Δυνατότητα επανυποβολής νέας αίτησης σε ασφαλισμένους των οποίων οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης (με διαδοχική ασφάλιση) είχαν απορριφθεί, δίνει νέα εγκύκλιος του ΕΤΕΑΕΠ.

Με τις νέες οδηγίες, όσοι αρχικά είχαν απορριφθεί επειδή δεν συμπλήρωναν τα ελάχιστα απαιτούμενα 15 έτη για επικουρική σύνταξη σε κανένα Ταμείο, αλλά τα είχαν αθροιστικά σε δύο ή περισσότερα, τώρα θα δικαιωθούν σύνταξης.

Στο εξής ο χρόνος θα είναι ενιαίος και δεν θα εξετάζεται αν οι ασφαλισμένοι είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 15ετία σε έναν από τους φορείς που ασφαλίστηκαν διαδοχικά.

Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος με 10 χρόνια στο επικουρικό του ΙΚΑ και 10 χρόνια στο επικουρικό του Δημοσίου, έκανε αίτηση πριν από τις 13/5/2016 και τότε απορρίφθηκε, τώρα θα πάρει επικουρική με τον ενιαίο χρόνο των 20 ετών ασφάλισης από το ΕΤΕΑΕΠ.

Οι αιτήσεις πριν από τις 13/5/2016 για επικουρική σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση που είχαν απορριφθεί, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου από τους ασφαλισμένους, ώστε η σύνταξη να βγει με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Περιπτώσεις αιτημάτων λήψης επικουρικής σύνταξης που αφορούσαν διαδοχική ασφάλιση σε Ταμεία τα οποία πλέον ανήκουν στο ΕΤΕΑΕΠ και είχαν απορριφθεί λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος σε κάποιο από αυτά πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) μπορούν να επανεξεταστούν.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση, η οποία θα κριθεί με το ευνοικότερο καθεστώς που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης . Πάντως η έναρξη συνταξιοδότησης θα ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης

Μόνο για τις αντίστοιχες αιτήσεις που κατά τις 13/5/2016 ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου δεν έχουν κριθεί οριστικό, γίνεται δεκτό ότι η αίτηση συνταξιοδότησης θα ανατρέχει στις 13.5.2016.

2. Η έναρξη συνταξιοδότησης για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4578/2018, δηλαδή στις 3/12/2018 και δεν έχουν κριθεί οριστικό με την έκδοση απόφασης του Δ.Σ του Ταμείου επί ενστάσεως του ασφαλισμένου, ή την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας άσκησης ένστασης, διέπεται από τις ειδικότερες καταστατικές διατάξεις του κατά περίπτωση ενταχθέντος στον ΕΤΕΑΕΠ φορέα, εκτός εάν οι διατάξεις του Ν 4578/2018 είναι ευνοικότερες και καταλήγουν στην ταχύτερη έναρξη συνταξιοδότησης για τον ενδιαφερόμενο.