MERMEREN KOMBINAT AD PRILE

52,500€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 10:35:00 - 2021-09-20
 • Υψηλό Ημέρας 68
 • Χαμηλό Ημέρας 36.8
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 52.5
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 50,50€
 • Πώληση 52,50€
 • Κεφαλαιοποίηση 24606750
 • Αριθμος Μετοχών 468700
 • Κωδ. ISIN GRK014011008
 • BBGID BBG000FTTPL9
 • Κλάδος Ορυχεία

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες51,50054,0001,941.1583212.216
30 Ημέρες49,40054,0000,001.9981094.514
3 Μήνες47,80058,000-11,765.5663324.409
6 Μήνες47,80061,5000,9610.7157584.609
12 Μήνες43,00065,8009,6025.6451.4815.517
2021-09-10 | 17:10:54
MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις της Mermeren Kombinat AD Prilep (στην συνέχεια «η Εταιρεία») έλαβε χώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι που είτε μετείχαν είτε αντιπροσωπεύτηκαν ήταν τρείς (3) και αντιπροσώπευαν το 89,37% των συνολικών μετοχών της Εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

 

Σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκαν τα εξής:

 

 1. Διανομή μερίσματος από κέρδη εις νέον συσσωρευθέντα μέχρι την 31/12/2020, ποσού €2,24 ανά μετοχή (μεικτό) (1 Eυρώ = 61,50 Δηνάρια).

 

Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας είναι η 27 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 (record date). Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. στο Χ.Α. με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) θα είναι η 22 Σεπτεμβρίου 2021 και πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ημέρα αποκοπής / ex-dividend date) θα είναι η 23 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μεικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

 

 1. Εξελέγη ο κ. Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Τριανταφύλλου είναι Διευθυντής του Λατομείου τής Εταιρείας από το 2020. Προηγουμένως κατείχε επί εικοσαετία ανώτερες θέσεις στην εταιρεία Λαζαρίδης Μάρμαρα ΑΕ και Larin Mramor AD Skopje. Είναι Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10 09 21
2021-08-11 | 17:20:30
MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών επιχειρήσεων και με τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού τής εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν «η Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο της

 

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP

 

προβαίνει στην εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ("Συνέλευση")


Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 (Παρασκευή) ώρα 12.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Lece Koteski 60A στο Prilep, με τα ακόλουθα:

 

ΘΕΜΑΤΑ


A: Διαδικαστικό Μέρος


1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,


2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,


3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,

 

4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης


B: Λειτουργικό Μέρος


5. Απόφαση για διανομή κερδών εις νέον που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, ως μέρισμα προς τους μετόχους. 

 

6. Απόφαση γιά την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.


Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί  το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

 
Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα.


Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.


Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και οι φόρμες για ψήφιση δια αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com


Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 18 Αυγούστου 2021 (Τετάρτη) και ώρα 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com


Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας mermeren.com.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του αρμόδιου Συμμετέχοντα που τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή/Εξυπηρέτηση Δικτύου/Εταιρικές Πράξεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά 4  115 25 Αθήνα – τηλ. 210-3288228, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-07-30 | 17:14:56
MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)