Αποζημίωση μέχρι και 66 μισθούς, προσαυξημένη μάλιστα κατά 20% σε περίπτωση που πρόκειται για εργαζομένους σε κατάστημα που θα κλείσει προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς στους εργαζομένους που θα συμμετάσχουν στην εθελούσια έξοδό της.

Όπως προκύπτει από τους όρους του προγράμματος, το οποίο στελέχη της αγοράς χαρακτήριζαν «γενναιόδωρο» η αποζημίωση εξαρτάται από την ηλικία του εργαζομένου καθώς και από το αν εργάζεται στις κεντρικές υπηρεσίες και το δίκτυο καταστημάτων στην Αθήνα ή στο δίκτυο καταστημάτων της περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη αποζημίωση ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και η μέγιστη σε 180.000 ευρώ (μεικτά). Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη από την Τετάρτη 23 Μαρτίου και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 11 Απριλίου.

Αναλυτικά, οι κλίμακες για τον υπολογισμό της αποζημίωση των εργαζομένων έχουν ως εξής:

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, στην περίπτωση εργαζομένων που απασχολούνται σε κατάστημα που πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία του, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης άμεσης αποχώρησης θα προσαυξάνεται με +20%.

Επιπλέον, η αποζημίωση άμεσης αποχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20.000€ ενώ δεν θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 180.000€.

 

Διετές sabbatical

Πέραν της άμεσης αποχώρησης, η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα λήψης μακροχρόνιας άδειας διετούς διάρκειας (sabbatical).

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση της άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Για το σύνολο του χρόνου συμμετοχής στο πρόγραμμα μακροχρόνιας άδειας, θα καταβάλλονται οι μεικτές αποδοχές του εργαζόμενου, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί τον 12/2015, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Σημειώνεται επίσης ότι ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας και των Θυγατρικών Εσωτερικού Χρηματοοικονομικού Τομέα οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής. Ρητά εξαιρούνται:

 

  • Οι εργαζόμενοι Θυγατρικών Εσωτερικού μη χρηματοοικονομικού τομέα
  • Όσοι βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές που αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

 

Τέλος, για όσους εργαζόμενους έχουν πάρει δάνεια από την τράπεζα, ισχύουν τα εξής:

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που έχουν λάβει οι υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφληση τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Οι γενικές ρυθμίσεις που τυχόν θα ισχύσουν στο μέλλον για το εν ενεργεία προσωπικό για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, θα έχουν ισχύ και για τους αποχωρούντες εθελουσίως.

Για τις πιστωτικές κάρτες της τράπεζας διατήρηση για την άμεση αποχώρηση για ένα έτος των προνομιακών επιτοκίων προσωπικού από τη λήξη της εργασιακής σχέσης και για τη μακροχρόνια άδεια, διατήρηση έως τη λήξη της σύμβασης.

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθείκατά τη λήξη της σύμβασης εργασίας. Ειδικά για τους συμμετέχοντες στη μακροχρόνια άδεια,τα δάνεια προκαταβολής μισθών θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται πλήρως μέσω της μηνιαίας μισθοδοσίας.