ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ)

0.645€
Μεταβολή -5.84%
Τελ. ενημ: 13:48:57 - 2021-09-20
 • Υψηλό Ημέρας 0.89
 • Χαμηλό Ημέρας 0.48
 • Άνοιγμα 0.645
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.685
 • Όγκος 11
 • Τζίρος 7.095
 • Αγορά 0,66€
 • Πώληση 0,71€
 • Κεφαλαιοποίηση 5379783.75
 • Αριθμος Μετοχών 8340750
 • Κωδ. ISIN GRS350263000
 • BBGID BBG000C5N570
 • Κλάδος Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,6300,7200,006.22835856
30 Ημέρες0,6300,740-4,8629.231104875
3 Μήνες0,6200,745-8,6797.1562971.026
6 Μήνες0,5250,84517,09472.8291.1722.580
12 Μήνες0,4220,84520,18737.2861.9071.940
2021-07-30 | 12:38:23
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 14 07 2021 για εκλογή Δ.Σ. & Επιτροπής Ελέγχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 14 07 2021 για εκλογή Δ.Σ. & Επιτροπής Ελέγχου

Απόσπασμα Πρακτικού
2021-07-29 | 18:55:22
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας

 

Η Εταιρεία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 30.07.2021, σύμφωνα με την από 28.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Καρανίκα.

Ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου, πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4706/2020 και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.  Ειδικότερα, ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου είναι απόφοιτος του τμήματος της Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά και έχει εκπαιδευτεί στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

2021-07-29 | 18:33:17
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 15.07.2021 συγκρότηση σε σώμα

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 15ης Ιουλίου 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ. στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε Σώμα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου, _______, κάτοικος______, οδός _______αρ.___, κάτοχος του υπ' αριθμ. _____δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. _____-(ΑΦΜ_________).

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ, ___________, κάτοικος________, οδός _________ αρ.________, κάτοχος του υπ' αριθμ. ________διαβατηρίου της _________  (ΑΦΜ________).

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, _________, κάτοικος__________, οδός _________αρ.______, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______δελτίου ταυτότητας του Τ.Α_______ (ΑΦΜ_________).

 

Με την από 15.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η δημιουργία ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, μέλη της οποίας ορίστηκαν τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης.

Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου, _______, κάτοικος______, οδός _______αρ.___, κάτοχος του υπ' αριθμ. _____δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. _____-(ΑΦΜ_________)., Πρόεδρος.

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ, ___________, κάτοικος________, οδός ______ αρ.________, κάτοχος του υπ' αριθμ. ________διαβατηρίου της _________  (ΑΦΜ________), Μέλος.

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, _________, κάτοικος__________, οδός _________αρ.______, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______δελτίου ταυτότητας του Τ.Α_______ (ΑΦΜ_________), Μέλος.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων δηλώνουν, ότι πληρούν (όλα τα μέλη) τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

 

Παρέχεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων κ. Αλέξανδρο Γκατσώνη το δικαίωμα να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ                                          ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της

Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Άλιμος αυθημερόν

Για την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

 

Αλέξανδρος Γκατσώνης

Πρόεδρος

2021-07-29 | 18:30:26
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΈΓΧΟΥ 15.07.2021 συγκρότηση σε σώμα

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 15ης Ιουλίου 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου,  κάτοικος______ , οδός____ αρ. __, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας__________ του Α.Τ. (ΑΦΜ_______).

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ,  κάτοικος______, οδός _________ αρ.--, κάτοχος του υπ' αριθμ.____ διαβατηρίου της _______(ΑΦΜ__________).

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου,  κάτοικος_______, οδός _________αρ. _____, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. __________ (ΑΦΜ__________).

 

Με την από 14.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την από 14.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης.

Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου,  κάτοικος______ , οδός____ αρ. __, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας__________ του Α.Τ. (ΑΦΜ_______).), Πρόεδρος.

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ,  κάτοικος____, οδός _________ αρ._, κάτοχος του υπ' αριθμ.____ διαβατηρίου της _______(ΑΦΜ__________)., Μέλος.

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου,  κάτοικος_______, οδός _________αρ. _____, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. __________ (ΑΦΜ__________), Μέλος.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δηλώνουν ότι:

(α)       Πληρούν (όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

(β)       Πληρούν (όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

 

(γ)        Διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Μιχάλης Καρής έχει εργασθεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλοι τους έχουν γνώσεις οικονομικών.

 

(δ)        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Αλέξανδρος Γκατσώνης διαθέτει γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής (είναι Διευθυντής Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»).

 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Παρέχεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αλέξανδρο Γκατσώνη το δικαίωμα να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ                                          ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

 

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Άλιμος αυθημερόν

Για την Επιτροπή Ελέγχου

Αλέξανδρος Γκατσώνης

Πρόεδρος

2021-07-29 | 18:25:33
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 14.7.21

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

1.         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

2.         ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3.         ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

4.         ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

5.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του τακη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

7.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, καθώς παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του ΔΣ και δεν διατυπώνουν οποιαδήποτε αντίρρηση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Με την από 14.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σε εκτέλεση της προαναφερθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι ακόλουθοι:

 

(α)        Αλέξανδρος Γκατσώνης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1968 στη Γερμανία. Είναι οικονομολόγος και κατέχει τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TUB) και έχει εργαστεί για πολυεθνικές βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες σε διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

 

(β)        Μιχάλης Καρής: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγος, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Salford στο Μάντσεστερ και έχει εργαστεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας Metrolia Ltd με δραστηριότητα στην παροχή επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις.

 

(γ)        Αγαμέμνων Ρουμελιώτης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Είναι οικονομολόγος και σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον ελεγκτικό χώρο εργαζόμενος ως Assistant Auditor στην PriceWaterhouseCoopers με επικέντρωση στον τραπεζικό χώρο. Μεταπήδησε στον τραπεζικό χώρο το 1997 και έκτοτε έχει διατελέσει στέλεχος σε διάφορες στρατηγικές θέσεις εργασιών Λιανικής Τραπεζικής. Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα ως Risk & Control Officer Λιανικής Τραπεζικής, υποστηρίζοντας παράλληλα την γενική παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών Λιανικής (υπό την Γενική Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις ακόλουθες διαπιστώσεις ως προς τα ως άνω μέλη του, που ορίστηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν εξέτασης των σχετικών στοιχείων:

 

(α)        Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

(β)        Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

 

(γ)        Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Μιχάλης Καρής έχει εργασθεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλοι τους έχουν γνώσεις οικονομικών.

 

(δ)        Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Αλέξανδρος Γκατσώνης διαθέτει γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής (είναι Διευθυντής Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»).

 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ                          ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ

 

                                                                 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ

ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ

ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

                                               

 

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

 

Άλιμος αυθημερόν

Για την εταιρεία

 

 

Ευστράτιος Χαϊδεμένος

Αντιπρόεδρος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.