ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. (ΚΟ)

3.98€
Μεταβολή 1.02%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2022-01-27
 • Υψηλό Ημέρας 5.16
 • Χαμηλό Ημέρας 2.79
 • Άνοιγμα 4.01
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 3.98
 • Όγκος 4.762
 • Τζίρος 18859.72
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 87861146.7
 • Αριθμος Μετοχών 22075665
 • Κωδ. ISIN GRS320313000
 • BBGID BBG000BM1WS6
 • Κλάδος Διαφοροποιημένοι Έμποροι

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες3,8604,040-1,4917.47614817.215
30 Ημέρες3,8004,1703,92160.6871.06329.126
3 Μήνες3,7704,320-7,44574.1383.39336.700
6 Μήνες3,7704,880-2,931.106.1726.97935.460
12 Μήνες3,4604,88011,171.776.19011.83928.707
2021-12-22 | 19:20:23
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση για Ολοκλήρωση Μερικού Φορολογικού Ελέγχου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 περ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο μερικός επιτόπιος φορολογικός έλεγχος για τις φορολογικές χρήσεις 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και 2016 (01.01.2016-31.12.2016) αναφορικά με τις προσδιοριζόμενες στη σχετική εντολή ελέγχου φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας.

Από τον ως άνω  φορολογικό έλεγχο και με την αξιοποίηση - εφαρμογή των διατάξεων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα των άρθρων 397 και 398 του ν. 4512/2018, προέκυψαν για τις προαναφερθείσες φορολογικές χρήσεις 2015 και 2016, καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 351 χιλ. Ευρώ, οι οποίοι πρόκειται να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

2021-12-13 | 18:46:09
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2021 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015), το οποίο ανέρχεται (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου, σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο) σε  0,068 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Aυλων Τίτλων κατά την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016 (record date). 

Οι μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2015 και για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν από την παραπάνω ημερομηνία (31.12.2021).

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2015 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942).

Για περισσότερες πληροφορίες και παροχή τυχόν διευκρινίσεων οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ.: +30 210 5587323, e-mail: [email protected]).

2021-12-13 | 18:27:01
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.B.E.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της  από 09.06.2021 σχετικής ανακοινώσεώς της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι την 10η Δεκεμβρίου 2021 προέβη στην κατάρτιση και υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας για την αγορά από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ενός (1) ακινήτου (αγροτεμαχίου) που βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΣΑ», της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας, συνολικής εκτάσεως 16.402,82 τ.μ., μετά του επ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής (logistics) επιφάνειας 6.313,30 τ.μ.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του ως άνω ακινήτου, διαμορφώθηκε τελικώς στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (2.851.935,48 Ευρώ), το οποίο και εξοφλήθηκε στο σύνολό του.

Η Εταιρεία μέσω της απόκτησης του ως άνω ακινήτου (αγροτεμαχίου μετά του επ αυτού ισογείου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής (logistics), αποσκοπεί στην επέκταση και ενίσχυση των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης και προώθησης των εταιρικών σκοπών και εν γένει δραστηριοτήτων αυτής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ