ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

2.2€
Μεταβολή -3.51%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2022-01-21
 • Υψηλό Ημέρας 2.96
 • Χαμηλό Ημέρας 1.6
 • Άνοιγμα 2.22
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.28
 • Όγκος 2.394
 • Τζίρος 5270
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 2,20€
 • Κεφαλαιοποίηση 13948000
 • Αριθμος Μετοχών 6340000
 • Κωδ. ISIN GRS387503006
 • BBGID BBG000BZZNJ0
 • Κλάδος Εξειδ/νο Λιαν. Εμπ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,1402,320-1,792.909201.289
30 Ημέρες1,8102,480-3,5312.0791121.292
3 Μήνες1,8102,72911,7554.8564042.066
6 Μήνες1,8102,72912,8788.6066451.568
12 Μήνες1,6862,72912,87266.1061.1882.248
2022-01-05 |
Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου
Από 05/01/2022, και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS387503006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,60 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,07 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.
2021-12-21 | 13:52:02
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ανακοίνωση για την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ» (εφεξής ως «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021, αποφάσισε:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 443.800€ Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ, ήτοι από 0,60 Ευρώ σε 0,67 Ευρώ και

(β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 443.800€ Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ, ήτοι από 0,67 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ, και την επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00 Ευρώ και διαιρείται σε 6.340.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστης.

 

Την 09.12.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2745425, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2544209 /09-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΜΑΙ46ΜΤΛΡ-Μ7Η), απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 20/12/2021 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 05.01.2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία 0,60 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 07.01.2022 (record date – ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,07 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 12.01.2022.  

 

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA BANK.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας ALPHA BANK είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Εταιρικών Πράξεων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα 104 47, τηλ. 210 3436704, αρμόδια κα. Εύη Απίστολα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-6686101.

 

2021-12-17 | 17:32:28
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΧΑΕ), η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021, το οποίο έχει ως εξής:

 

Διανομή μερίσματος

Ημ/νία αποκοπής:  10/12/2021

Δικαιούχοι Μερίσματος:  13/12/2021

Ημ/νία καταβολής:  17/12/2021


Επιστροφή κεφαλαίου:

Ημ/νία αποκοπής:  05/01/2022

Δικαιούχοι:  07/01/2022

Ημ/νία καταβολής:  12/01/2021

 2021-12-08 | 18:39:47
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2020- 30.06.2021

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2020– 30.06.2021

  

Η εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021 και σε εφαρμογή των οριζόμενων στις παρ. 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα παρακάτω:

 

Το μικτό μέρισμα για την χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021 ανέρχεται σε Ευρώ  0,170 ανά μετοχή.  Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1 του ν. 4646/2019, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5%, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,1615.

 

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.  Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα “record date” όπου οι δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 01.07.2020-30.06.2021 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2021 ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την ALPHA BANK και θα αρχίσει στις 16 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022, περίοδο κατά την οποία οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω:

 

 1. των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της. (ALPHA BANK Τμήμα Εταιρικών Πράξεων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα 104 47, τηλ. 210 3436704, αρμόδια κα. Εύη Απίστολα).  

 

 1. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Alpha Bank για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 15η Δεκεμβρίου 2022).

 

 

Μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2022 η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας (19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ. επικοινωνίας 210 6686101 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). 

 

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

 

Παιανία, 8 Δεκεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Πρακτικό Δ.Σ.
2021-12-08 | 16:43:43
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (Ορθή Επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.056.680 ήτοι το 79,75% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:


1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2021 (01.07.2020 - 30.06.2021) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 2. Τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2020 – 30.06.2021 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

 3. Την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας όπως καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρείας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 4. Την Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 για την περίοδο 01.07.2020 έως 30.06.2021 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

 5. Την Πολιτική Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 6. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τους:

 • Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, εκτελεστικό μέλος
 • Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, εκτελεστικό μέλος
 • Μαρία Χατζηγεωργίου, εκτελεστικό μέλος
 • Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημήτρη Τσαπόγα του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να είναι πενταετής και να λήγει  στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

 7. Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022  και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Ηλία Καλιντέρη Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 36951 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Βάϊο Ριζούλη του Αχιλλέα με Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 22041.

 8. Τον προσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε και εγκρίθηκε να είναι πενταετής.

9. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 1.077.800 €  ήτοι € 0,17 ανά μετοχή.   Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.

10. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,07€.

11. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 443.800€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

12. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

κθ) Με την από 07.12.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 443.800€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4.247.800,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67 € ανά μετοχή.

κι) Με την από 07.12.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται  κατά ποσό 443.800€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 443.800€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€.  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-12-08 | 16:14:16
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου,  Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος 

2. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου,   Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου,  Εκτελεστικό μέλος

4. Μαρία  Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη,  Εκτελεστικό μέλος

5. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 


Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Πρακτικό Δ.Σ.
2021-12-08 | 13:08:47
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2021 εξέλεξε ομόφωνα την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

 

Η θητεία της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Πρακτικό Δ.Σ.
2021-12-08 | 13:06:55
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατόπιν του επαναπροσδιορισμού της Επιτροπής Ελέγχου που εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4706/2020 που τροποποιεί τον Ν 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομόφωνα τη νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου   Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Αγγελική Καμπέρη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

 

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Πρακτικό Δ.Σ.
2021-12-07 | 17:57:33
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου,  Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου,   Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος

3. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου,  Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Μαρία  Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη,  Εκτελεστικό μέλος

5. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 


Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο. 71
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
2021-12-07 | 17:42:02
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.056.680 ήτοι το 79,75% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:


1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2021 (01.07.2020 - 30.06.2021) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 2. Τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2020 – 30.06.2021 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

 3. Την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας όπως καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρείας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

 4. Την Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 για την περίοδο 01.07.2020 έως 30.06.2021 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

 5. Την Πολιτική Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 6. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τους:

 • Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος
 • Μαρία Χατζηγεωργίου, εκτελεστικό μέλος
 • Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Δημήτρη Τσαπόγα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να είναι πενταετής και να λήγει  στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

 7. Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022  και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Ηλία Καλιντέρη Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 36951 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Βάϊο Ριζούλη του Αχιλλέα με Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 22041.

 8. Τον προσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου η οποία αποτελείται από 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε και εγκρίθηκε να είναι πενταετής.

9. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 1.077.800 €  ήτοι € 0,17 ανά μετοχή.   Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.

10. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,07€.

11. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 443.800€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

12. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

κθ) Με την από 07.12.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 443.800€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4.247.800,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67 € ανά μετοχή.

κι) Με την από 07.12.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται  κατά ποσό 443.800€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 443.800€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€.  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7/12/2021
2021-11-29 | 17:50:38
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 01.07.2021-30.06.2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 01.07.2021 - 30.06.2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021-2022