ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠ. Α.Ε.Β.Ε.

1.79€
Μεταβολή -0.56%
Τελ. ενημ: 17:25:04 - 2021-06-22
 • Υψηλό Ημέρας 2.34
 • Χαμηλό Ημέρας 1.26
 • Άνοιγμα 1.825
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.8
 • Όγκος 5.043
 • Τζίρος 9018.99
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 1,79€
 • Κεφαλαιοποίηση 47847034.73
 • Αριθμος Μετοχών 26730187
 • Κωδ. ISIN GRS397003005
 • BBGID BBG000C1Q3V4
 • Κλάδος Προμηθευτές Βιομηχ.

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,7801,830-0,565.043319.018
30 Ημέρες1,5501,88011,87459.4561.46738.117
3 Μήνες1,3601,88026,501.365.0695.09037.415
6 Μήνες1,2301,88033,582.104.8248.52827.155
12 Μήνες1,1551,88029,713.657.10415.04120.954
2021-06-11 | 15:18:01
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ - Πρακτικό συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ - Πρακτικό συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου (επισυνάπτεται)

ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ - Πρακτικό συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου
2021-06-11 | 15:11:44
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ - Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου συγκρότησης, εκπροσώπησης, Επιτροπών

Επισυνάπτεται σχετικό Πρακτικό ΔΣ

Πρακτικό ΔΣ υπ.αριθμ.1475 - 27/5/2021
2021-06-08 | 17:05:26
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Διευκρινίσεις επί των πρόσφατων σχετικών ανακοινώσεων με ημερομηνία 7/6/2021

Διευκρινίσεις επί των πρόσφατων σχετικών ανακοινώσεων με ημερομηνία 7/6/2021 :

Διευκρινίζεται στο θέμα 12 των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/05/2021 και στην ανακοίνωση εκλογής της Επιτροπής Ελέγχου ότι στην τετραμελή ανεξάρτητη μεικτή Επιτροπή Ελέγχου το τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ είναι ανεξάρτητο και συγκεκριμένα ότι ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου που ορίστηκε ως τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

2021-06-07 | 11:04:20
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης σύστασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Εταιρία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαίου 2021 και κατόπιν σχετικής απόφασης υπ. Αριθμ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαίου 2021, αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και συγκεκριμένα τον κο Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κο Αντώνιο Μούζα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κο Χρήστο Πουλή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος της υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…}  ΑΔΤ, του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής .

3.  Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής .

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λήγει όπως και του ΔΣ στις 16/6/2023.

2021-06-07 | 11:03:37
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση για την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου (Ορθή Επανάληψη)

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης για τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου

 

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 26/05/2021 αποφάσισε στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παμψηφεί τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων  τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ., από δε τα τρία (3) μέλη του Δ.Σ., δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό.


Η Γ.Σ. όρισε ως τρίτο πρόσωπο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μη μέλος του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου.

Το Δ.Σ. που συνεδρίασε την 27/5/2021  όρισε τα υπόλοιπα τρία  (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τον κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, τον κ.  Αντώνιο Μούζα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κ. Χρήστο Πουλή, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, που πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν.3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και τους υπόλοιπους ως απλά μέλη.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου και υποκλάδου  δραστηριότητας της Εταιρείας που είναι τα Βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες – προμηθευτές Βιομηχανίας.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ειρηναίος Θεοδώρου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα).

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον κλάδο - υποκλάδο  των Βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών - προμηθευτές Βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

 H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αυτή του παρόντος Δ.Σ. ήτοι μέχρι 16/6/2023.

2021-06-07 | 10:35:47
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ (Ορθή Επανάληψη)

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης Ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 27 Μαΐου 2021 και συμφώνως προς τις σχετικές αποφάσεις υπ.αριθμ.9 και 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαΐου 2021,   αφού έλαβε υπ' όψιν του τα εξής : 

α) Την από 27/5/2021 παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κου Μιχαήλ Χατζή.

β) Την απώλεια σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020  της ιδιότητας της ανεξαρτησίας των δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του παρόντος Δ.Σ.

γ) Την δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας να συνεχίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τις εργασίες του σε περίπτωση παραίτησης μέλους του με τα εναπομείναντα μέλη του και

δ) Την υποχρέωση ορισμού αντιπροέδρου του Δ.Σ. συμφώνως προς τα άρθρα 8 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Ν. 4706/2020,

Α. όρισε σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από τα υφιστάμενα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Αντώνιο Μούζα και Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

 1. Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου και της Ελένης, χημικός, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…} Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.

2. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {Ν. Ερυθραίας}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος.

3. Αλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος , κάτοικος {…}, γεννηθείσα {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…} Δ.Ο.Υ {…} Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Δημήτριος Γιωτόπουλος του Στεφάνου, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας,  Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Ηλέκτρα Παπαθανασίου  του Νέστορα , ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος {…} γεννηθείσα {…} κάτοχος του υπ αρ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…} με ΑΦΜ {…} ΔΟΥ {…} Ελληνικής Υπηκοότητας,  Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6.  Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, , κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν υπολείπονται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. αυτός αναπληρώνεται στα εκτελεστικά του καθήκοντα από το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κα Άλκηστη Παπαθανασίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει και λήγει την 16/6/2023, των δε ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Β) Όρισε από τα μέλη του τους κ.κ. Χρήστο Πουλή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  και  Αντώνιο Μούζα  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. , ως τα υπόλοιπα μέλη της τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

2021-06-07 | 10:31:38
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 26/5/2021

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 26/5/2021

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 26/05/2021 στο Ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI HOTEL η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 29/04/2021 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν συνολικά έντεκα (11) μέτοχοι, εκ των οποίων αυτοπροσώπως δέκα (10) μέτοχοι και δια αντιπροσώπου ένας (1) μέτοχος, εκπροσωπώντας συνολικά 21.534.979 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,564266 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979  επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2020 ύψους 2.138.414,96 ευρώ ήτοι 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020.

6. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021 βάσει του άρθρου 109 του Ν.4548/2018.

7. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979  επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ CROWE ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ για τον έλεγχο της χρήσης 2021.

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η προταθείσα από το Δ.Σ. Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων όπως εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της εταιρείας να προχωρήσει σε ανασυγκρότησή του σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ν.4706/20  . 

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η σύσταση επιτροπής  Αποδοχών και επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.

11. Υποβλήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

12. Επαναπροσδιορίσθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 ως ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ., από δε τα τρία (3) μέλη του Δ.Σ., δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό, η δε θητεία της θα είναι αυτή του παρόντος Δ.Σ. ήτοι μέχρι 16/6/2023. Επίσης η Γ.Σ. όρισε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ.  και συγκεκριμένα τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου (τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ.) ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να επιλέξει από τα μέλη του που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου τα λοιπά τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

13. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και ο καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

14. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

2021-05-28 | 18:19:01
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Η Εταιρία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαίου 2021 και κατόπιν σχετικής απόφασης υπ. Αριθμ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαίου 2021, αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τον κο Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κο Αντώνιο Μούζα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κο Χρήστο Πουλή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

 

Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

1. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος της υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…}  ΑΔΤ, του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής .

3.  Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ' αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής .

 

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λήγει όπως και του ΔΣ στις 16/6/2023.

2021-05-28 | 17:54:27
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση για την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ - Ανακοίνωση για την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου  

 Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 26/05/2021 αποφάσισε στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παμψηφεί τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μικτή επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη - τρία μέλη ανήκουν στο ΔΣ της εταιρείας και ένα μέλος είναι τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα :

Ειρηναίος Θεοδώρου, εξωτερικός συνεργάτης , τρίτο πρόσωπο, MH μέλος του ΔΣ.

Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Mέλος του ΔΣ

Αντώνιος Μούζας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ. και

Χρήστος Πουλής, μη εκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ.  

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του Ν. 4706/2020.


Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου και υποκλάδου  δραστηριότητας της Εταιρείας που είναι τα Βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες – προμηθευτές Βιομηχανίας.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν.3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ.Ειρηναίος Θεοδώρου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα).

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον κλάδο - υποκλάδο  των Βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών - προμηθευτές Βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής.  

2021-05-28 | 17:34:43
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 27 Μαΐου 2021 και συμφώνως προς τη σχετική απόφαση υπ.αριθμ.9 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαΐου 2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

 1. Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου και της Ελένης, χημικός, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…} Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.

2. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {Ν. Ερυθραίας}, ΑΦΜ {014342963}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος.

3. Αλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος , κάτοικος {…}, γεννηθείσα {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…} Δ.Ο.Υ {…} Ελληνικής Υπηκοότητας, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Δημήτριος Γιωτόπουλος του Στεφάνου, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας,  Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Ηλέκτρα Παπαθανασίου  του Νέστορα , ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος {…} γεννηθείσα {…} κάτοχος του υπ αρ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…} με ΑΦΜ {…} ΔΟΥ {…} Ελληνικής Υπηκοότητας,  Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Μιχαήλ Χατζής του Γεωργίου και της Καλλιόπης, Χημικός, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…} Ελληνικής Υπηκοότητας,  Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, , κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

8. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει και λήγει την 16/6/2023.

2021-05-28 | 15:07:46
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

Ορθή Επανάληψη  - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στους μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαίου 2021 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού  2.138.414,96 ευρώ ήτοι 0,08 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2020. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,004 ευρώ ανά μετοχή).

Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,004 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,076 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 (record date). 

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2020 είναι η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με τους παρακάτω τρόπους:1) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

 

2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

 

Η περίοδος της πληρωμής θα διαρκέσει μέχρι τις 5/7/2022.

 

Μετά την 05/07/2022 η καταβολή μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ. τηλ. 22950-29350).


Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

2021-05-28 | 13:21:40
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στους μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Μαίου 2021 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού  2.138.414,96 ευρώ ήτοι 0,08 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2020. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,004 ευρώ ανά μετοχή).

Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,004 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,076 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 (record date).  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2020 είναι η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με τους παρακάτω τρόπους:

1) Με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης των χειριστών Σ.Α.Τ. με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής βάσει αρχείου της ΕΛΚΑΤ Α.Ε.  Οι χειριστές Σ.Α.Τ. πιστώνονται από την Διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας μέσω των τοπικών συστημάτων πληρωμών σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας ή λογαριασμούς άλλων τραπεζών.

2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. με την προσκόμιση της ταυτότητάς τους και της εκτύπωσης στοιχείων του κωδικού αριθμού μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ.

Η περίοδος της πληρωμής θα διαρκέσει μέχρι τις 5/7/2022.

 

Μετά την 05/07/2022 η καταβολή μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ. τηλ. 22950-29350).


Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

2021-05-28 | 13:13:38
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 26/5/2021

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 26/05/2021 στο Ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI HOTEL η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 29/04/2021 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν συνολικά έντεκα (11) μέτοχοι, εκ των οποίων αυτοπροσώπως δέκα (10) μέτοχοι και δια αντιπροσώπου ένας (1) μέτοχος, εκπροσωπώντας συνολικά 21.534.979 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,564266 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979  επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2020 ύψους 2.138.414,96 ευρώ ήτοι 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020.

6. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021 βάσει του άρθρου 109 του Ν.4548/2018.

7. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979  επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ CROWE ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ για τον έλεγχο της χρήσης 2021.

 

8. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο με τον καθορισμό ως μη εκτελεστικών μελών των κ.κ. Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή και ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών των κ.κ. Αντώνιο Μούζα και Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη καθώς και η δημιουργία θέσης Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η σύσταση επιτροπής  Αποδοχών και επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020.

11. Υποβλήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

12. Επαναπροσδιορίσθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 ως ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Ειρηναίο Θεοδώρου ως τρίτο πρόσωπο - Πρόεδρο της Επιτροπής και μέλη Δ.Σ. τους Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Αντώνιο Μούζα (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.) και Χρήστο Πουλή (μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.)  με τριετή θητεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

13. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και ο καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

14. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.534.979 επί συνόλου παρισταμένων 21.534.979, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

2021-04-29 | 14:48:18
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7951/06/Β/86/85

ΑΡ. ΓΕΜΗ 346001000

 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση   την 26η Μαίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI HOTEL επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας στη Νέα Ερυθραία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

 Στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19, συνίσταται θερμά στους μετόχους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση παρέχοντας πληρεξούσιο στον Πρόεδρο της Συνέλευσης, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση.

 

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
 2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020)
 3. Έγκριση διανομής μερίσματος.
 4. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 5. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020.
 6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  χρήση 1/1/2021-31/12/2021 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
 7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021 και καθορισμός αμοιβής τους.
 8. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
 9. Έγκριση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – καθορισμός εκ νέου ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
 10. Σύσταση επιτροπής Αποδοχών και επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020
 11. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.
 12. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.
 13. Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.
 14. Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.
 15. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

 

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την 09/6/2021 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

 

Ι.      Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

 

 

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 21.5.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητών εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

 

 ΙΙ.    Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

 

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

 

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.elton.gr), στη κατηγορία «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ», ενότητα «Εξυπηρέτηση Μετόχων» το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στην έδρα της Εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής, θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 22950-29305, ή μέσω mailστο [email protected] σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο:  22950-29350 ή και στο 2295306032 (κ.Παράσχος Καμάτσος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

ΙΙΙ.    Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

(Α)   Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

 

(Β)   Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης και να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να τα θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elton.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

 

(Γ)   Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

(Δ)   Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες.

 

IV.   Πληροφορίες παρ. 3 & 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elton.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των ως άνω εγγράφων, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (θέση Ντράσεζα, Αυλώνα) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 22950-29350, 2295306032, Fax: 22950 – 29305, e mail: [email protected]

 

         Αυλώνα 29/04/2021

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΤΟΝ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2021-04-29 | 14:08:54
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.15.2), η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι την 29/04/2021 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας για το 2020, όπως είχε γνωστοποιηθεί από 16/04/2021 με το τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο. Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.elton.gr στην ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών και στη κατηγορία Οικονομικές Καταστάσεις & Ενημέρωση Αναλυτών.

ΕΛΤΟΝ Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
2021-04-29 | 11:28:45
ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου ΕΛΤΟΝ - Οικονομικά Αποτελέσματα 2020

Δελτίο Τύπου ΕΛΤΟΝ - Οικονομικά Αποτελέσματα 2020