Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 2.0: 20 ερωτήσεις – απαντήσεις

Μοιράσου το
Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 2.0: 20 ερωτήσεις – απαντήσεις
20 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 2.0.

1. Πού στοχεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας, μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του. Απώτερος στόχος είναι η ανασύσταση και ο μετασχηματισμός της οικονομίας, κυρίως μέσα από τους πυλώνες της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας και θεμελίωση μίας ανταγωνιστικής οικονομίας με περισσότερη εξωστρέφεια.

2. Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι;

Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους 31 δισ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν με τη μορφή επιδοτήσεων και δανείων, και τα οποία αποσκοπούν στην υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικότερα, οι επιδοτήσεις αντιπροσωπεύουν το 60% των πόρων και ανέρχονται σε 18,4 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια αποτελούν το 40% και ανέρχονται σε 12,7 δισ. ευρώ.

3. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης;

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ενεργειών προϋποθέτει την ολοκλήρωση των νομικών δεσμεύσεων έως τις 31/12/2023 (σκέλος επιδοτήσεων) όπως επίσης την υποχρέωση εκταμίευσης του συνόλου των πόρων έως τις 31/12/2026.

4. Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι πόροι του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ);

Η αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσα από 3 άξονες:

Επιδοτήσεις: Οι συνολικοί πόροι των επιδοτήσεων ανέρχονται σε 18,4 δισ. ευρώ και αναμένεται να διοχετευτούν στην εγχώρια οικονομία προκειμένου να υλοποιηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια από τους τέσσερις κύριους πυλώνες του προγράμματος: 1) την πράσινη μετάβαση, 2) την ψηφιακή μετάβαση, 3) την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή και 4) τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Δάνεια: Η παροχή των δανείων ύψους 12,7 δισ. ευρώ θα υποστηριχθεί συνολικά από τις τράπεζες προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις που θα καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις πέντε κατευθύνσεις του προγράμματος: 1) την πράσινη μετάβαση, 2) την ψηφιακή μετάβαση, 3) την έρευνα & καινοτομία, 4) την εξωστρέφεια και 5) τις συγχωνεύσεις & εξαγορές

Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων: Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τους πόρους του ΤΑΑ συμμετέχοντας ως α) ανάδοχος, β) υπεργολάβος και γ) προμηθευτής σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

5. Πώς θα διοχετευθούν οι πόροι του ΤΑΑ μέσω επιδοτήσεων;

Στον τομέα των επιδοτήσεων (18,4 δισ. ευρώ) οι πόροι του ΤΑΑ θα διοχετευτούν ως εξής:

Στην Πράσινη Μετάβαση (6,2 δισ. ευρώ) μέσω της υιοθέτησης μοντέλων και συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον, της προώθησης πρασίνων συστημάτων μεταφορών και της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (2,2 δισ. ευρώ) μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων σε επίπεδο λειτουργίας επιχειρήσεων, της προώθησης συνδεσιμότητας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος, και τέλος διαμέσου του ψηφιακός μετασχηματισμού δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Στην Απασχόληση & Κοινωνική Συνοχή (5,2 δισ. ευρώ) μέσω του εκσυγχρονισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, της βελτίωσης του συστήματος υγείας και της ενίσχυσης πρόσβασης σε κοινωνικές πολιτικές.

Στις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τον Μετασχηματισμό (4,8 δισ. ευρώ) μέσω της ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων όπως επίσης και διαμέσου της βελτίωσης της φορολογικής διοίκησης και του συστήματος δικαιοσύνης.

6. Πώς θα διοχετευθούν οι πόροι του ΤΑΑ μέσω δανείων;

Στον τομέα των δανείων (12,7 δισ. ευρώ) οι πόροι του ΤΑΑ θα διοχετευτούν:

 • Στην Πράσινη Μετάβαση (4,9 δισ. ευρώ) και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (2,6 δισ. ευρώ) όπως αντίστοιχα θα συμβεί στον τομέα των επιδοτήσεων.
 • Στην Έρευνα & Καινοτομία (1,3 δισ. ευρώ) μέσω της ενίσχυσης της έρευνας & καινοτομίας αλλά και μέσω της προώθησης πρωτοποριακών και καινοτόμων υποδομών
 • Στη Εξωστρέφεια (3,2 δισ. ευρώ) μέσω της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς την τοπική και διεθνή οικονομία
 • Στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (0,7 δισ. ευρώ) μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας αλλά και της προώθηση συγχωνεύσεων και εξαγορών.

7. Η αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων;

Η αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης εξετάζεται η συμβατότητα με τις κρατικές ενισχύσεις, και ειδικότερα, αξιολογείται η εκάστοτε επένδυση, βάσει προσκλήσεων του ΤΑΑ, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται το καθεστώς συμβατότητας της ενίσχυσης και επιλεξιμότητας των δαπανών επί του κόστους επένδυσης. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται ο προσδιορισμός του ποσού ενίσχυσης, με βάση επιλεγμένο άρθρο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), όπου εξετάζεται το όριο του ποσού. Εφόσον αφορά συγκεκριμένο είδος επένδυσης, εξετάζεται με βάση ειδικό άρθρο του ΓΑΚ ή βάσει χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων (άρθρο 14 – ΓΑΚ). Για ποσά ήσσονος σημασίας, ο προσδιορισμός ενίσχυσης γίνεται δια μέσω διακανονισμού (μέγιστο ποσό 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση για περίοδο τριών ετών). Τέλος, όσον αφορά στην εξέταση του ορίου κοινοποίησης, η ωφέλεια (μέγεθος προς ένταση ενίσχυσης) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όρια κοινοποίησης, ενώ εάν υπερβαίνει τα όρια κοινοποίησης γίνεται αναπροσαρμογή της ωφέλειας ή κοινοποίηση της σχετικής υπέρβασης στην Ε.Ε.

8. Πώς θα επωφεληθεί η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα από τους συνολικούς πόρους επιδοτήσεων του ΤΑΑ ύψους 18,4 δισ. ευρώ;

Μέσα από τους συνολικούς πόρους επιδοτήσεων του ΤΑΑ θα δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, καθώς πέρα από την προώθηση των συνολικών επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας μακροπρόθεσμα, θα τεθούν και οι κατάλληλες βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Το σύνολο των πόρων αναμένεται να διοχετευθεί στους εγχώριους τομείς δραστηριότητας μέσω δύο αξόνων: α) χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, όπου θα υλοποιηθούν επενδύσεις από τον κάθε κλάδο μέσα από την ένταξη σε προσκλήσεις που εμπίπτουν σε έναν από τους πυλώνες του ΤΑΑ και β) συμμετοχή ως ανάδοχος / υπεργολάβος στην υλοποίηση έργων, είτε μέσα από προσκλήσεις του ιδιωτικού τομέα, είτε σε έργα ΣΔΙΤ και προμήθειες που αφορούν τον δημόσιο τομέα.

9. Υπάρχουν επιδοτήσεις που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα;

Ναι, υπάρχουν επιδοτήσεις που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν σταδιακά μέχρι και τα τέλη του 2022. Οι προσκλήσεις επιδοτήσεων περιλαμβάνουν τομείς που καλύπτουν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, ενώ η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με ένα μεγάλο μέρος των εν λόγω επιδοτήσεων. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε δράσεις που αφορούν· «Εξοικονομώ Επιχειρώντας», ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταρρύθμιση του συστήματος Clawback, μονάδες παιδικής μέριμνας σε χώρους εργασίας, εγκαταστάσεις συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, δημιουργία πράσινης βιομηχανίας, υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού, τουριστική ανάπτυξη, μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα κ.α. Το ποσοστό ενίσχυσης ποικίλει ανάλογα με το είδος της δράσης και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να καλύπτει το 100% της δαπάνης. Λόγω του εύρους που καλύπτουν οι πυλώνες του ΤΑΑ, οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τις εν λόγω επιδοτήσεις μπορούν να προέρχονται από διάφορους κλάδους, ανάλογα με το είδος της εκάστοτε επιδότησης.

10. Πώς θα επωφεληθεί η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα από τους συνολικούς πόρους δανείων του ΤΑΑ ύψους 12,7 δισ. ευρώ;

Το σύνολο των πόρων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να διατεθεί σε επενδυτικά σχέδια, βασιζόμενο στις 5 κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως:

1) πράσινη μετάβαση, 2) ψηφιακός μετασχηματισμός, 3) έρευνα & καινοτομία, 4) εξωστρέφεια και 5) αύξηση μεγέθους / συγχωνεύσεις & εξαγορές. Ορισμένες ενδεικτικές επενδύσεις στις οποίες θα διατεθούν τα δάνεια είναι οι εξής: δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης, ενσωμάτωση ηλεκτρονικής εφαρμογής ανάλυσης δεδομένων παραγωγής, εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων λειτουργίας επιχειρήσεων, ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τοπική και διεθνή αγορά, καθώς και συγχώνευση / εξαγορά επιχείρησης για δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες θα εξαρτηθούν από την εκάστοτε κατεύθυνση.

11. Ποιο είναι ένα ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχήμα δανείων ΤΑΑ;

Ολόκληρη η διαδικασία υποβολής για τη χορήγηση δανείου θα υποστηριχθεί συνολικά από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, χωρίς να υπάρχει εμπλοκή του Δημοσίου. Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων δύναται να υλοποιηθούν σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του οποίου το ανώτερο ποσοστό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση από το Ταμείο ανέρχεται στο 50%. Το ποσοστό ενίσχυσης θα καθοριστεί από το είδος και την κατεύθυνση που θα έχουν οι επιλέξιμες δαπάνες βάσει της κάλυψης κριτηρίων ανά πυλώνα. Αντίστοιχα, τουλάχιστον το 30% του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εμπορικό δάνειο Τραπεζικού Ιδρύματος, ενώ τουλάχιστον το 20% του σχεδίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ιδία κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εισφορών σε είδος έως το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

12. Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία για τη λήψη ενός δανείου ΤΑΑ;

Υπάρχουν συνολικά δέκα κρίσιμα σημεία που πρέπει να λάβουν υπόψιν τους οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία λήψης ενός δανείου ΤΑΑ:

 • Όλη η διαδικασία «τρέχει» μέσω των τραπεζών χωρίς εμπλοκή του Δημοσίου (πέραν της αξιολόγησης συγκεκριμένων σημείων από ανεξάρτητο ελεγκτή του Ταμείου)
 • Το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης των δανείων του ΤΑΑ ορίζεται στο 0,35%
 • Στα δάνεια εφαρμόζεται η αρχή parri passu μεταξύ Τράπεζας και Δημοσίου ως προς τις αποπληρωμές, τις εξασφαλίσεις και τις ζημίες
 • Η διάρκεια του δανείου δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) ετών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών, ανάλογα και με τη φύση της επένδυσης
 • Η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου θα πραγματοποιείται εντός εύλογου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνάει τους τέσσερις μήνες
 • Η ενίσχυση θα πρέπει να είναι συμβατή με τους κανόνες και τα όρια των κρατικών ενισχύσεων
 • Δεν προβλέπεται, η δυνατότητα αναχρηματοδότησης του ύψους υφιστάμενων δανείων μέσω του ΤΑΑ (εκτός από περιπτώσεις bridge financing για δάνεια ΤΑΑ)
 • Η κάλυψη των δαπανών πραγματοποιείται κατόπιν της πρόσκλησης από το Τραπεζικό Ίδρυμα και υποβολής αιτήματος
 • Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης

Ελέγχεται η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία για όλες τις επιλέξιμες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας

Αποκλειόμενες Δραστηριότητες, όπως δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα , δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων , δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων, δραστηριότητες που δεν συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - (ΕΕ) 2021/447, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες , εμπόριο του σεξ,, τυχερά παιχνίδια , αμυντικές δραστηριότητες κτλ.

13. Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω δανείων ΤΑΑ: Ποιες είναι οι επιλέξιμες δράσεις για την ένταξη των δαπανών στους πυλώνες του ΤΑΑ;

Το ύψος της χρηματοδότησης με δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών και επενδυτικών σχεδίων με βάση τους πέντε πυλώνες του ΤΑΑ, καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα. Σε περίπτωση που ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους εξεταζόμενους πυλώνες λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών που απαιτούνται, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 30%, εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται τουλάχιστον σε 30%. Οι επιλέξιμες δράσεις καθορίζονται τόσο από την εκάστοτε κατεύθυνση του ΤΑΑ, όσο και από τη συνεισφορά που θα έχει στους στόχους που έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

14. Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα πράσινης μετάβασης;

Προκειμένου να χορηγηθεί ένα δάνειο που να αφορά στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης, είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης μίας επιχείρησης να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης είναι οι εξής:

 • Ενεργειακή Αναβάθμιση: Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός & Οχήματα, Υποδομές
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας: Εγκατάσταση ΑΠΕ, Μονάδες Ανακύκλωσης
 • Προστασία Περιβάλλοντος: Εξυγίανση & Αποκατάσταση
 • Πράσινες Δεξιότητες: Έρευνα & Καινοτομία, Απασχόληση Προσωπικού

15. Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα ψηφιακού μετασχηματισμού;

Προκειμένου να χορηγηθεί ένα δάνειο που να αφορά στον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης μίας επιχείρησης να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι οι εξής:

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών: Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων προς βελτίωση της ηλεκτρονικής τους δραστηριότητας αλλά και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού

Ψηφιακές υποδομές: Επενδύσεις σε τεχνολογίες, δεξιότητες, υποδομές και λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση

Συνεργατικοί σχηματισμοί: Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών) σε ψηφιακές δραστηριότητες

Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας: Βελτίωση της καινοτομίας των επιχειρήσεων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών

Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων: Εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών συστημάτων / υποδομών και ψηφιακή εκπαίδευση του προσωπικού

16. Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη;

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην κατεύθυνση της καινοτομίας, θα πρέπει οι επενδύσεις να στοχεύουν σε τουλάχιστον έναν από τους δείκτες που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:

 • Προώθηση έρευνας & καινοτομίας
 • Εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής γραμμής
 • Βεβαιώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 • Βελτίωση υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών

17. Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξωστρέφεια;

Για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας, θα πρέπει οι επενδύσεις να στοχεύουν στη βελτίωση των εξής δεικτών: Εξαγωγική δραστηριότητα που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών ή προϋπολογισμό εξαγωγών που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων, καθώς και επενδυτικά σχέδια στον κλάδο του τουρισμού.

Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξωστρέφειας είναι οι εξής:

 • Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή νέων υποδομών
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών
 • Αναβάθμιση αποθηκευτικών υποδομών
 • Ενίσχυση προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας

18. Ποιες είναι οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξαγορών και συγχωνεύσεων;

Τα επενδυτικά σχέδια στην κατεύθυνση εξαγορών & συγχωνεύσεων θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας. Ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι η συγχώνευση ή εξαγορά επιχείρησης για καθετοποίηση δραστηριότητας και δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Αντίστοιχα ενδεικτική επιλέξιμη δαπάνη είναι το κόστος που προκύπτει από την συγχώνευση ή την εξαγορά μίας επιχείρηση.

Σχετικά με τη μορφή συνεργασίας για:

Yφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις:

 • Δέσμευση του επενδυτή για συμμετοχή στο νέο ή υφιστάμενο συνεργατικό σχεδιασμό για τα επόμενα πέντε (5) έτη
 • Το 20% των επιλέξιμων δαπανών του ΕΣ αφορούν δαπάνες σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας
 • Κύκλος εργασιών νέου προσώπου > 50% κύκλου εργασιών του μεγαλύτερου νομικού προσώπου μεταξύ των συμμετεχόντων (μ.ο 3 ιστορικών ετών)

Νέο Σχήμα, Εξαγορά / Συγχώνευση:

 • Το ΕΣ περιλαμβάνει νέο σχήμα, το οποίο προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης.
 • Κύκλος εργασιών νέου προσώπου > 50% κύκλου εργασιών του μεγαλύτερου νομικού προσώπου μεταξύ των συμμετεχόντων (μ.ο 3 ιστορικών ετών). Αξιολόγηση σε επίπεδο Ομίλου

19. Ποια είναι τα βασικά σημεία εγκριτικής διαδικασίας ένταξης στα δάνεια του ΤΑΑ;

Κατά την έναρξη της διαδικασίας ο επενδυτής προετοιμάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και το αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο, με διάκριση των δαπανών, ανάλογα με τη φύση τους. Από την πλευρά της, η τράπεζα αξιολογεί την υποβληθείσα αίτηση του επενδυτή, ως προς τη βιωσιμότητα της επένδυσης και την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, και στη συνέχεια προβαίνει στην επιλογή ενός ανεξάρτητου ελεγκτή του ΤΑΑ, μέσω κλήρωσης. Ακολούθως, ο ελεγκτής του Ταμείου δημοσιεύει την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου η οποία σχετίζεται με: α) την επιλεξιμότητα και συμβατότητα της επένδυσης και των δαπανών, β) τη συμμόρφωση με την αρχή πρόκλησης μη σημαντικής βλάβης, γ) την υπαγωγή των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων στις επιλέξιμες δράσεις του ΤΑΑ, δ) το ποσοστό του δανείου του ΤΑΑ σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και ε) τη συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Εφόσον η αξιολόγηση της αίτησης από τον ελεγκτή είναι θετική, πραγματοποιείται η οριστική έγκριση του αιτήματος από την τράπεζα, η υπογραφή δανειακής σύμβασης για τη χορήγηση του δανείου ΤΑΑ και του δανείου συγχρηματοδότησης στον αποδέκτη, και η εκταμίευση του δανείου.

20. Υπάρχει δυνατότητα μια επιχείρηση να αιτηθεί δάνειο του ΤΑΑ με βάση το επιτόκιο αναφοράς;

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις τράπεζες για να αιτηθούν δάνειο του ΤΑΑ με βάση το επιτόκιο αναφοράς, χωρίς να χρειάζεται να είναι σε συνάρτηση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

13:27

Πλεύρης: Επίσκεψη στο Αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

13:19

Μεντβέντεφ: Όλη η Ουκρανία θα καεί αν το Κίεβο λάβει περισσότερα και πιο τεχνολογικά εξελιγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα

13:08

Δημόπουλος (ΕΚΠΑ): Ανοσοθεραπεία και στοχεύουσες θεραπείες για τον καρκίνο

13:00

Real Estate – Logistics: Οι επενδύσεις δεκάδων δισ. ευρώ στην Ευρώπη και τα περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα – Οι προκλήσεις του «αύριο»

12:47

Γερμανία: Το Βερολίνο έχει αποδείξεις για «τριψήφιο αριθμό» εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία

12:38

Αναζητούνται εργαζόμενοι για τα ξενοδοχεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις της Ρόδου

12:29

Στο MEC Παιανίας η 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ

12:24

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Στις 8.859 έφθασαν οι παραβάσεις που βεβαίωσε η αστυνομία το 2022

12:18

Μπουρκίνα Φάσο: Αρνείται την παρουσία Ρώσων μισθοφόρων της Wagner στη χώρα

12:12

ΗΠΑ: Δεύτερο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε στη Λατινική Αμερική

12:09

Γερμανία: Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας

12:04

Qatargate: Ύστερα από σχεδόν δύο μήνες φυλάκισης, αφέθηκε ελεύθερος άνευ όρων ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα

11:52

Στέλεχος Microsoft: Το Ιράν πίσω από την κυβερνοεπίθεση στο Charlie Hebdo

11:42

Κακοκαιρία «Barbara»: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία λόγω χιονιού και παγετού

11:27

Μητσοτάκης: Η μάχη απέναντι στον καρκίνο είναι μια μάχη που δίνουμε και θα δίνουμε μαζί, πολίτες και πολιτεία

11:19

Υποχώρηση της κατανάλωσης και συγκρατημένη αισιοδοξία στο οργανωμένο λιανεμπόριο

11:09

Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023: Τελετή έναρξης εμπνευσμένη από τη μυθολογία και την ιστορία της πόλης

10:56

Κακοκαιρία «Barbara»: Χιόνια και στην Αττική από την Κυριακή

10:47

Πέτσας: Από σήμερα εκτεταμένοι έλεγχοι της τροχαίας για αλυσίδες

10:31

Γεωργιάδης: Συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ ή τρίτες κάλπες

10:20

Χατζηδάκης: 100 ευρώ καθαρά ανά μήνα για επικουρικές συντάξεις που δεν έχουν εκδοθεί ως 15/3

10:01

Σκρέκας: Νέα προγράμματα επιδοτήσεων για φωτοβολταϊκά σε στέγες και ηλιακούς θερμοσίφωνες

09:39

Appodixi: Μπόνους έως 2.000 ευρώ σε φορολογούμενους που «καρφώνουν» φοροδιαφυγή

09:26

Κίνα: Τα μπαλόνια «κατάσκοποι», τελειοποιημένα εργαλεία που είναι δύσκολο να καταρριφθούν

09:14

Πατούλης: Την Κυριακή η απόφαση για το αν θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα

09:05

Πάνω από 1.100 ευρώ το όφελος για ένα μέσο νοικοκυριό από τις επιδοτήσεις στο ρεύμα το τελευταίο επτάμηνο

08:54

The Last of Us: Πόσο κοστίζει κάθε επεισόδιο της μετά-αποκαλυπτικής σειράς του HBO

08:47

Έρχεται συγχώνευση Intracom Properties - Κλουκίνας Λάππας

08:40

Άνοιξε τις πύλες του το εστιατόριο Athens Mezze στη Μητροπόλεως – Νέα επένδυση από τον όμιλο Καστελόριζο

08:27

«Κέντρο Καινοτομίας»: Νέο μοντέλο για τη σύμβαση αξίας 230 εκατ. ευρώ – Ο ιδιώτης, οι πληρωμές και το «κλειδί» του ξένου φορέα