Tip of the Day

Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις

28-07-2021 | 07:25
Μοιράσου το

Με 2 τροπολογίες για χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία διαμορφώνεται το νέο σχήμα τμηματικής ρύθμισης οφειλών. Οι προϋποθέσεις είναι σε μεγάλο βαθμό κοινές με την ελάχιστη δόση να ξεκινά από τα 30 ευρώ και την πρώτη πληρωμή να ορίζεται για το τέλος Ιανουαρίου του 2022.

Αν ο οφειλέτης επιλέξει έως 36 δόσεις δεν πληρώνει τόκο, ενώ για πιο διευρυμένο σχήμα επιβάλλεται τόκος 2,5%.

Η ρύθμιση αφορά μόνο πληττόμενους, όπως συμβαίνει και με τη 2η δυνατότητα αναβίωσης σχημάτων τύπου 120 δόσεων αν χάθηκαν το διάστημα της Πανδημίας. Εδώ η 1η δόση θα πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τα κριτήρια υπαγωγής

Στις δόσεις μπορεί να μπει κάποιος εφ όσον πληρεί κάποιο από τα εξής κριτήρια για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021:  

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που εντάσσεται στη διευρυμένη λίστα  ΚΑΔ Απριλίου 2020.

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες των οποίων είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,  είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

*Αν έλαβαν μειωμένο μίσθωμα  και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”.

* Αν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

 Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση ανεξαρτήτως των ανωτέρων κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής. 

Τι εξαιρείται

Στις οφειλές που ρυθμίζονται  δεν περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

 Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Επιβαρύνονται με τόκο 2,5%  ετησίως αν επιλεγούν οι 72 δόσεις. Για το πρόγραμμα των 36 μηνιαίων δόσεων δεν υπάρχει τόκος. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Η δόση

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως  1.000 ευρώ και σε πενήντα 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των χιλίων 1.000 ευρώ. Μοιραία τα εν λόγω όρια περιορίζουν και τον αριθμό των δόσεων για μικροοφειλές.

Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο  μηνών όλο το ποσό γίνεται απαιτητό.

Με την υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, αναβάλλεται  η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις εν λόγω διατάξεις. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες.

Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή  διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,  να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού στα ανωτέρω πρόσωπα ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του.

H παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου:

α) οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και

β) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

 Για τα χρέη στα ταμεία ορίζεται πως παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή.4.2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων, αντί έως και σαράντα οκτώ (48), όπως ισχύει, οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές καθώς και οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουάριου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31η.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμένους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και καταβάλλεται η πρώτη δόση μέχρι την 31η.1.2022 . ΟΙ πληγέντες θα καθορισθούν με υπουργική απόφαση βάση ΚΑΔ.

Η επανένταξη πληγέντων σε ρυθμίσεις

Το δεύτερο σκέλος της τροπολογίας αφορά σε οφειλέτες με ρύθμιση οφειλών που τις έχασαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021. Δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Για χρέη στην εφορία οι οφειλέτες θα πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες που αφορά και η νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Ανάλογες προϋποθέσεις ισχύουν και για τα χρέη προς τα Ταμεία.  

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.