ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

12.82€
Μεταβολή 3.05%
Τελ. ενημ: 17:25:04 - 2022-01-26
 • Υψηλό Ημέρας 16.16
 • Χαμηλό Ημέρας 8.71
 • Άνοιγμα 12.44
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 12.44
 • Όγκος 51.626
 • Τζίρος 661629.82
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 12,82€
 • Κεφαλαιοποίηση 1485262253.8
 • Αριθμος Μετοχών 115855090
 • Κωδ. ISIN GRS496003005
 • BBGID BBG000R39RN9
 • Κλάδος Εναλλακτικός Ηλεκτρ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες12,44012,960-0,62197.8761.719838.338
30 Ημέρες12,44013,940-3,611.710.4918.7481.035.732
3 Μήνες11,60014,1808,467.547.25635.1871.579.261
6 Μήνες11,14014,18011,8712.950.93163.8451.263.145
12 Μήνες11,02014,780-8,4343.511.285154.6952.206.429
2022-01-26 | 09:29:59
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 25/01/2022, σε αγορά 15.550 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 12,5264 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 194.785,44 ευρώ.

2022-01-25 | 09:39:31
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 24/01/2022, σε αγορά 7.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 12,7448 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 92.400,00 ευρώ.

2021-12-15 | 17:49:08
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας (Ορθή Επανάληψη)

Η  εταιρεία  «ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε»  ανακοινώνει κατ' άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού  του  Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε στις 14 Δεκεμβρίου 2021 την διανομή κερδών και αποθεματικών του άρθρου 48 του ν.4172 /2013 της Εταιρείας, των χρήσεων έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,1700000 ανά μετοχή και παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1615000 ευρώ ανά μετοχή. Το  ποσό  αυτό  θα  προσαυξηθεί  με  το  μέρισμα  που  αντιστοιχεί  στις 221.500  ίδιες  μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό ποσό 0,170325641 ευρώ ανά μετοχή ήτοι συνολικό καθαρό ποσό 0,161809359 ευρώ ανά μετοχή.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του, καθόρισε τους περαιτέρω όρους της διανομής προς τους Μετόχους, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω:

 

Δικαιούχοι  της ως άνω διανομής  είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του  Συστήματος  Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 (record date). Από την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης.  

 

Η  καταβολή    θα  πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK», ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της «ALPHA BANK».

Μετά την 14‐12‐2022, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Ποσά που δεν θα  εισπραχθούν εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για  περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

2021-12-15 | 17:40:34
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας

Η  εταιρεία  «ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε»  ανακοινώνει κατ' άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού  του  Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε στις 14 Δεκεμβρίου 2021 την διανομή κερδών και αποθεματικών του άρθρου 48 του ν.4172 /2013 της Εταιρείας, των χρήσεων έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,1700000 ανά μετοχή και παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1615000 ευρώ ανά μετοχή. Το  ποσό  αυτό  θα  προσαυξηθεί  με  το  μέρισμα  που  αντιστοιχεί  στις 221.500  ίδιες  μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό ποσό 0,170325641 ευρώ ανά μετοχή ήτοι συνολικό καθαρό ποσό 0,161809359 ευρώ ανά μετοχή.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του, καθόρισε τους περαιτέρω όρους της διανομής προς τους Μετόχους, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω:

 

Δικαιούχοι  της ως άνω διανομής  είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του  Συστήματος  Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 (record date). Από την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης.  

 

Η  καταβολή    θα  πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK», ως εξής:

1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρείες), εφ' όσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους.

2. Στους ίδιους τους Μετόχους, οι οποίοι δεν επιθυμούν την είσπραξη των ποσών μέσω των χειριστών τους, ως εξής:

 

 • Με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην Alpha Bank.
 • Με την προσέλευσή τους στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδότησης.

Μετά την 14‐12‐2022, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Ποσά που δεν θα  εισπραχθούν εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για  περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

2021-12-14 | 16:27:11
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.12.2021

Συνήλθε σήμερα, 14/12/2021, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., στην οποία παρέστησαν 236 Μέτοχοι κομιστές 89.826.217 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,53 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 89.826.217 υπέρ (100% επί των παρισταμένων), την διανομή κερδών και αποθεματικών της Εταιρείας του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, των χρήσεων έως 31.12.2020, σύμφωνα και με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή και παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 89.826.217 υπέρ (100% επί των παρισταμένων), την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω μείωσης της θητείας του Δ.Σ. από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη.

2021-11-30 | 20:43:20
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - IR REPORT 9M 2021

Επισυνάπτεται

IR REPORT 9M 2021
2021-11-30 | 20:33:49
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Κ.

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προβαίνει στην παρακάτω ενημέρωση αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κατά το εννεάμηνο του 2021.

Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του εννεαμήνου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για το 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

 • Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 246,9 εκατ. ευρώ, έναντι 176,6 εκατ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο, αυξημένες κατά 39,8%. Αναλυτικά:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 150,6 εκατ. ευρώ, έναντι 138,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 8,4%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 69,5 εκατ. ευρώ, έναντι 25 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 20,4%.

 • Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 106,1 εκατ. ευρώ, έναντι 99,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένη κατά 7%. Το ίδιο κινήθηκαν και τα προσαρμοσμένα EBITDA που διαμορφώθηκαν στα 105,8 εκατ. ευρώ, έναντι 98,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 75,3 εκατ. ευρώ, έναντι 72,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων, με την ενσωμάτωση της ζημίας στις ΗΠΑ, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 36,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 69,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 43,4 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 16,7%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 43,1 εκατ. ευρώ, έναντι 36,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 18,5%. Η επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων ύψους 94 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα της αποεπένδυσης από τα τρία αιολικά πάρκα στο Τέξας των ΗΠΑ, όπως αυτή έχει εκτιμηθεί και γνωστοποιηθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις. Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι η ζημία από την αποεπένδυση από τα αιολικά πάρκα στο Τέξας είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, οι επιπτώσεις του οποίου δεν έχουν οποιαδήποτε αναγωγή στην μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και στην TERNA ENERGY USA HOLDING GROUP στις ΗΠΑ.

Επιπρόσθετα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα για το γ' τρίμηνο του 2021 του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 107,3 εκατ. ευρώ έναντι 59,9 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 79,2%. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 37,9 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020, αυξημένη κατά 20,5%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 27,4 εκατ. ευρώ, έναντι 22,1 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 24%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 20,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 55,5%.

 

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 30.09.2021

Η ανάπτυξη του Ομίλου συνεχίζεται κανονικά, με το επενδυτικό πρόγραμμά του που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε φάση αδειοδοτικής ωρίμανσης (έχοντας εξασφαλίσει άδεια παραγωγής) νέα αιολικά έργα συνολικής ισχύος περίπου 2.200 MW, αναπτύσσονται και σχεδιάζονται φωτοβολταϊκά πάρκα (χερσαία και πλωτά) συνολικής ισχύος 1.700 MW, ενώ προωθούνται συστήματα υβριδικών έργων και έργων αποθήκευσης (κυρίως αντλησοταμίευσης) συνολικής ισχύος περίπου 3.500 MW, καθώς και περίπου 200 MW έργων άλλων τεχνολογιών (υδροηλεκτρικά, βιοαέριο, βιομάζα κ.ά.). Παράλληλα, ο Όμιλος έχει τοποθετηθεί εγκαίρως και στην αγορά των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, όπου σε κοινοπραξία με την OCEAN WINDS σχεδιάζει να αναπτύξει πάρκα στις ελληνικές θάλασσες.

Όσον αφορά στα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, η καθαρή δανειακή θέση1 του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του εννεαμήνου του 2021, διαμορφώθηκε στα 491,4 εκατ. ευρώ έναντι 436,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2021.

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 1.529 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 30.06.2021. Να σημειωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 287,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2021.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε € 421.028 χιλ. την 30.09.2021 από € 408.407 χιλ. την 30.06.2021 (+3,1%).

Επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης

 

Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πιστός στην αναπτυξιακή του στρατηγική και στην υλοποίηση του οράματός του, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει διαρκώς τις δομές και τα λειτουργικά του συστήματα, επιλέγει με ιδιαίτερη προσοχή τα στελέχη που χρειάζεται από την αγορά, εκπαιδεύει το προσωπικό του στα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα και στην υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, των λοιπών προβλέψεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και των κανόνων που επιβάλλουν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Επίσης, αντιδρώντας με ταχύτητα και ευαισθησία για το ανθρώπινο δυναμικό του, έλαβε όλα τα απαιτούμενα μέτρα, σύστησε ειδική επιτροπή αντιμετώπισης του κορωνοϊού και μερίμνησε ώστε όλοι οι εργαζόμενοι του, να έχουν την απόλυτη προστασία και φροντίδα κατά του COVID-19 και των μεταλλάξεών του. Η Επιτροπή παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της πανδημίας, ενημερώνεται άμεσα για κάθε κρίσιμο παράγοντα εξάπλωσής της και καθοδηγεί τις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες που πρέπει να υλοποιούνται από την Διοίκηση και κάθε εργαζόμενο σε ολόκληρο τον Όμιλο ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο δυνατόν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στην πορεία της εταιρείας.

 

Η τακτική αυτή και η φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου τον έχουν προστατεύσει από τους συναφείς κινδύνους και έχουν επιτρέψει στην Διοίκηση να συνεχίζει αδιάκοπα την αναπτυξιακή του πορεία, μη επηρεαζόμενος άμεσα από την εξάπλωση του ιού. Η διατήρηση του προσωπικού σε ετοιμότητα και ο περιορισμός της επικοινωνίας του με ελάχιστους εξωτερικούς συνεργάτες, σε συνδυασμό με την απουσία επαφής με πολυπληθείς ομάδες πελατών / καταναλωτών δίνουν στον Όμιλο την ευκαιρία να επικεντρώνεται στους στόχους του και να μην επηρεάζεται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από  την εξέλιξη του πανδημικού φαινομένου. Για τους λόγους αυτούς, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εξακολουθεί να επενδύει στην παραγωγή ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών (ΑΠΕ), απόλυτα επικεντρωμένος στην επίτευξη του στόχου του να ξεπεράσει τα 3.000 MW εγκατεστημένης ισχύος εντός της επόμενης 5ετίας.

 

Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν έχει επηρεαστεί από τη ενεργειακή κρίση δεδομένου του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και της δομής των συμβολαίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

1 Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ προσδιορίστηκαν όπως στη σημείωση 5 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης περιόδου 01/01/2021-30/06/2021.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ