Το θεσμό των μικροχρηματοδοτήσεων, δηλαδή δανείων έως 25.000 ευρώ που θα χορηγούνται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Ο υπουργός Οικονομικών  Ευκλείδης Τσακαλώτος κάλεσε τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις, έως τις 23 Ιανουαρίου.

«Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων», αναφέρεται σε σχετική δήλωση ου υπουργού.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κανόνων για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων. Σύμφωνα με αυτό, θα συσταθούν ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που θα χορηγούν επιχειρηματικές και προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα την Ελλάδα θα ιδρύονται και λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ύστερα από άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά τη λήψη της άδειας, η εταιρεία θα καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ σε ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Άδεια για σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να λάβουν τράπεζες, φορείς, επιμελητήρια, οργανώσεις, κ.α., αλλά όχι τα ενεχυροδανειστήρια.

Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας θα απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των 200.000 ευρώ. Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται πως τα ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι μετοχές των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων θα είναι ονομαστικές και το μετοχικό ή το εταιρικό κεφάλαιο θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και θα κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι αν το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων χορηγεί πιστώσεις που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και δεν λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αρχικό του κεφάλαιο του δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο από 2 εκατ. ευρώ.

Οι μικροχρηματοδοτήσεις

Ως επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις νοούνται όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης, τα προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού και οι αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Ως προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις νοούνται τα δάνεια για εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ και η ενίσχυση έως το ποσό των 25.000 ευρώ δημόσιων πολιτικών ή πολιτικών που έχουν σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, που αφορούν ιδίως στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνεια

Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων θα είναι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα που θα χρηματοδοτούνται για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων θα είναι φυσικά πρόσωπα που θα χρηματοδοτούνται για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Τόσο οι δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, όσο και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες θα προσδιοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

Η μικροχρηματοδότηση δεν θα εξασφαλίζεται με ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια, αλλά και δεν θα υπερβαίνει το όριο των 25.000 ευρώ, για κάθε δικαιούχο. Όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο, το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορεί να χορηγεί στον ίδιο δικαιούχο νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο, και συνολικά αυτή δεν υπερβαίνει επίσης το όριο των 25.000 ευρώ.

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι 12 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής δεν ια μπορεί να υπερβαίνει τα  δέκα έτη.