ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ)

0.62€
Μεταβολή 1.64%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2022-01-19
 • Υψηλό Ημέρας 0.79
 • Χαμηλό Ημέρας 0.428
 • Άνοιγμα 0.61
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.61
 • Όγκος 136.154
 • Τζίρος 83405.33
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,62€
 • Κεφαλαιοποίηση 6897568.2
 • Αριθμος Μετοχών 11125110
 • Κωδ. ISIN GRS439003005
 • BBGID BBG000DDNGB3
 • Κλάδος Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,5600,6254,20315.03423063.638
30 Ημέρες0,5350,7007,832.351.3481.33368.880
3 Μήνες0,5300,7102,483.764.4872.98736.623
6 Μήνες0,5000,71019,234.237.5943.59319.989
12 Μήνες0,3120,710100,005.782.4355.43213.179
2022-01-17 | 17:26:47
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Ανακοίνωση της εισηγμένης Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα 17.1.2022 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο κατ' εξουσιοδότηση της από 12.7.2021 αποφάσεως της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν.4548/2018, όρισε ως τιμή διάθεσης των 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, (ονομαστικής αξίας 0,30€), οι οποίες θα εκδοθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.112.511,00€  με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία διάθεσης μίας νέας μετοχής για κάθε τρεις παλαιές, το ποσό των σαράντα δυο λεπτών του ευρώ (0,42€) για εκάστη νέα μετοχή.

Η υπέρ το άρτιο διαφορά (μεταξύ της τιμής διάθεσης των 0,42€ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής των 0,30€) ύψους ποσού  445.004,40€ θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 17.1.2022 ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 17.1.2022 ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
2022-01-11 | 17:39:48
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον ν.3556/2007

 

Η εισηγμένη ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. βάσει των άρθρων 9, 10, 11, 11Α και 14 του νόμου 3556/2007 όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την από 11-1-2022 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε την 11.1.2022 από την εταιρία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» ότι: η εταιρία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», ελεγχόμενη από τον κ. Παντελή Σκαρλάτο του Χρήστου, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία  των εταιρικών μεριδίων της «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» πώλησε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 10/1/2022   διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.». Με την πώληση αυτή το ποσοστό της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κατήλθε από 11,608% σε 9,721%, ήτοι κάτω του  ορίου του 10%. Με την πράξη αυτή η εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.»  κατέχει την 11.1.2022 συνολικά 1.081.452 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 9,721%.

Μεταβολή Ποσοστού ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
2021-11-29 | 14:39:41
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - Ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά με τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το γ τρίμηνο του 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9μήνου 2021

 

 

Ο όμιλος «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», εμφάνισε το Γ' τρίμηνο του 2021, πωλήσεις ύψους 1,22 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 1,10 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ σε  σύνολο ενιαμήνου οι πωλήσεις ανέρχονται στο ποσό των 3,21 εκατ. ευρώ για το 2021, έναντι 3,65 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της  χρήσης του  2020.

 

To EBITDA, για την περίοδο του  Γ' τριμήνου του 2021, ανήλθε σε 0,26 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ για την περίοδο του εννιαμήνου το EBITDA του 2021 ανήλθε σε 0,90 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ. του 2020, αυξημένο κατά 100%.

 

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) την περίοδο του  Γ' τριμήνου του 2021, ανήλθαν στο ποσό των 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,38 εκατ. ευρώ του  2020,  ενώ σε επίπεδο εννιαμήνου τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στο ποσό των 0,84 εκατ. ευρώ , έναντι 0,41 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένο κατά 104,88%.

 

Τα κέρδη προ  φόρων  για το Γ' τρίμηνο του 2021, ανήλθαν στο ποσό των 0,17 εκατ. ευρώ έναντι 0,30 εκατ. ευρώ του  2020,  ενώ σε επίπεδο εννιαμήνου τα κέρδη προ  φόρων  ανήλθαν στο ποσό των 0,74 εκατ. ευρώ,  έναντι 0,33 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένο κατά 124,24%..

 

Ο καθαρός δανεισμός στις 30/9/2021 ανέρχονταν στα 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,78 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ακολουθώντας σταθερά μειωτική τάση τα δυο τελευταία έτη.

 

Ο όμιλος έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της πιθανής απειλής από τον  COVID-19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και την αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας.

 

Στην ίδια χρονική περίοδο, η εταιρεία βρίσκεται πολύ κοντά σε νέες συμφωνίες για αναθέσεις έργων, κυρίως στην Ελλάδα.

 

Επίσης, η μητρική εταιρεία έχει δρομολογήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 12/7/2021 απόφαση της  Α' επαναληπτικής  Τακτικής   Γενικής Συνέλευσης σε εκτέλεση της οποίας  το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί  κατά 1.112.511€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 3.708.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε τιμή διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την 11.7.2022.

Για την υλοποίηση της άνωθεν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη   υποβληθεί προς έλεγχο και έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχέδιο ενημερωτικού δελτίου.

 

                                                                                                                  29/11/2021

                                                                                                             ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

                                                                                               

                                                                                                ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

Ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά με τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το γ τρίμηνο του 2021
2021-11-23 | 14:42:18
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» ανακοινώνει ότι την 12.7.2021 συνεδρίασε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με παρόντα όλα τα Μέλη του Δ.Σ. τα οποία την 12.7.2021 ορίσθηκαν από το Δ.Σ.  για να στελεχώσουν την Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4706/2020 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι:

1. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Γεωργία Αϋφαντοπούλου  του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021.

Ο ορισμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από το Δ.Σ. της 12.7.2021

Ήταν εποπμένος παρόντα όλα τα  μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021 με τετραετή θητεία αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2025 και όχι πέραν της 10.9.2025, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2024.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. της 12.7.2021, η θητεία των μελών των Επιτροπών του Δ.Σ. (επομένως και της παρούσας Επιτροπής) είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ. 

Για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη έλαβαν υπόψη τις απαιτήσεις του ν.4706/2020. Συγκεκριμένα έλαβαν υπόψη ότι έχει ήδη  διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020.

Από τα Βιογραφικά στοιχεία και τις δηλώσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που αυτή έχει στην διάθεση της η Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.

 Στην συνέχεια η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο της τον κ. Ευάγγελο Πούλιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τις κες. κες. Γεωργία Αϋφαντοπούλου και Ελένη Τζάκου, αμφότερες επίσης Ανεξάρτητα και Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.. Οι λοιπές αρμοδιότητες και καθήκοντα του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής, αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

2. Γεωργία Αϋφαντοπούλου  του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

3. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Πρακτικό Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών Συγκροτηση σε Σώμα 12.7.2021
2021-11-23 | 14:35:12
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Η «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» ανακοινώνει ότι την 12.7.2021 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου, με παρόντα όλα τα Μέλη του Δ.Σ. τα οποία την 12.7.2021 ορίσθηκαν από το Δ.Σ.  για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4706/2020 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι:

1. Ανέστης Κερεμλόγλου  του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021.

Ο ορισμός των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από το Δ.Σ. της 12.7.2021

Παραστάθηκαν επομένως όλα τα  μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021 με τετραετή θητεία αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2025 και όχι πέραν της 10.9.2025, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2024.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. της 12.7.2021, η θητεία των μελών των Επιτροπών του Δ.Σ. (επομένως και της παρούσας Επιτροπής) είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ. 

Για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη έλαβαν υπόψη τις απαιτήσεις του ν.4706/2020. Συγκεκριμένα έλαβαν υπόψη ότι έχει ήδη  διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020.

Από τα Βιογραφικά στοιχεία και τις δηλώσεις των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που αυτή έχει στην διάθεση της η Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι:

α) Άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.

β) Τουλάχιστον 2 Μέλη, ήτοι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία Ελεγκτικής. Τούτο τεκμηριώνεται εκ του γεγονότος ότι αμφότεροι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου έχουν διατελέσει Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και έχουν πολυετή εμπειρία στην συγκρότηση, την λειτουργία και την εποπτεία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Εισηγμένων Εταιριών, ασκώντας τα σχετικά ελεγκτικά τους καθήκοντα. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα ανωτέρω προσόντα των κ.κ. Πέτρου Ιακώβου και Ανέστη Κερεμλόγλου επικουρικά τεκμηριώνονται και εκ του γεγονότος ότι η εκλογή και η παραμονή αμφοτέρων σε προηγούμενες θέσεις τους ως Προέδρων των Επιτροπών Ελέγχου (της AS Company ο πρώτος και της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ο δεύτερος), έχει γίνει αποδεκτή ως προς την καταλληλότητα των προσόντων τους και την επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα προηγούμενα έτη.

 Στην συνέχεια η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο της τον κ. Πέτρο Ιακώβου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του κ.κ. Ανέστη Κερεμλόγλου και Ευάγγελο Πούλιο, αμφότεροι επίσης Ανεξάρτητα και Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.. Οι λοιπές αρμοδιότητες και καθήκοντα του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής, αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.

 

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Ανέστης Κερεμλόγλου  του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου Συγκροτηση σε Σώμα 12.7.2021
2021-11-23 | 14:21:40
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Η «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» ανακεινώνει ότι την 12.7.2021 συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. το οποίο εξελέγει από την Α' Επαναληπτική Γ.Σ. της 12.7.2021 για την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας.

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης.

3. Ανέστης Κερεμλόγλου  του Αντώνιου και της Ευαγγελίας.

4. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης.

5. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης.

6. Γεωργία Αϋφαντοπούλου  του Βασιλείου και της Ναυσικάς.

7. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης.

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021

Παρέστησαν επομένως όλα τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021 με τετραετή θητεία αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2025 και όχι πέραν της 10.9.2025, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ κατένειμε στα μέλη του τις ιδιότητες του Εκτελεστικού και του Μη Εκτελεστικού Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4706/2020, ως ακολούθως:

1) Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Εκτελεστικό Μέλος.

2) Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Εκτελεστικό Μέλος.

3) Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4) Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5) Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6) Αϋφαντοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πάρι Κοκορότσικο, ως  Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη και ως Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.4706/2020 τον κ. Ευάγγελο Πούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

3. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

4. Ανέστης Κερεμλόγλου  του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Γεωργία Αϋφαντοπούλου  του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Α' Επαναληπτική Τακτική Συνέλευσης της 12.7.2021: - Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, - Πολιτική Καταλληλότητας, σύμφωνα με τον ν.4706/2020 και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021, η οποία αποφάσισε  οι Επιτροπές να απαρτίζονται από Μέλη του Δ.Σ. το Διοικητικό Συμβούλιο, εκκίνησε την διαδικασία για την εκλογή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, τα οποία θα στελεχώσουν τις Επιτροπές του Δ.Σ.

Για τον λόγο αυτό, το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, με την οποία παρουσιάζονται οι υποψήφιοι για την στελέχωση των Επιτροπών καθώς επίσης και το σκεπτικό της εκλογής τους.  Διαπιστώνεται ότι για την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών οι οποίοι είναι υποψήφιοι για την στελέχωση των Επιτροπών, ήτοι των: 1. Ανέστη Κερεμλόγλου, 2. Ευάγγελου Πούλιου, 3. Πέτρου Ιακώβου, 4. Γεωργίας Αϋφαντοπούλου και 5. Ελένης Τζάκου,  έχει ήδη  διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020. Τα ανωτέρω επαναπιστοποιούνται και από το Δ.Σ.

Από τα Βιογραφικά στοιχεία και τις δηλώσεις των Μελών, που έχει στην διάθεση του το Δ.Σ., διαπιστώθηκε ότι:

α) Άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.

β) Τουλάχιστον 2 Μέλη, ήτοι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία Ελεγκτικής. Τούτο τεκμηριώνεται εκ του γεγονότος ότι αμφότεροι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου έχουν διατελέσει Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και έχουν πολυετή εμπειρία στην συγκρότηση, την λειτουργία και την εποπτεία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Εισηγμένων Εταιριών, ασκώντας τα σχετικά ελεγκτικά τους καθήκοντα. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα ανωτέρω προσόντα των κ.κ. Πέτρου Ιακώβου και Ανέστη Κερεμλόγλου επικουρικά τεκμηριώνονται και εκ του γεγονότος ότι η εκλογή και η παραμονή αμφοτέρων σε προηγούμενες θέσεις τους ως Προέδρων της Επιτροπής Ελέγχου (της AS Company ο πρώτος και της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ο δεύτερος), έχει ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητα των προσόντων τους και την επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα προηγούμενα έτη.

γ) Άπαντα τα μέλη πληρούν πλήρως όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας

 

 Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα εκ των μελών του, τα μέλη α) της  Επιτροπής Ελέγχου και β) της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η Θητεία των ανωτέρω Επιτροπών είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.

Οι σύνθεση των Επιτροπών αυτών έχει ως ακολούθως:

 

Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

1. Πέτρο Ιακώβου

2. Ανέστη Κερεμλόγλου

3. Ευάγγελο Πούλιο

 

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

1. Ευάγγελο Πούλιο

2. Γεωργία Αϋφαντοπούλου

3. Ελένη Τζάκου

 

Στην συνέχεια, το Δ.Σ. διέκοψε προσωρινά την συνεδρίαση του για να παρασχεθεί η δυνατότητα  στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών να συνεδριάσουν η κάθε μια ξεχωριστά, για να κατανέμουν τις αρμοδιότητες των Μελών τους και να εκλέξουν η κάθε μια τον Πρόεδρο αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Δ.Σ. συνέχισε την συνεδρίαση του και οι Επιτροπές ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι η σύνθεση τους έχει ως ακολούθως:

 

Επιτροπή Ελέγχου

Πέτρος Ιακώβου

Πρόεδρος

Ανέστης Κερεμλόγλου

Μέλος

Ευάγγελος Πούλιος

Μέλος

 

 

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Ευάγγελος Πούλιος

Πρόεδρος

Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Μέλος

Ελένη Τζάκου

Μέλος

 

Για τις ως άνω συνεδριάσεις των Επιτροπών τηρήθηκαν από τις Επιτροπές ανεξάρτητα πρακτικά.

 

 

Πρακτικό Δ.Σ. Συγκροτηση σε Σώμα 12.7.2021