Επιχειρήσεις | Ελλάδα
02-07-2021 | 13:30

MLS: Στις 9 Ιουλίου η συνέλευση των ομολογιούχων

Newsroom
Μοιράσου το
MLS: Στις 9 Ιουλίου η συνέλευση των ομολογιούχων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στις 9 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ, ύψους έως 4,99 εκατ. ευρώ της MLS.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση (σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 6 του Ν. 4548/2018) για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση από την Εκδότρια αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επομένων της ως άνω χρήσεων καθώς και του από 13.05.2020 Δελτίου τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας.

2. Ενημέρωση από την Εκδότρια και ανάλυση της πρότασης για τη διευθέτηση της κατάστασης που έχει προκύψει σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο και την πληρωμή των κουπονιών/τοκομεριδίων του.

3. Τροποποίηση της παρ. 7.2 «Παράταση» του όρου 7 «Διάρκεια - Αποπληρωμή - Παράταση» του ως άνω Προγράμματος αναφορικά με την παράταση της ημερομηνίας αποπληρωμής της ονομαστικής αξίας των εταιρικών ομολόγων. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.

4. Τροποποίηση της παρ. 9.1 του όρου 9 «Περίοδοι Καταβολής Κουπονιού - Καταβολή Κουπονιού» του ως άνω Προγράμματος αναφορικά με τη διάρκεια κάθε περιόδου καταβολής κουπονιού. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.

5. Καταγγελία του Προγράμματος ιδίως σύμφωνα με τον όρο 15.1.1 για τη μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα και ολοσχερή καταβολή κουπονιών/τόκων (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία) ή/και σύμφωνα με τον όρο 15.1.2 (γεγονός καταγγελίας για παραβίαση δεσμεύσεων).

6. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος. 

7. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για τα ως άνω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 14η  Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 ομοίως από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.