ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)

0.695€
Μεταβολή 0.72%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2022-01-21
 • Υψηλό Ημέρας 0.895
 • Χαμηλό Ημέρας 0.484
 • Άνοιγμα 0.66
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.69
 • Όγκος 3.207
 • Τζίρος 2162.67
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 5630006.25
 • Αριθμος Μετοχών 8340750
 • Κωδ. ISIN GRS350263000
 • BBGID BBG000C5N570
 • Κλάδος Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,6450,715-4,9313.947271.896
30 Ημέρες0,5700,7157,1460.1541021.859
3 Μήνες0,5700,7150,00103.0852351.059
6 Μήνες0,5700,7407,14199.4855901.028
12 Μήνες0,4720,8451,50757.7501.9072.024
2021-12-22 | 09:57:26
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.E.B.E.» και δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει βάσει του άρθ 1 παρ 5 ΠΔ 82/1996, ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που εμπίπτει στις διατάξεις άρθ. 8 Ν. 3310/2005 όπως ισχύει, τον οποίο προκηρύσσει με αριθ.διακήρυξης Π828/29.11.2021 το υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων νπιδ με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. ‘'ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ''» για την παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-23 με προϋπολογισμό 3.180.000 € πλέον ΦΠΑ και ημερ/νία αποσφράγισης προσφορών 18.1.2022. Ανακοινώνεται στους μετόχους και στις μετόχους-ανώνυμες εταιρίες, που οφείλουν βάσει των διατάξεων άρθ 8 Ν. 3310/2005, όπως ισχύουν, να έχουν ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου, ότι (α) οφείλουν να παράσχουν στην εταιρία τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις στοιχεία, που βεβαιώνουν την συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, (β) ισχύουν κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθ 2 Π.Δ. 82/1996, ήτοι στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ

2021-11-25 | 17:36:05
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021 (Ορθή Επανάληψη)

 

 H ANAKOIΝΩΣΗ ΕΊΝΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ PDF

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2021
2021-11-25 | 16:42:51
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021

Σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η εταιρία ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021, καθώς και για κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις αφενός της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID‐19.

1.Έσοδα από πωλήσεις,  Κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ' τρίμηνο 2021 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2020 .

 

 

 (ΣΥΝΝΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 10.836 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 3.769 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 10.069 χιλ. και Ευρώ 3.513  χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική  μεταβολή κατά 8% και 7% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 1.352 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 329 χιλ. κατά  το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 594 χιλ. και Ευρώ 243 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική  μεταβολή σε ποσοστό 128% και 35% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων  (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε Ευρώ 130χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 3 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 51 χιλ. και Ευρώ 21 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 158% και -86% αντίστοιχα.

Τα κέρδη /ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε   Ευρώ 21 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε κέρδη  Ευρώ 260 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ -927 χιλ. και Ευρώ -302 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους  της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 102% και 186% αντίστοιχα.

Τα κέρδη/ζημιές  προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ -152 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 245 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ -1216 χιλ. και Ευρώ -401 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 88% και 161% αντίστοιχα.2.Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης  κατά το γ΄ τρίμηνο  του 2021.

Ο  συνολικός Δανεισμός της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ 9.850 χιλ. την 30.09.2021, έναντι Ευρώ 9748  χιλ. την 31.12.2020 .

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ χιλ.6.857 την 30.09.2021  και Ευρώ 6.011 χιλ. την 31.12.2020.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 16.319 χιλ. την 30.09.2021  και Ευρώ 16.514  χιλ.  την 31.12.2020.

 

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid -19  που  έπληξε  το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να επηρεάζει και το τρέχον έτος. Το οικονομικό περιβάλλον  συνεχίζει να παραμένει ασταθές  λόγω των συνεχών  αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών και της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους,  τα οποία  έχουν άμεση επίδραση και  στα σημαντικά κόστη της εταιρείας  λόγω των αναγκών της  παραγωγικής της δραστηριότητας.

 

Η διοίκηση έχει θέσει βασικές προτεραιότητες σχετικά με την διαχείριση των αρνητικών συνεπειών της ανωτέρω κατάστασης  και έχει δημιουργήσει ένα γενικότερο πλάνο ανταπόκρισης για κάθε παράγοντα κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία της εταιρίας.

 

Με βάση τα δεδομένα  που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας και τις  τρέχουσες  συνθήκες   που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, συντηρώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αποκλείει το γεγονός   οι συνέπειες να  επηρεάσουν την λήξη της τρέχουσας χρήσης  και  δε δύναται να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υφίστανται  και  για μέρος του 2022.

 

 

 

 

 

Πινακας