Η εκλογή νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο πρόκειται να τεθεί μεταξύ άλλων στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mermeren Kombinat ad Prile, που θα λάβει χώρα στις 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση str. Krusevski Pat bb στο Prilep.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Διαδικαστικό Μέρος

  1. Εκλογή του Προέδρου της συνέλευσης
  2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας
  3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης γενικής συνέλευσης της εταιρείας
  4. Έγκριση τής λίστας θεμάτων προς συζήτηση

Λειτουργικό Μέρος

  1. Εκλογή νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί (αίτηση εγγραφής για συμμετοχή στη συνέλευση) στο Νομικό Τμήμα της εταιρείας το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας συνέλευσης.

Διευκρινίζεται πως η συνέλευση θα λάβει αποφάσεις μόνο σχετικές με τα θέματα που έχουν περιληφθεί κανονικά στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, ενώ η ψηφοφορία επί των θεμάτων της θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και οι φόρμες για ψήφιση δια αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Σύμφωνα με το νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερησία διάταξη σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις από πλευράς των μετόχων, δύνανται να υποβληθούν  μέχρι και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Το υποστηρικτικό υλικό της συνέλευσης της εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον εκδότη (Τράπεζα Πειραιώς) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη γενική συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή του Τομέα Τεχνολογίας, οργάνωσης και κεντρικών εργασιών ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.00.

Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και τα ΕΛ.ΠΙΣ. βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.