ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

2.13€
Μεταβολή -2.74%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 2.84
 • Χαμηλό Ημέρας 1.535
 • Άνοιγμα 2.19
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.19
 • Όγκος 20.733
 • Τζίρος 44176.31
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 2,13€
 • Κεφαλαιοποίηση 57309980.22
 • Αριθμος Μετοχών 26906094
 • Κωδ. ISIN GRS065003014
 • BBGID BBG000NFM210
 • Κλάδος Είδη Προσωπ. Φροντ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,1002,250-4,9146.45926720.150
30 Ημέρες2,1002,280-5,75185.75082917.873
3 Μήνες2,1002,360-4,05847.8833.00531.702
6 Μήνες2,1002,430-7,061.961.9795.82337.657
12 Μήνες1,6312,45122,263.899.71411.29635.561
2021-06-08 | 17:51:11
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 08.06.2021 γνωστοποιήση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου, που υπέβαλλε η κ.Ισκαλατιάν Μαίρη, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (εκτελεστκό μέλος του διοικητικού συμβουλίου) προέβη την 07.06.2021 σε πώληση 30.000 μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού ¤2,23 εκάστη.

2021-05-25 | 16:36:46
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει την 12.05.2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 1.569 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από α) την συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 2:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.: 1180208/06.06.2018 ανακοίνωση περί καταχώρησης στο ΓΕΜΗ την ίδια ημέρα της υπ' αρ. πρωτ. 60374/06.06.2018 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και β) τη δωρεάν διανομή των εν λόγω μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε δεκατέσσερις κόμμα μηδέν πέντε μηδέν οκτώ μία μηδέν εννέα εννέα τρεις τέσσερις (14,0508109934) παλαιές μετοχές σύμφωνα με την αριθμό 137743/24.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε 3.451,80 ευρώ  που αντιστοιχεί σε 2,2 ευρώ για κάθε ακέραιη μετοχή.

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΧΑΕ την 11.07.2018 και 15.01.2021 αντίστοιχα για την κάθε εταιρική πράξη (Record Date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 02/06/2021 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. , σε δύο διακριτές χρηματικές διανομές για κάθε εταιρική πράξη από την οποία προήλθαν τα κλασματικά υπόλοιπα, ως εξής: 

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας.  

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

 

Ριτσώνα Αυλίδος, 25/05/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2021-05-14 | 17:36:37
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις από 13.05.2021 και 14.05.2021 γνωστοποιήσεις συναλλαγών υπόχρεου προσώπου, που υπέβαλλε η κ.Ισκαλατιάν Μαίρη, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (εκτελεστκό μέλος του διοικητικού συμβουλίου) προέβη την 12.05.2021 σε πώληση 31.302 και την 13.05.2021 σε πώληση 8.500 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €2,20 και €2,21 εκάστη αντίστοιχα.

2021-05-05 | 18:46:32
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 05 Μαΐου 2021, το μέρισμα της χρήσης 2020 καθορίστηκε σε 0,05 Ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,0475 Ευρώ ανά μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 07 Μαΐου 2021. 

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων στις 10 Μαΐου 2021 (Record Date). 

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 13 Μαίου 2021. 

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής: 

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 13 Μαΐου 2022).

 

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2020 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

 

Ριτσώνα Αυλίδος, 05/05/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

2021-05-05 | 18:28:38
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έπειτα από την έγκριση της αίτησης προς εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων από το Χρηματιστήριο Αθηνών η Εταιρεία θα προχωρήσει στην εκποίηση των 1.569 κοινών μετοχών που βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Οι εν λόγω κοινές μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) θα εκποιηθούν κατά την περίοδο 12/05/2021-11/06/2021.

Με την ολοκλήρωση της εκποίησης η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς και για την χρηματική καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης 

 

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

 

Χαλκίδα, 05/05/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2021-05-05 | 18:26:18
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αποφάσεις της Τ.Γ.Σ. της 5/5/2021

Αποφάσεις της Τ.Γ.Σ. της 5/5/2021

Αποφάσεις ΓΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.