Καθαρά κέρδη ύψους 73 εκατ. ευρώ εμφάνισε για το εννεάμηνο του 2015 η Τράπεζα Κύπρου. Τα κέρδη είναι μειωμένα κατά 3% έναντι των 76 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινώσει στο αντίστοιχο εννεάμηνο του περασμένου έτους.

Ειδικότερα, τα κέρδη για το γ' τρίμηνο ανήλθαν στα 13 εκατ. ευρώ, από 31 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει στο β’ τρίμηνο.

Αναλυτικά:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο 2015 ανήλθαν σε 644 εκατ. ευρώ και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 3,85%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το γ’ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε 205 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 212 εκατ. Ευρώ για το β’ τρίμηνο 2015, αντικατοπτρίζοντας την πλήρη επίδραση από την αποπληρωμή μέρους ομολόγου από την Κυπριακή Δημοκρατία στις αρχές Ιουνίου 2015 και τις ενέργειες απομόχλευσης. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το γ’ τρίμηνο 2015 ανήλθε σε 3,70%, σε σύγκριση με 3,79% για το β’ τρίμηνο 2015.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 649 εκατ. Ευρώ ή 5% το γ' τρίμηνο 2015, με περίπου το μισό της μείωσης να οφείλεται στην πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων στη Ρωσία.

Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 527 εκατ. ευρώ ή 5% το γ' τρίμηνο 2015 και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (Δ/Κ) βελτιώθηκε σε 132%.

Η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά 1,6 δισ. ευρώ μετά τις 30 Ιουνίου 2015 στο σημερινό επίπεδο των 4,3 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης κατά το γ' τρίμηνο 2015 σε 15,6%.