ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. (ΚΟ)

4.09€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 5.3
 • Χαμηλό Ημέρας 2.87
 • Άνοιγμα 4.1
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 4.09
 • Όγκος 4.065
 • Τζίρος 16707.01
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 4,09€
 • Κεφαλαιοποίηση 90289469.85
 • Αριθμος Μετοχών 22075665
 • Κωδ. ISIN GRS320313000
 • BBGID BBG000BM1WS6
 • Κλάδος Διαφοροποιημένοι Έμποροι

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες4,0504,160-0,2420.01514116.416
30 Ημέρες3,9804,240-1,45110.56285319.688
3 Μήνες3,5804,33010,54401.4022.73226.461
6 Μήνες3,2204,33014,57710.1195.08622.582
12 Μήνες2,5504,33041,031.436.75210.46619.674
2021-06-11 | 18:14:30
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου για Εκλογή Προέδρου & Συγκρότηση σε Σώμα

Επισυνάπτεται αντίγραφο του Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας της 9.6.2021 για την εκλογή του Προέδρου και την Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου.

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου - Εκλογή Προέδρου και Συγκρότηση σε Σώμα
2021-06-11 | 18:05:05
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού ορισμού μελών Επιτροπής Ελέγχου

Επισυνάπτεται αντίγραφο του Πρακτικού υπ' αριθμ. 32 του Δ.Σ.της Εταιρείας στις 9.6.2021 για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Απόσπασμα Πρακτικού Νο. 32 της συνεδρίασης του Δ.Σ. - Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου
2021-06-11 | 17:51:36
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08/06/2021
2021-06-11 | 17:32:46
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ KAI ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,  τα ακόλουθα :

 

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής, μεταξύ άλλων, αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2021 περί εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 9ης Ιουνίου 2021 στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.  Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν ως Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των τασσομένων εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου προϋποθέσεων, ήτοι:

1. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.    

2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι πενταετής, αρχόμενη την 08.06.2021 και λήγουσα την 08.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση όμως δε μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

 

Β. Τα ως άνω Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν την 9η Ιουνίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη κατόπιν ψηφοφορίας ως Πρόεδρος αυτής ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα.

 

Συνακόλουθα η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

1. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Πρόεδρος  της Επιτροπής Ελέγχου.    

2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

2021-06-09 | 18:17:01
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Δελτίο Τύπου - Γενική Συνέλευση Πλαίσιο 08.06.2021

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Πλαίσιο» πραγματοποιήθηκε στις 08.06.2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2020 αυξήθηκε κατά 11,8% και διαμορφώθηκε στα 355 εκ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων άγγιξαν τα 13,3 εκ. ευρώ. Η καταβολή μερίσματος θα ανέλθει σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή, ποσό υπερδιπλάσιο από το μέρισμα της χρήσης 2019.

Το 2020, όπως ανέφερε ο κύριος Κώστας Γεράρδος,  χαρακτηρίστηκε από το γεγονός πως παρά την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, του κύριου καναλιού πωλήσεων που αντιπροσώπευε προ της πανδημίας  το 70% του τζίρου, για 100 μέρες, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,8%. Η επιτυχία αυτή μεταφράστηκε τόσο σε αύξηση των μεριδίων αγοράς, όσο και σε διεύρυνση της πελατειακής βάσης με 350.000 νέους πελάτες.

Η ανταπόκριση της Πλαίσιο στις ιδιάζουσες συνθήκες του 2020 ήταν δυνατή, τόσο χάρη στις επενδύσεις σε υποδομές που είχαν υλοποιηθεί στη διάρκεια των προηγούμενων ετών, όσο και στη λελογισμένη ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων. Η τήρηση των χρόνων παράδοσης και η κουλτούρα εκπαίδευσης και προσαρμοστικότητας ενίσχυσαν και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία την αξιοπιστία του Brand Πλαίσιο.

Ο κύριος Γιώργος Γεράρδος ανέφερε ότι «αν και το last mile είναι μία τεράστια παγκόσμια τάση, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που απαιτούνται για να εξυπηρετηθεί ο ολοκληρωμένος κύκλος της παραγγελίας του πελάτη. Για την Πλαίσιο οι προυπάρχουσες υποδομές logistics αξίας 38 εκ. ευρώ σε συνδυασμό με το βέλτιστο αριθμό καταστημάτων, οι επενδύσεις ύψους 1,8 εκ. ευρώ στην πλατφόρμα e-commerce και το in house call center που έφτασε να απασχολεί 360 ανθρώπους στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων αποτέλεσαν αναντίρρητα τη δύναμη της Πλαίσιο το 2020. Μία δύναμη που ενισχύεται με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους 6 χιλ. τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Με την νέα αυτή προσθήκη οι συνολικοί αποθηκευτικοί χώροι της Πλαίσιο αγγίζουν τα 50 χιλ. τ.μ. σε έκταση 100 στρεμμάτων περίπου, με την πλειοψηφία τους να είναι ιδιόκτητοι.»  

Ξεχωριστή στιγμή της Γενικής Συνέλευσης αποτέλεσε ο χαιρετισμός που απηύθυναν οι Γιώργος και Κώστας Γεράρδος στα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστώντας τους για την πολυετή συνεισφορά τους.

Η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τους:

1. Γεώργιο Γεράρδο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος),

2.  Κωνσταντίνο Γεράρδο, Διευθύνοντα Σύμβουλο (εκτελεστικό μέλος),

3. Απόστολο Ταμβακάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

4. Αικατερίνη Βασιλάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος),

5. Αλέξιο Πιλάβιο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και,

6. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά και ουσιαστικά το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης της Πλαίσιο.

2021-06-09 | 12:39:19
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.Ε.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το νέο εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε  αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

 

1. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2.  Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

4. Αικατερίνη Βασιλάκη του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 08.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. 

2021-06-09 | 11:59:47
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2020

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής  «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2021 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2020 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.103.783,25 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,05 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0475 Ευρώ ανά μετοχή.

 Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2020) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

 Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021.  

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» ως ακολούθως:

 

1. Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

 

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank A.E.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210-55.87.323.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.284.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942. 

2021-06-09 | 10:58:48
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-06-09 | 09:54:35
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό,  ότι , στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και με κύριο σκοπό την επέκταση και ενίσχυση  των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων, προέβη στην κατάρτιση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την αγορά αντί συνολικού τιμήματος δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 ευρώ), ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΛΟΥΤΣΑ, της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας, συνολικής έκτασης 16.402,82 τ.μ., μετά του επ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ., ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», και με απώτατο σημείο  ολοκλήρωσης της οριστικής συμβάσεως  την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Παράλληλα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την κατάρτιση του ως άνω οριστικού συμβολαίου η Εταιρεία  προχώρησε  στην μίσθωση του ως άνω  ακινήτου, ώστε να έχει την δυνατότητα της άμεσης αξιοποίησης και εκμετάλλευσής του.

2021-05-14 | 20:44:24
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-05-11 | 17:41:33
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Στη σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Πλαίσιο παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 355 εκ. Ευρώ από 317 εκ. Ευρώ το 2019, βελτιωμένες κατά 11,8%, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκ. Ευρώ.

Ο Κώστας Γεράρδος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο, παρουσίασε τις εμπορικές επιτυχίες της Πλαίσιο το 2020:

 • Παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα, το κύριο κανάλι πωλήσεων που αντιπροσώπευε το 70% του τζίρου παρέμεινε κλειστό για εκατό μέρες, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,8%
 • Η επιτυχία αυτή μεταφράστηκε και σε αύξηση των μεριδίων αγοράς
 • Η πελατειακή βάση της Πλαίσιο διευρύνθηκε, καθώς ξεκίνησαν συνεργασία με το Πλαίσιο 350.000 νέοι πελάτες

Το επιστέγασμα όλων των παραπάνω ήταν ότι ενισχύθηκε η αξιοπιστία του brand Πλαίσιο, καθώς τήρησε τους χρόνους παράδοσης και εξυπηρέτησε τις ανάγκες των πελατών παραδίδοντας πολύ γρήγορα σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Η νέα πραγματικότητα φώτισε τις δυνάμεις της Πλαίσιο: Οι υποδομές logistics αξίας 38 εκ. Ευρώ σε συνδυασμό με το βέλτιστο αριθμό καταστημάτων, οι επενδύσεις ύψους 1,8 εκ. Ευρώ στη νέα πλατφόρμα e-commerce και το in house call center που έφτασε να απασχολεί 360 ανθρώπους κατέστησαν την επιτυχία αυτή δυνατή. H Πλαίσιο επενδύει σταθερά στο μοντέλο omni channel τα τελευταία 25 χρόνια, το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την κουλτούρα εκπαίδευσης και προσαρμοστικότητας επέτρεψε να απασχοληθούν και να εκπαιδευθούν άνθρωποι των καταστημάτων στα άλλα κανάλια πώλησης, αντί αναστολής και να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο η αυξημένη ζήτηση.

Ο Γιώργος Γεράρδος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, επεσήμανε ότι με τους καταναλωτές να είναι πλέον εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την παρακαταθήκη της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης που κερδήθηκε σε συνθήκες που αυτή είχε μεγάλη σημασία και ένα αειθαλές επιχειρηματικό μοντέλο omni-channel, που μετράει ήδη 25 χρόνια, η Πλαίσιο είναι “Future Ready”.

Παρουσίαση ΕΘΕ 11.05.2021
2021-04-29 | 19:52:27
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - Γνωστοποίηση ανανέωσης διάρκειας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», (εφεξής «Εκδότρια») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η διάρκεια της από 11 Απριλίου 2014 σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 4η Μαΐου 2022.

Σημειώνεται ότι με  βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.