Μικρή αύξηση τόσο στο κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη σημείωσε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) στο α΄ εξάμηνο του 2015. 
Ειικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το α΄ εξάμηνο 2015 ανήλθε σε 26,6 εκατ ευρώ έναντι των 26,3 εκατ ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 2014 σημειώνοντας αύξηση 1,15%.
Επίσης κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων του ΣΕΜΠΟ κατά 1,62%, αύξηση στο συμβατικό λιμάνι κατά 0,33% και αύξηση στην εκμετάλλευση χώρων 1,63% ενώ στο επιβατικό λιμάνι η μείωση ανήλθε στο 10,13%.
Στο α΄ εξάμηνο του 2015 διακινήθηκαν 168.589 Ε/Κ (σε TEUς), με αύξηση 4,30%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, μείωση στο γενικό συμβατικό φορτίο κατά 29,73% και αύξηση στο χύμα συμβατικό φορτίο κατά 6,67%.
Συνολικά τα έσοδα στο εξεταζόμενο α΄ εξάμηνο 2015 μειώθηκαν κατά 2,32% από το αντίστοιχο του 2014, παρά την αύξηση των πωλήσεων αλλά με μείωση των χρηματοδοτικών εσόδων κατά 54,51%, λόγω σημαντικής πτώσης των επιτοκίων και των επενδυμένων διαθεσίμων της εταιρείας.
Το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 2,44% από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014, κυρίως από τη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 5,67%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 13,4 εκατ ευρώ έναντι 12,3 εκατ ευρώ (αύξηση 8,43%).
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το α΄ εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα 14,6 εκατ ευρώ έναντι των 14,05 εκατ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (αύξηση 3,88%).
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι των 13,7 εκατ ευρώ του 2014 (μείωση 2,18%) ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 9,9 εκατ ευρώ έναντι των 10,4 εκατ ευρώ του 2014 (μείωση 4,94%).