Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. (Π)

0.378€
Μεταβολή 4.42%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2021-09-17
 • Υψηλό Ημέρας 0.47
 • Χαμηλό Ημέρας 0.254
 • Άνοιγμα 0.326
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.362
 • Όγκος 15.100
 • Τζίρος 5217.8
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,38€
 • Κεφαλαιοποίηση 816678.072
 • Αριθμος Μετοχών 2160524
 • Κωδ. ISIN GRS090004003
 • BBGID BBG000BGG4G8
 • Κλάδος Διαφοροπ. Βιομηχ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,3260,3904,4215.10081.043
30 Ημέρες0,3260,390-2,5829.10022447
3 Μήνες0,2880,4509,25136.937130720
6 Μήνες0,1800,45089,00162.641182438
12 Μήνες0,1680,45035,00177.625226233
2021-09-07 | 08:51:46
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Συνοπτικές Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 3ης Σεπτεμβρίου 2021

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 3ης Σεπτεμβρίου 2021

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 3.9.2021, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι, εκπροσωπούνται   3.798.043 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία     45,64 %   του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 447.547 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..

 

Από την Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της χρήσης 2020 μετά  των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του ομόφωνα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 2ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την, Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για την χρήση 2020 η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

 

 

Θέμα 3ο  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2020 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 4ο  Εκλογή ενός (1)  τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ), για  την  εταιρική  χρήση από 01.02021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την Ελεγκτική Εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για την διενέργεια του Τακτικού Ελέγχου των Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021,της επισκόπησης των ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2021 ΄΄εως 30/6/2021 καθώς επίσης και του ελέγχου της Φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν 4174/2014 για την

χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021. Η αμοιβή της ανέρχεται στο ποσό των

€ 12.000.- για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των € 12.000.- για τον φορολογικό έλεγχο.  

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 5ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από   01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018..

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση του 2020.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι

 

 

Θέμα 6ο. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της  31/08/2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και  111 του Ν 4548/2018.

 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31/8/2020Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ της Εταιρείας.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

 

Θέμα 7ο   Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η  συμμετοχή μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.798.043, που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,64 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Υπέρ  3.798.043 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

 

Θέμα 8ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις

2021-08-10 | 10:30:47
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Ν. Λ Ε Β Ε Ν Τ Ε Ρ Η Σ  Α . Ε.

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 7707/06/Β/86/108

ΑΡ. Γ.Ε. ΜΗ 44311507000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 09/08/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ » που εδρεύει στην Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2 στον Πειραιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2 στον Πειραιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:1 .Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 


2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020

 

 
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.4. Εκλογή ενός (1)  τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ), για  την  εταιρική  χρήση από 01.02021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από   01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

 
6. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της
 31/08/2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και  111 του Ν 4548/2018.7. Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων  Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία.8.Λοιπά Θέματα και  Ανακοινώσεις.

 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: 29 Αυγούστου 2021) που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το  δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ως άνω ημερομηνία  καταγραφής  στο  Σύστημα αυλων  Τίτλων            (Σ.Α.Τ.)  της  ανώνυμης  εταιρείας     «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της  μετοχικής  ιδιότητας  γίνεται  με κάθε νόμιμο μέσο  και  πάντως  βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω  διατάξεις.  Μέτοχος  μπορεί  να  συμμετάσχει  στη  Γενική  Συνέλευση  βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

 

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί  ανάμεσα  στην  ημερομηνία  καταγραφής  και  στην  ημερομηνία  της  Γενικής Συνέλευσης.

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Κάθε  μέτοχος  δύναται  να  λάβει  μέρος  και  να  ψηφίσει  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε με αντιπρόσωπο  υπογράφοντας  σχετική  εξουσιοδότηση  διορίζοντας  μέχρι  τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει  το  μέτοχο  να  ορίζει  διαφορετικούς  αντιπροσώπους  για  τις  μετοχές  που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την  αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας

παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση  του  εκπροσώπου  ή  αντιπροσώπου  του  μετόχου  γίνεται  εγγράφως  και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax (210 4172142), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

1.  Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα

τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

 

2.  Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

3.  Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη Γενική Συνέλευση, το  Διοικητικό  Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά  που, κατά  την τελευταία διετία,  καταβλήθηκαν  σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από  οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της  Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες  τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4.  Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε  όλες  τις  ανωτέρω  αναφερόμενες  περιπτώσεις  οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την ως άνω περίπτωση 3) πρώτο εδάφιο, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση ΕΛ.Κ.Α.Τ. και Εταιρείας.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στα άρθρα 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018  θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www leventeris.gr και σε έγχαρτη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2 στον Πειραιά.

 

 

Oι μέτοχοι παρακαλούνται, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπως εξουσιοδοτούν ως αντιπροσώπους τους   μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών εγγράφων αντιπροσώπευσης (εγχάρτως ή/και ηλεκτρονικά) υπαλλήλους της Εταιρείας (αντί τρίτων), ώστε να μην υποχρεούται οποιοσδήποτε τρίτος να προσέλθει στο χώρο της συνεδρίασης προς αποφυγή συνγχωτισμού.   Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση μετόχων στο ή μέσω τηλ 210.4220581 ή μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, η δυνατότητα ψήφου εξ  αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, όπως προβλέπεται από το αρ. 125 ν. 4548/2018.

 

Ενημερώνουμε τους μετόχους ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης της τακτικής γενικής συνέλευσης αλλά έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη από τον κορονοιο  COVID 19. Αντισηπτικά για την απολύμανση στην είσοδο της αίθουσας καθώς και θα παρέχονται μάσκες και γάντια μιας χρήσεως καθώς και θα τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις στα καθίσματα.  

 

 

Αθήνα, 9  Αυγούστου 2021

 Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

2021-08-02 | 14:00:38
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

 

 

 

Μετά την έγκριση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/7/2021 το Διοικητικο συμβουλίο της Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ συνεδρίασε την 16/7/2021 για να συγκροτηθη σε σώμα.


Εκτελεστικά μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος  Ευσταθίου

Συν/χος Οικονομολόγος

  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Ιδ. Υπάλληλος

 

Μη Εκτελεστικά μέλη

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –  MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

PETER KEIL του Herbert

ΣυνταξιούχοςΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


KARL HEINZ LENNINGHAOUS του Josef

Βιομήχανος

           

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Δικηγόρος

 


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του Γεώργιου

Συν/χος

 

 

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου

Συν/χος Οικονομολόγος

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Δημητρίου

ιδ. υπάλληλος

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ     

ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  του Δημητρίου

Συν/χος

 

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και ληγει με την τακτική Γενικη συνέλευση του 2026.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
2021-08-02 | 14:00:17
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (Ορθή Επανάληψη)

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, όπως η  Επιτροπή Ελέγχου  αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη  εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και των διατάξεων του νόμου 4706/2020 και ένα (1) μέλος τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

1.         Λεκάκη Εμμανουήλ – Ευάγγελο του Νικολάου , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017

2.         Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό  μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,

3.         Σπυρίδωνα Μπέτα του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο,  μη μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,

 

Τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, επίσης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δράσης της εταιρείας ενώ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης και Ιωάννης Θεοδώρου, διαθέτουν επαρκή γνώστη στην ελεγκτική.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελο Λεκάκη του Νικολάου, τον Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου , αμφότεροι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ,  και τον Σπυρίδωνα Μπέρτα του Ιωάννη τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.ΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
2021-08-02 | 13:18:13
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Μετά την έγκριση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/7/2021 το Διοικητικο συμβουλίο της Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ συνεδρίασε την 16/7/2021 για να συγκροτηθη σε σώμα.


Εκτελεστικά μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος  Ευσταθίου

Συν/χος Οικονομολόγος

  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Ιδ. Υπάλληλος

 

Μη Εκτελεστικά μέλη

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –  MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

PETER KEIL του Herbert

ΣυνταξιούχοςΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


KARL HEINZ LENNINGHAOUS του Josef

Βιομήχανος

           

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Δικηγόρος

 


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του Γεώργιου

Συν/χος

 

 

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου

Συν/χος Οικονομολόγος

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Δημητρίου

ιδ. υπάλληλος

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ     

ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  του Δημητρίου

Συν/χος

 

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και ληγει με την τακτική Γενικη συνέλευση του 2026.

2021-08-02 | 13:08:16
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, όπως η  Επιτροπή Ελέγχου  αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη  εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και των διατάξεων του νόμου 4706/2020 και ένα (1) μέλος τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

1.         Λεκάκη Εμμανουήλ – Ευάγγελο του Νικολάου , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017

2.         Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό  μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,

3.         Σπυρίδωνα Μπέτα του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο,  μη μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,

 

Τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, επίσης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δράσης της εταιρείας ενώ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης και Ιωάννης Θεοδώρου, διαθέτουν επαρκή γνώστη στην ελεγκτική.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελο Λεκάκη του Νικολάου, τον Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου , αμφότεροι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ,  και τον Σπυρίδωνα Μπέρτα του Ιωάννη τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ2021-07-23 | 14:27:47
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

Συνοπτικές Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 16ης Ιουλίου 2021

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 16ης  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 16.7.2021, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι, εκπροσωπούνται   4.508.220 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία     54,17 %   του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 493.900 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

Θέμα 1ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

 

1.  Αρετή Λεβεντέρη

2.  Peter Keil

3.  Λητώ Λεβεντέρη

4.  Λήδα Λεβεντέρη

5.  Karl Heinz Lenninghaus

6.  Χαλκιά Χρυσούλα                                     Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

7.  Βογιατζής Αθανάσιος                   

8.  Λεκάκης Εμμανουήλ- Ευάγγελος             Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

9.  Θεοδώρου Ιωάννης                                    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής

 

Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού διακριβώθηκαν τα ακόλουθα:

α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

 

Υπέρ  4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

 

 

Θέμα 2ο Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, όπως η  Επιτροπή Ελέγχου  αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη  εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και των διατάξεων του νόμου 4706/2020 και ένα (1) μέλος τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

 

 1. Λεκάκη Εμμανουήλ – Ευάγγελο του Νικολάου , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017
 2. Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό  μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,
 3. Σπυρίδωνα Μπέτα του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο,  μη μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,

 

Τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, επίσης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δράσης της εταιρείας ενώ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης και Ιωάννης Θεοδώρου, διαθέτουν επαρκή γνώστη στην ελεγκτική.

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελο Λεκάκη του Νικολάου, τον Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου , αμφότεροι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ,  και τον Σπυρίδωνα Μπέρτα του Ιωάννη τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ

 

Υπέρ  4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

 

Θέμα 3ο Εκλογή και Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν 4706/2020 οι Επιτροπές Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ βάσει  του Άρθρου 10 , παρ 2 οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μία Επιτροπή.

 

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τα παρακάτω πρόσωπα

 

 

 1. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

 

 1. Βογιατζής Αθανάσιος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

 

 1. Χαλκιά Χρυσούλα του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, Βογιατζή Αθανάσιο του Γεωργίου και Χαλκιά Χρυσούλα του Δημητρίου.

 

Υπέρ  4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι

 

Θέμα 4ο Έγκριση Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, η οποία  καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, εγκρίθηκε με την από 20.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.leventeris.gr).

 

Υπέρ  4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 5ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

2021-07-23 | 08:41:22
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

Συνοπτικές Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 16ης Ιουλίου 2021

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 16ης  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 16.7.2021, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι, εκπροσωπούνται   3.798.043 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία     54,17 %   του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 493.900 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

Θέμα 1ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξέλεξε νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

 

1.  Αρετή Λεβεντέρη

2.  Peter Keil

3.  Λητώ Λεβεντέρη

4.  Λήδα Λεβεντέρη

5.  Karl Heinz Lenninghaus

6.  Χαλκιά Χρυσούλα                                     Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

7.  Βογιατζής Αθανάσιος                   

8.  Λεκάκης Εμμανουήλ- Ευάγγελος             Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

9.  Θεοδώρου Ιωάννης                                    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής

 

Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού διακριβώθηκαν τα ακόλουθα:

α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

 

Υπέρ  4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

 

 

Θέμα 2ο Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, όπως η  Επιτροπή Ελέγχου  αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη  εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και των διατάξεων του νόμου 4706/2020 και ένα (1) μέλος τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

 

 1. Λεκάκη Εμμανουήλ – Ευάγγελο του Νικολάου , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017
 2. Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό  μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,
 3. Σπυρίδωνα Μπέτα του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο,  μη μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,

 

Τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, επίσης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δράσης της εταιρείας ενώ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης και Ιωάννης Θεοδώρου, διαθέτουν επαρκή γνώστη στην ελεγκτική.

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελο Λεκάκη του Νικολάου, τον Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου , αμφότεροι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ,  και τον Σπυρίδωνα Μπέρτα του Ιωάννη τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ

 

Υπέρ  4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

 

Θέμα 3ο Εκλογή και Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν 4706/2020 οι Επιτροπές Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ βάσει  του Άρθρου 10 , παρ 2 οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μία Επιτροπή.

 

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων τα παρακάτω πρόσωπα

 

 

 1. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

 

 1. Βογιατζής Αθανάσιος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

 

 1. Χαλκιά Χρυσούλα του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, Βογιατζή Αθανάσιο του Γεωργίου και Χαλκιά Χρυσούλα του Δημητρίου.

 

Υπέρ  4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι

 

Θέμα 4ο Έγκριση Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, η οποία  καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, εγκρίθηκε με την από 20.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.leventeris.gr).

 

Υπέρ  4.508.220 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

 

Θέμα 5ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.