Αφοί Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒ

0,590€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2021-09-17
 • Υψηλό Ημέρας 0.765
 • Χαμηλό Ημέρας 0.414
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.59
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,59€
 • Κεφαλαιοποίηση 3658000
 • Αριθμος Μετοχών 6200000
 • Κωδ. ISIN GRS237003009
 • BBGID BBG000MR2G43
 • Κλάδος Ρουχισμός & Αξεσουάρ

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,5900,5900,00300235
30 Ημέρες0,5500,665-1,6726.416104674
3 Μήνες0,5200,695-9,9278.464395711
6 Μήνες0,3220,69562,98325.4441.3371.341
12 Μήνες0,1640,695154,31518.9671.963906
2021-07-29 | 15:05:56
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ

Συνημμένα το Πρακτικό συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου & το Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
2021-07-29 | 14:41:30
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ

Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Γενικης Συνέλευσης και Πρακτικών του Διοικητικου Συμβουλίου της Εταιρείας Αφοι Ι & Β Λαδένης ΑΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 15.7.2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΕΔ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2021-07-19 | 13:37:03
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υιοθέτηση  του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ - ΜΙΝΕΡΒΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ » ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 16.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ),έκδοσης Ιουνίου 2021, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 4706/2020 και την υπ' αρ. 916/7.6.2021απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο ΕΚΕΔ θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις περί μη συμμόρφωσης με τον ΕΚΕΔ δίνονται απολογιστικά, στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του. Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος  στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.minerva.gr

2021-07-19 | 11:58:45
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ                  ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ - “MINEΡΒΑ”- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, γνωστοποιεί, ότι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης προέβη στη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων   και ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 16.07.2021 απόφασης του, αποφάσισε τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελείται  από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι: 

1) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του          Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη , Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής  Αποδοχών  και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αφού διαπίστωσε ότι  τα  ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος ισχύει μέχρι τις 17.07.2021,  όσο και στο άρθρο 9. παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021 και ειδικότερα τα ανωτέρω δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της επιτροπής (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίστηκε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτής Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, ενώ η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγουσα την 14η Ιουλίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση   την 16.07.2021, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του          Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

2) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος  της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

3) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της  Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

 

 

 

2021-07-19 | 11:48:12
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ       ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ -“MINEΡΒΑ”- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με  τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,  τα ακόλουθα :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής, μεταξύ άλλων, αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής της 15ης Ιουλίου 2021 περί εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, προέβη κατά τη συνεδρίαση αυτού της 16ης Ιουλίου 2021 στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.  Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν ως Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα πρόσωπα, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε η εις το ακέραιο πλήρωση εκ μέρους αυτών των τασσομένων εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου προϋποθέσεων, ήτοι:

1)      Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)      Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του

       Διοικητικού Συμβουλίου.

3)      Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τα 3 (τρία) ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

 

Η  θητεία της ως άνω  Επιτροπής Ελέγχου είναι τετραετής, συμπίπτουσα με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2021, ήτοι με λήξη την 14η Ιουλίου  2025.

Β. Τα ως άνω Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνήλθαν σε συνεδρίαση την 16η Ιουλίου 2021, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή Προέδρου και την συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής εξέλεξαν ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Δαγδαλένη Παναγίωτη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται ως ακολούθως:

 

1) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της  Επιτροπής Ελέγχου.

2) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του          Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος  της  Επιτροπής Ελέγχου.

3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος  της Επιτροπής Ελέγχου.