Θετική παρέμεινε η συνολική επίδοση της Attica Bank τo 2019, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση για την ενίσχυση της κερδοφορίας και τηνεξυγίανση του ισολογισμού της.

Ο όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το 2018 κατά14,3%. Όσον αφορά στις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, το 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου 158 εκατ. ευρώ και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά.

Βασικά Σημεία Ισολογισμού

-Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 3,5 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.
-Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά  από  προβλέψεις  ανήλθαν σε 1,6 δισ.  ευρώ  και  παρέμειναν  στα  ίδια  σχεδόν επίπεδα  σε  σχέση  με  την  31.12.2018. 
Οι  νέες  χρηματοδοτήσεις  και αναχρηματοδοτήσεις για την χρήσηανήλθαν σε 158 εκατ. ευρώ περίπου
-Οι συσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανήλθαν σε 281εκατ.ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το 2019, οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν σε 24,2εκατ. ευρώ  αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 31,1 εκατ. ευρώ, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 0,1εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 7 εκατ.ευρώ.
-Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) είναι 39,01% (2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές  προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,8% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
-Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 14,3% σε σχέση με την 31.12.2018.
-Ο δείκτης  δανείων  και  προκαταβολών  σε  πελάτες  (μετά  από  προβλέψεις)  προς καταθέσεις ανήλθεσε 59,3% για τον όμιλο, μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 (69,8%).
Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον όμιλο ανήλθε σε  70,1%  κατά  την  31.12.2019 και εμφανίζεται σημαντικά μειωμένος έναντι της 31.12.2018 (80,9%).

Επίδοση Ομίλου

-Τα καθαρά έσοδα από τόκους εμφάνισαν μείωση 36,7% έναντι του 2018, ενώ το περιθώριο ΝΙΜ μειώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης στο 1,66%.
-Τα  έσοδα από αμοιβές  και  προμήθειες παρουσίασαν  αύξηση σε  σχέση  με  την 31.12.2018 (κατά 7,4%) και διαμορφώθηκαν σε 17,2 εκατ. ευρώ.
-Τα  αποτελέσματα  από  πράξεις  του  επενδυτικού  χαρτοφυλακίου  παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της συγκριτικής χρήσης κυρίως λόγω των κερδών που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής τους την 05/12/2017.
Από τις συναλλαγές αυτές ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη ποσού ύψους 8.233 χιλ. ευρώ, εκ των  οποίων  2.484  χιλ.  ευρώ  αφορούσαν  την  ανακύκλωση  του  υπολειπόμενου αποθεματικού των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής της 05/12/2017.
-Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης του 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του2018.
Ο αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου κατά την 31/12/2019 ήταν 741 εργαζόμενοι (31/12/2018: 707 εργαζόμενοι)
- Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων, παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό 24,3% έναντι της συγκριτικής χρήσης.
- Οι ζημιές προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 23,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,7  εκατ.  ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση (31.12.2018), λόγω της μείωσης των λειτουργικών εσόδων κατά 44,1% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήσητου 2018.

Σημειώνεται ότ ιστα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης 2018 συμπεριλαμβάνονται και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 47 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης(Metexelixis).