ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ)

0.59€
Μεταβολή -2.48%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 0.725
 • Χαμηλό Ημέρας 0.484
 • Άνοιγμα 0.585
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.605
 • Όγκος 2.880
 • Τζίρος 1694.2
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,59€
 • Κεφαλαιοποίηση 6563814.9
 • Αριθμος Μετοχών 11125110
 • Κωδ. ISIN GRS439003005
 • BBGID BBG000DDNGB3
 • Κλάδος Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,5700,620-1,6729.779543.509
30 Ημέρες0,4220,65023,43473.34554612.187
3 Μήνες0,3540,65066,67946.3931.0707.956
6 Μήνες0,2860,65096,671.708.2281.9186.272
12 Μήνες0,1810,650195,003.385.1362.9004.739
2021-06-09 | 13:52:52
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 4.1.3.13.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α.

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (Μ.Α.Ε : 27948/62/Β/92/11)

και ΓΕΜΗ 57659404000

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 8.6.2021 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενημερώνει ότι:

α) Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση της 19.6.2017.

            Την 8.6.2021 το Δ.Σ. της εταιρίας συγκάλεσε Τακτική Γ.Σ. για την 30.6.2021, προκειμένου εκτός των άλλων να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Για τον λόγο αυτό, συντάσσεται η παρούσα Έκθεση.

Από την προηγούμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με Δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε τρεις παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης (0,30€) τριάντα λεπτών του ευρώ ανά μετοχή και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 31.10.2017 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής «Ε.Δ.») από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (799/31.10.2017 Συνεδρίαση), αντλήθηκε συνολικά καθαρό ποσό κεφαλαίων Ευρώ 729.450,22€ (αφαιρουμένου του ποσού των 21.115,28€ για έξοδα έκδοσης).  Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως, κατά 87,04%.

Εκδόθηκαν 2.501.885  νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19.12.2017. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 1.12.2017.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν πλήρως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 και δεν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 30.06.2018.

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά σε ευρώ)

Κεφάλαιο Κίνησης

729.450,22€

Δαπάνες Έκδοσης

  21.115,28€

Σύνολο

750.565,50€

Συνολικά Αντληθέντα Κεφάλαια

750.565,50€

 

β) Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση την οποία θα λάβει η Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόμος.

γ) Πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις των βασικών μετόχων του εκδότη εφόσον συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση αυτού.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι μετέχουν και στη διοίκηση αυτής και κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους στην εταιρία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και  ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης την 30.6.2021 ή την τυχόν επαναληπτική της 12.7.2021.

δ) Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης

Οι Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν αυτή θα είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα γνωστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική ενημέρωση στο Χ.Α.

Θεσσαλονίκη 8 Ιουνίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πάρις Κοκορότσικος

 

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.
2021-06-09 | 11:36:12
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                                                            Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

με διακριτικό τίτλο

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΓΕΜΗ 57659404000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

*********************************************************

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 30η Ιουνίου 2021, και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και  της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας και ανάγνωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
 3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.
 4. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση  των αμοιβών για τη χρήση 2021.
 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021.
 6. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
 7. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018  για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών.
 8. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση  κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.
 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/20 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό ανεξάρτητο μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
 10. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.
 11. Έγκριση της τροποποίησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, έγκριση του Κανονισμού Υποψηφιοτήτων και άλλα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
 12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση.

Σύμφωνα με τον ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25.6.2021 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2021 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27.6.2021, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.7.2021 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 25.6.2021 καθώς η ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής, βάσει του άρθρου 124 παρ. 6 του ν.4548/2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 9.7.2021, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ν.4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Σημειώνεται  ότι η  άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου)  δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην  ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στον ν.4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.euroconsultants.gr 

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ         

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στον ν.4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στον ν.4548/2018, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο  επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Με αίτημα μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ    

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.euroconsultants.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκης, τκ 570 01, ή αποστέλλεται στο fax: 2310804100 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος  καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310804047 τον Νομικό Σύμβουλο κ. Πάρι Τσιρχόγλου.

 

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στον ν.4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αντώνη Τρίτση 21 Πυλαία Θεσσαλονίκης Τηλ. Κέντρο 2310804000). Οι πληροφορίες θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.euroconsultants.gr.   

 

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2021

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

 

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2021

 

Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 2021
Αρχείο Διαβίβασης
2021-06-08 | 14:18:49
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η Εταιρία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020, το οποίο έχει ως ακολούθως:

- Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

- Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση.

- Δεν θα πραγματοποιηθεί πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διανομή μερίσματος, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗ 2020
2021-04-29 | 22:24:40
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Όμιλος Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

με σημαντική βελτίωση σε όλα τα οικονομικά του  μεγέθη στην χρήση 2020.

 

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, όπως επίσης και διατήρηση της θετικής της δυναμικής κατέγραψε για το 2020 η εισηγμένη «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ», παρά τις αρνητικές συνέπειες που καταγράφηκαν συνεπεία της πανδημίας του COVID-19 σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

 

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020, ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 4.044 χιλ., αυξημένο κατά περίπου 6% σε σχέση με την περσινή χρονιά, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε 893 χιλ., αυξημένα κατά περίπου 123% σε σχέση με πέρυσι. Τα Κέρδη Μετά Φόρων διαμορφώθηκαν σε 764 χιλ., αυξημένα κατά 180% περίπου, ενώ και το EBITDA του Ομίλου βελτιώθηκε εντυπωσιακά, ανερχόμενο σε 1.153 χιλ, αυξημένο κατά 61% περίπου.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 4.166 χιλ., καταγράφοντας  αύξηση κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ και τα Κέρδη Προ Φόρων αυξήθηκαν εντυπωσιακά, αγγίζοντας τα 965 χιλ., δηλαδή παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 181%. Μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασαν τα Κέρδη Μετά Φόρων της μητρικής εταιρίας, τα οποία ανήλθαν σε 836 χιλ., αυξημένα δηλαδή κατά 380% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τέλος το EBITDA της μητρικής διαμορφώθηκε στα 1.206 χιλ.  αυξημένο κατά 158% σε σχέση πάντα, με την προηγούμενη χρήση.

 

Συνεπεία των ανωτέρω, η εταιρία επέστρεψε μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα σε θετική καθαρή θέση, η οποία ανέρχεται πλέον στα 206 χιλ. Επιπλέον μείωσε εντυπωσιακά το ύψος του τραπεζικού της δανεισμού, καθώς αυτός εμφανίζεται μειωμένος κατά 400.000€, ενώ ταυτόχρονα εισήλθε στο 2021 με ύψος ανεκτέλεστων εργασιών, το οποίο ανέρχεται σε ποσό το οποίο υπερκαλύπτει τον κύκλο εργασιών του 2020. Παράλληλα η Μητρική συμμετέχει σε διαγωνισμούς προϋπολογισμού περίπου 6 εκ. ευρώ στο εξωτερικό και 8εκ. ευρώ στην Ελλάδα.

 

 Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, δεδομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία καλείται να υλοποιήσει η χώρα στα πλαίσια τόσο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης 2020 – 2025.

 

 

Δελτίο Τύπου Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2020
2021-04-28 | 16:46:13
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η Εταιρία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεων της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020, το οποίο έχει ως ακολούθως:

- Πέμπτη 29 Απριλίου 2021: Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2020 (μετά από την λήξη της συνεδρίασης )

- Δευτέρα 31 Μαίου 2021: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

- Δεν θα πραγματοποιηθεί πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διανομή μερίσματος, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗ 2020