26 Φεβρουαρίου 2021 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

2021-04-28 | 17:45:42
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε μείωση κατά 5,52%  και ανήλθε σε 17.428  χιλ.€ έναντι 18.447 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  3.869 χιλ.€ έναντι 4.309 χιλ.€  την προηγούμενη χρήση.

 

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.325 χιλ.€ έναντι 2.598 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 1.732 χιλ.€ έναντι 1.929 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

 

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 2.963 χιλ. € έναντι 3.817 χιλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 1.906 χιλ.€.

 

Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 1.818 χιλ.€ έναντι 501 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

 

Τέλος,  το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,1600 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
2021-04-28 | 13:33:19
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

α) Η ημερομηνία ανακοίνωσης και ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2020  μαζί με τα  Στοιχεία και  Πληροφορίες  της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 της εταιρείας και του Ομίλου, την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.paperpack.gr) , θα είναι η 28η  Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

γ) Η Πρόταση της Διοίκησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι να διανεμηθεί μέρισμα.

δ) Η Ημερομηνία Αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Τρίτη 03/08/2021.

ε) Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της Τετάρτης 04/08/2021 (record date).

στ) Η Ημερομηνία Καταβολής του μερίσματος θα είναι η Δευτέρα 09/08/2021. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.