ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (ΚΟ)

1,630€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 2.1
 • Χαμηλό Ημέρας 1.15
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.63
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 1,63€
 • Κεφαλαιοποίηση 39097995
 • Αριθμος Μετοχών 23986500
 • Κωδ. ISIN GRS165063009
 • BBGID BBG000L4M397
 • Κλάδος Άλλα Οικοδομικά Υλικά

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,4901,66010,149.274202.993
30 Ημέρες1,1401,6607,9537.4961582.296
3 Μήνες0,8501,68083,15168.5924203.198
6 Μήνες0,7001,680103,75353.7788202.864
12 Μήνες0,5251,680117,33584.6511.5362.030
2021-06-17 | 14:20:34
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ανωνύμου Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26531140000)

 

Νο  1663 /07.06.2021

 

Σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στα γραφεία αυτής (5ον ΧΛΜ  Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών).

 

Παρέστησαν κατά την συνεδρίαση οι παρακάτω αναφερόμενοι  οι οποίοι εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7/6/2021 ως μέλη του εννιαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.   

 1. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας                          Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 2. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας                         Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
 3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας                        Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 4. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας                         Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 5. Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης              Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό)
 6. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος                   Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη                       Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Παναγιούλα Σπυρίδωνος Γεωργιάδη                Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου                  Μέλος του ΔΣ  (Μη εκτελεστικό)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκπροσώπηση της εταιρίας και Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

2. Εξουσιοδότηση προς τον Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων της εταιρίας κ.Παναγιώτη Μαυρομμάτη να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων.

 

Αφού διαπιστώθηκε παρισταμένων όλων των μελών απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ο Πρόεδρος του ΔΣ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

 

 

ΘΕΜΑ 1ον: Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το ΔΣ βάσει των άρθρων Νο7 έως και Νο11 του καταστατικού αποφάσισε ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους:

 1. Ιωάννη Αστερίου Καντώνια       Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 2. Γεώργιο Αντωνίου Καντώνια     Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 3. Αθανάσιο Βασιλείου Τσιάρα       Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)

ενεργούντες είτε ατομικώς είτε ενεργούντες από κοινού και οι οποίοι δύνανται να δεσμεύουν την Εταιρεία απεριόριστα.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα και την ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει ότι:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας

2. Το Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος     Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας

3. Το Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος     Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας    

ενεργούντες είτε ατομικώς είτε ενεργούντες από κοινού εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού δημόσιου, κάθε είδους αρχών, οργανισμών, ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος αλλά και των παντός είδους οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε αστυνομικής, φορολογικής, τελωνειακής, εισαγγελικής, δικαστικής, δημοτικής ή άλλης αρχής.

Επιπλέον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας και οι ανωτέρω Διευθύνοντες Σύμβουλοι Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας και Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας ενεργούντες είτε ατομικώς είτε ενεργούντες από κοινού μπορούν να διαχειρίζονται όλες γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και να αποφασίζουν κατά την κρίση τους για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και την λειτουργία της, ανεξάρτητα από το είδος ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου αυτού, και να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, η οποία θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία.

- Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες

Ειδικά για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε, ελληνικής ή αλλοδαπής, Δικαστικής Αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για την διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, αλλά και ειδικώς προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ένδικων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου, για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου και για όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της πολιτικής, ποινικής, φορολογικής ή διοικητικής δικονομίας ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, φορολογικού, διοικητικού οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων του Αρείου Πάγου, του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον παντός διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ανεξάρτητης Αρχής ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα, με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία,  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας και οι κάτωθι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   κ.κ.:

 • Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας    Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 • Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας     Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)

 

Και στους οποίους (Πρόεδρο και Διευθύνοντες Σύμβουλους) παρέχεται δια του παρόντος η εξουσία, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα, να παρέχουν πληρεξουσιότητα και κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους, πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

 

Τέλος αναφέρεται ότι για την Αγοραπωλησία ακίνητων, εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακίνητων της Εταιρείας, Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της Εταιρείας η εταιρεία εκπροσωπείτε πάντοτε είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είτε από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου και τα Μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνοντες Συμβούλους κ.κ. Γεώργιο Καντώνια του Αντωνίου και Αθανάσιο Τσιάρα του Βασιλείου ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα.

 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας και Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας γενικά μπορούν να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, που ανάγεται στην ευόδωση του εταιρικού σκοπού και στις εργασίες της εταιρικής επιχείρησης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.  

 

Ο κ. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ κ.κ. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου και Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, εκδίδουν και θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων για κάθε νόμιμη χρήση.

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,   αναπληρώνουν, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντες Σύμβουλοι  κ.κ. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου και Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου.

 

ΘΕΜΑ 2ον: Εξουσιοδότηση προς τον Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων της εταιρίας μας κ.Παναγιώτη Μαυρομμάτη να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων.

Ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται το θέμα. Αναφέρει ότι χρειάζεται για την γρήγορη διεκπεραίωση ορισμένων πράξεων να δοθεί το δικαίωμα υπογραφής στον συνεργάτη μας κ. Παναγιώτη Μαυρομμάτη.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ να δοθεί στον κ. Παναγιώτη Μαυρομμάτη του Αντωνίου με αρ. ταυτ. …………………………, ΑΦΜ ………………….. Δ.Ο.Υ ................. .............. κάτοικο ............., οδός .................να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για τις παρακάτω πράξεις.

 1. Να συνομολογεί για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις δανείου, αλληλόχρεων λογαριασμού και έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπό οποιουδήποτε εγκρίνει όρους εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.
 2. Να εκδίδει και να αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές, να εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας γραμμάτια σε διαταγή, να εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας τραπεζικές επιταγές και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.
 3. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας.
 4. Να εισπράττει τα όσα της οφείλονται από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
 5. Να υπογράφει κάθε τραπεζικό έγγραφο με σκοπό την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της εταιρίας.
 6. Να υπογράφει συμβάσεις εκχώρησης των ασφαλιστηρίων επί των ενυπόθηκων ακινήτων.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ &                                                  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

 

 

 


 

 

ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

& ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ             ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ              ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

 

ΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

 Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

 

 

Λάρισα 7/6/2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Αστ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

 

2021-06-14 | 15:25:21
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ
2021-06-14 | 15:14:30
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ-ΕΠΙΤΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ
2021-06-14 | 15:08:25
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ 7/6/2021
2021-06-08 | 19:05:37
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ανακοινώνει ότι το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που εκλέχθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 7/6/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την από 7/6/2021 απόφασή του, ως ακολούθως:

 

 1. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας                Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 2. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας                Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
 3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας               Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 4. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας                Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 5. Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης     Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό)
 6. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος          Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη             Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Παναγιούλα Σπυρίδωνος Γεωργιάδη      Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου        Μέλος του ΔΣ  (Μη εκτελεστικό)

 

Η θητεία του ΔΣ είναι 6ετής και λήγει στις 6/6/2027.

Τα ανωτέρω Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ που εκλέχθηκαν με την έκτακτη ΓΣ της 7/6/2021 πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Αρθ.9 του Ν.4706/2020 .

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Επιτροπή Ελέγχου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την   συνεδρίαση της 7/6/2021 όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις αποφάσεις  της έκτακτης ΓΣ της 7/6/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, του Ν.3016/2020 και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, όρισε τον Πρόεδρό της και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη: 

 

 1. Πρόεδρος - Αθανάσιος Κουκουλίτσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 2. Μέλος - Νικολέττα Μπασδέκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 3. Μέλος  - Παναγιούλα Γεωργιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

 

 

2021-06-08 | 19:04:01
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

 

 

Την 7/6/2021, ημέρα Δευτέρα   συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση,   συμμετείχαν αυτοπροσώπως  12   μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 84,599 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν 20.292.333 μετοχές και 20.292.333 ψήφους   επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

 

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης που εγκρίθηκαν παμψηφεί και θα υλοποιηθούν άμεσα είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ον: Εκλογή νέων Μελών ΔΣ λόγω λήξης της θητεία του.

  Η Γενική Συνέλευσης της 7/6/2021 αποφάσισε την εκλογή  9μελούς   Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαετή θητεία η σύνθεση  του οποίου είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις   του ν. 4706/2020 και του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 .

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

 1.  Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας                          
 2. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας                        
 3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας                         
 4. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας                          
 5. Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης             
 6. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος                    
 7. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη                        
 8. Παναγιούλα Σπυρίδωνος Γεωργιάδη             
 9. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου                 

 

 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου   είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την 6/6/2027.

  

Θέμα 2ον: Εκλογή   Επιτροπής Ελέγχου.

 

Η Γενική Συνέλευση της 7/6/2021 αποφάσισε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Επιτροπή Ελέγχου:

-      Θα είναι τριμελής

-      Θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

-      Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαπίστωσης    των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

-      Θα έχει  θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είτε 6ετή,  

 

2021-06-07 | 14:03:57
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

Η Έκτακτη  ΓΣ της 7/6/2021 αποφάσισε τα κάτωθι:

 

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  13, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  20.292.333  ήτοι  ποσοστό 84,60% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

 

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθούν άμεσα.

 

Θέμα 1ον: Εκλογή νέων Μελών ΔΣ λόγω λήξης της θητεία του.

η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τους παρακάτω:

 

 1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1971 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Πατρόκλου 19, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΜ 824994 ΔΑΤ  του Υ.Α.Λάρισας.
 2. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1946 και κατοικεί στην Λάρισα Ιουστινιανού 28, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 102973/18-1-06 Δ.Α.Τ του Υ.Α.  Λάρισας.
 3. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1964 και κατοικεί στην Νίκαια Λάρισας, τέρμα Γράμμου, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΜ 826307/28-7-2016  ΔΑΤ του ΑΤ Περιφέρειας  Λάρισας.
 4. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1973 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Ιουστινιανού 28, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΒ 833639/9-10-2006 ΔΑΤ της Υ.Α. Λάρισας.
 5. Παναγιώτης Μαυρομμάτης του Αντωνίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1968 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Ιάσωνος 45, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΑΖ 761333/21-11-2007 ΔΑΤ του  Υ.Α Λάρισας.
 6. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1968 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Νικηταρά 66, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΑΒ 832108/26-7-2006 ΔΑΤ του Υ.Α Λάρισας.
 7. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη Ελιά Γόννων, το 1958 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Μ. Αλεξάνδρου 4, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΑΒ 424890/17-7-2006 ΔΑΤ του Υ.Α Λάρισας.
 8. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1979 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Υψηλάντου 98, κάτοχος του υπ.αριθμ. Χ 136584/19-7-2002 ΔΑΤ του Αστ.Τμήμα Παγκρατίου.
 9. Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1974 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Σκουφά 18  κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΚ 964918/27-7-12 του Τ.Α. Λάρισας.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 8 του καταστατικού είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την 6/6/2027.

  Θέμα 2ον: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

η Γενική Συνέλευση ορίζει την Επιτροπή Ελέγχου η οποία από τώρα και εις το εξής θα απαρτίζεται από τα παρακάτω τρία μέλη:

 1. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος,  
 2. Νικολέττα Μπασδέκη,  
 3. Παναγιούλα Γεωργιάδη,  


 Η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου έγινε από μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ.

 

2021-06-07 | 14:03:03
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο 9μηλές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 7/6/2021 απαρτίζεται από τα μέλη ως κατωτέρω:

 1. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας                Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 2. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας                Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)
 3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας               Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 4. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας                Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
 5. Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης     Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό)
 6. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος          Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη             Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Παναγιούλα Σπυρίδωνος Γεωργιάδη      Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου        Μέλος του ΔΣ  (Μη εκτελεστικό)

 

Η θητεία του ΔΣ είναι 6ετής και λήγει στις 6/6/2027.

Τα ανωτέρω Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ που εκλέχθηκαν με την έκτακτη ΓΣ της 7/6/2021 πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Αρθ.9 του Ν.4706/2020 .

 

2021-05-31 | 14:56:51
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,

με Α.Μ.Α.Ε 10237/06/Β/86/04 και αρ.ΓΕΜΗ 26531140000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" που εδρεύει στη Λάρισα, (εφεξής η «Εταιρία») μετά την απόφαση που πήρε την 28/5/2021 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23/6/2021 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 12,00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα , προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:

 

Θέματα  Ημερησίας Διάταξης

 

 1. 1.   Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2020 (1/1/2020 -31/12/2020) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 150 ν. 4548/ 2018.
 2. 2.    Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020 (1-1-2020  έως 31-12-2020).
 3. 3.    Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020.
 4. 4.    Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2021 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
 5. 5.    Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
 6. 6.    Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
 7. 7.     Εγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2020 και προέγριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021)
 8. 8.    Εγκριση της επικυρωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018 όπως έχει.
 9. 9.    Εγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

10. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017.

11. Παραχώρηση άδειας για τα Μέλη του ΔΣ καθώς και των στελεχών-διευθυντών της εταιρίας για την συμμετοχή τους στο ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα. (Δεν θα εκδοθεί-δημοσιευθεί νέα πρόσκληση)

 

 

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 18/6/2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23/6/2021, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 19/6/2021 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 5 ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 8/6/2021, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, του Ν.4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, δηλαδή μέχρι 16/6/2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 10/6/2021 δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (biokarpet.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 ν. 4548/ 2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 Ν. 4548 /2018  και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, με δαπάνη της εταιρείας.

 (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι έως 16/6/2021 τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, του Ν.4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και συγκεκριμένα μέχρι 17/6/2021.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι έως 18/6/2021 το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ)

 Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

          Ο αντιπρόσωπος του μετόχου είναι υποχρεωμένος να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία γενικής συνέλευσης  ή σε περίπτωση αναβολής της, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.biokarpet.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: 5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας – Αθηνών, Λάρισα  ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax  2410 688510, ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον   πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2410 688606.

 Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ - Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018  , θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν. Οδού Λάρισας – Αθηνών, Λάρισα) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.biokarpet.gr).

Η εν λόγω Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας  (www.biokarpet.gr).

Λάρισα 28/5/2021

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2021-05-13 | 15:23:37
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,

με Α.Μ.Α.Ε 10237/06/Β/86/04 και αρ.ΓΕΜΗ 26531140000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" που εδρεύει στη Λάρισα, (εφεξής η «Εταιρία») μετά την απόφαση που πήρε την 11/5/2021 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7/6/2021 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11,00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα , προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:

 

Θέματα  Ημερησίας Διάταξης

 

Θέμα 1ον: Εκλογή νέων Μελών ΔΣ λόγω λήξης της θητεία του.

Θέμα 2ον: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

 

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13/6/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα. (Δεν θα εκδοθεί-δημοσιευθεί νέα πρόσκληση)

 

 

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 2/6/2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 7/6/2021, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 4/6/2021 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 5 ν. 4548/ 2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 22/5/2021, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, του Ν.4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, δηλαδή μέχρι 31/5/2021. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 25/5/2021 δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (biokarpet.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 ν. 4548/ 2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 Ν. 4548 /2018  και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, με δαπάνη της εταιρείας.

 (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι έως 31/5/2021 τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, του Ν.4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και συγκεκριμένα μέχρι 1/6/2021.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι έως 2/6/2021 το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ)

 Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

          Ο αντιπρόσωπος του μετόχου είναι υποχρεωμένος να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία γενικής συνέλευσης  ή σε περίπτωση αναβολής της, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.biokarpet.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: 5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας – Αθηνών, Λάρισα  ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax  2410 688510, ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον   πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2410 688606. Το Καταστατικό της Εταιρίας παρότι προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

 Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ - Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 ν. 4548/2018  , θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν. Οδού Λάρισας – Αθηνών, Λάρισα) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.biokarpet.gr).

Η εν λόγω Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας  (www.biokarpet.gr).

Λάρισα 11/5/2021

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2021-04-23 | 09:13:05
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ εξεδόθη το παρακάτω Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2020.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2020 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) 

 

Α'. ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 

1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 123,24 εκατ.€ έναντι 125,75 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2019, μείωση κατά 2,00%.

- Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 68,80 εκατ. € έναντι 71,38 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2019. Μείωση κατά 3,61%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 55,82% του συνολικού τζίρου. 

- Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 54,45 εκατ. € έναντι 54,38 εκατ.€ το 2019.  Παραμένουν αμετάβλητες.

2. EBITDA

- Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 9,66 εκατ.€, έναντι 9,53 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2019. Αύξηση κατά 1,35%.

3. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει κέρδη προ φόρων για την χρήση 2020 0,76 εκατ.€ έναντι 1,96 εκατ.€ για την χρήση 2019.

4. ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

- Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2020  0,24 εκατ.€, έναντι κερδών 1,27 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2019.

- Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 0,09 εκατ. € έναντι κερδών 0,94 εκατ. € την αντίστοιχη του 2019. 


Β' Μητρική Εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.» 

1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε 6,25 εκατ.€ έναντι 7,47 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2019.

2. EBITDA

- Τα κέρδη της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 1,24εκατ.€ έναντι κερδών 1,02 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2019. 

3. ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων για την χρήση 2020 ανήλθαν σε (0,65) εκατ.€ έναντι ζημιών (0,49) εκατ.€ την χρήση 2019.

4. ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

- Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε (0,76) εκατ.€ κατά την χρήση του 2020, έναντι (0,88) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2019. Μείωση ζημιών κατά 13,64%.

 

Η Διοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ από την αρχή της πανδημίας του COVID-19 έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας  της παραγωγικής διαδικασίας με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις και εξακολουθεί να το πράττει. Το 2020 επισκιάστηκε αναπόφευκτα από το ξέσπασμα της πανδημίας επηρεάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ έως και τα μέσα του β΄ τριμήνου του έτους, ανατρέποντας   τα αρνητικά αποτελέσματα του α΄εξαμήνου κατά την διάρκεια του β΄εξαμήνου, ήτοι παρατηρούμε για τον ΟΜΙΛΟ :

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

 

2020

2019

%

2020

2019

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

58,22

68,28

-14,43

-2,58

0,89

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

65,02

57,47

13,14

3,34

1,07

 

123,24

125,75

-1,99

0,76

1,96

 

Η ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του β΄ εξαμήνου συνεχίζεται και στο α΄ τρίμηνο του 2021 με σημαντική αύξηση τζίρου κατά 38% συγκριτικά με το αντίστοιχο Α΄ τρίμηνο του 2020 όπως επίσης και των κερδών του ΟΜΙΛΟΥ. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ. Ήδη λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2021 το νέο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9000 τόνων και εγκαθίσταται η νέα μονάδα βαφής απομίμησης ξύλου δυναμικότητας 1200 τόνων. Οι δύο σύγχρονες μονάδες βαφής αλουμινίου θα παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας χαμηλού κόστους παραγωγής και προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία.

Επίσης από τον Ιούνιο του 2020 λειτουργεί το νέο υποκατάστημα της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ στον Αγιο Δημήτριο Αττικής.

 Στα σχέδια της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ είναι όπως εντός του 2021 να κατασκευαστεί ένας νέος αποθηκευτικός χώρος 5000 Μ2 στο εργοστάσιο στο Κουλούρι Λάρισας.

 

Οι επενδύσεις του ΟΜΙΛΟΥ στην Πράσινη Ενέργεια συνεχίζονται. Εντός του 2020 κατασκευάστηκαν Φ/Β σταθμοί 1 ΜW για την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ και 1 ΜW για την μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ κατέχει σήμερα Φ/Β σταθμούς 9MW: 3,5 MW η ΕΞΑΛΚΟ και 5,5 MW η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Στόχος της Διοίκησης του ΟΜΙΛΟΥ είναι όπως κατασκευασθεί εντός του 2021 Φ/Β σταθμός 10MW από την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ βάσει της άδειας που κατέχει έτσι εντός του 2021 θα κατέχει 19MW Φ/Β σταθμούς σε λειτουργία. Επίσης λάβαμε βεβαίωση παραγωγού για τα κάτωθι έργα τα οποία θα συμμετέχουνε σε επόμενους διαγωνισμούς για κατοχύρωση τιμής: ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 5MW,  ΕΞΑΛΚΟ 10MW και 50 MW.  Εκτός αυτών των βεβαιώσεων ο ΟΜΙΛΟΣ έχει κάνει αιτήσεις για άλλα μικρότερα έργα συνολικά 9 MW. Οι επενδύσεις αυτές στην πράσινη ενέργεια θα συμβάλουν σημαντικά στα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΜΙΛΟΥ.

 

Το ΔΣ προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2020.

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 23/4/2020.

 

 

 

Λάρισα 23/4/2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.