ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E.

1.2€
Μεταβολή -3.23%
Τελ. ενημ: 14:09:42 - 2021-09-20
 • Υψηλό Ημέρας 1.61
 • Χαμηλό Ημέρας 0.87
 • Άνοιγμα 1.21
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.24
 • Όγκος 640
 • Τζίρος 773
 • Αγορά 1,20€
 • Πώληση 1,21€
 • Κεφαλαιοποίηση 13812122.4
 • Αριθμος Μετοχών 11510102
 • Κωδ. ISIN GRS265003004
 • BBGID BBG000BTJRV9
 • Κλάδος Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,2101,290-4,6212.133512.975
30 Ημέρες1,2101,380-6,0679.5632024.459
3 Μήνες0,9701,39012,73403.4941.0167.566
6 Μήνες0,6501,39075,89762.7141.9636.599
12 Μήνες0,4901,39086,471.270.0623.1234.695
2021-09-02 | 15:57:20
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
2021-09-02 | 15:29:01
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)
2021-08-30 | 17:14:05
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2021-08-30 | 17:12:24
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-08-06 | 17:31:51
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

"ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 27699612000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2020 (από 01/01/2020 έως 31/12/2020) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020)
 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους
 4. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017   
 5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 κατ' άρθρο 112 Ν.4548/2018  
 6. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση  01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
 7. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών
 8. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
 9.  Αντικατάσταση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
 10. Λήψη απόφασης για το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
 11. Έγκριση α) έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού έως Ευρώ επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι και εβδομήντα ενός λεπτών (€ 794.766,71) με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας με κωδικό έργου Γ3ΜΕ-00091 στη Δράση 4.2.2. του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 ύψους 2.990.484,93 β) χορήγησης κεφαλαίου κίνησης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ και είκοσι δύο λεπτών (€1.345.718,22) από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό των ειδικότερων όρων χρηματοδότησης  
 12. Έγκριση α) έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα και πενήντα ενός λεπτών (€ 855.149,51) με κάλυψη από την ALPHA BANK A.E. με σκοπό την χρηματοδότηση έναντι της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας με κωδικό έργου Π09/7/00043/Γ στο καθεστώς «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - Γ' ΚΥΚΛΟΣ του Ν.4399/2016, ύψους 2.714.760,35€ β) έκδοσης κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€1.859.610,84) με κάλυψη από την ALPHA BANK A.E. με σκοπό τη χρηματοδότηση μέρους του ως άνω επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό των ειδικότερων όρων των ανωτέρω ομολογιακών δανείων
 13. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας  
 14. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

 Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), με τα ίδια ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.    

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ.6 και 128 του ν.4548/2018 η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25η Αυγούστου 2021 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Αυγούστου 2021. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής (25η Αυγούστου 2021) ισχύει και στην περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15η Αυγούστου 2021 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17-08-2021, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του ν.4548/2018, το αργότερο μέχρι την 24η Αυγούστου 2021, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 23η Αυγούστου 2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις ως άνω παραγράφους (α) και (β) αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη (δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι και την 24η Αυγούστου 2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία μέχρι την 24η Αυγούστου 2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (στ) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τα άνω (παραγρ.Α) αναφερόμενα.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 28η Αυγούστου 2021. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (http://www.nafpaktos-yarns.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο τμήμα Mετόχων στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κάτω Πεύκη Αττικής (Αγίου Γεωργίου 40-44 - έξοδος 10 Αττικής Οδού) ή του υποκαταστήματος της εταιρείας στη Ναύπακτο (θέση Λυγιάς), ή αποστέλλεται στο fax: 210-8028650  ή στο email: [email protected] σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-8055870.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Οι πληροφορίες του άρθρου 123 του ν.4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.nafpaktos-yarns.gr), ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2021.Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ.3 και 4 του ν.4548/2019 θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του τμήματος Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: (Αγίου Γεωργίου 40-44  Κάτω Πεύκη Τ.Κ. 15121 - έξοδος 10 Αττικής Οδού).

 

Πεύκη Αττικής, 6-8-2021

 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

2021-07-21 | 14:34:10
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2021 ως εξής:

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 ώρα 11:00

2021-07-21 | 14:32:58
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 23/7/2021

H ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ. Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.