ΕΛΒΕ Α.Ε. (ΚΟ)

5.95€
Μεταβολή -0.83%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2022-01-17
 • Υψηλό Ημέρας 7.7
 • Χαμηλό Ημέρας 4.18
 • Άνοιγμα 5.95
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 5.95
 • Όγκος 1.538
 • Τζίρος 9126.75
 • Αγορά 5,90€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 19514250
 • Αριθμος Μετοχών 3307500
 • Κωδ. ISIN GRS240003012
 • BBGID BBG000MQZR81
 • Κλάδος Ρουχισμός & Αξεσουάρ

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες5,9006,050-0,841.538229.126
30 Ημέρες5,8506,200-4,8416.2542065.125
3 Μήνες5,8507,083-14,9850.2286325.177
6 Μήνες5,8507,753-14,9885.8801.0574.605
12 Μήνες5,7438,997-3,68144.8301.9803.962
2021-12-09 | 13:28:58
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό , σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία αρχής γενομένης από 28-09-2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με τη συνεδρίαση του 14η Ιουλίου 2021 κατόπιν της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής , η οποία έλαβε χώρα την 14η Ιουλίου 2021 και αποφάσισε την αντικατάσταση του κ.  Άγγελου Τσατσούλη από τον κ. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. με τη συνεδρίαση του την 8η Δεκεμβρίου 2021 ανασυγκρότειται εκ νέου σε σώμα λόγω αλλαγής Δελτίων Ταυτότητας μελών του 

ως ακολούθως:

 

1.  Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη,  Πρόεδρος   εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου,  Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4.  Ronald Barkshire του Henry,  μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι: 1. Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. τα εκλεγέντα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οποιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 14ης Ιουλίου 2021, και 4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,

 

Το παρόν θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την λήξη της θητείας του, όπως αυτή ορίστηκε με την από 28 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση του Δ.Σ. ήτοι την 27 Σεπτεμβρίου 2025.

 

 

Οι εξουσίες εκπροσωπήσεως που δόθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελήφθη στην από 28 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίαση, εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος.

 

 

Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα ότι σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ορίζεται ως αναπληρωτής του ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα ο κ. Πασχάλης Κιτσικόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

 Απόσπασμα Πρακτικού Δικοικητικού Συμβουλίου 8-12-2021 ανασυγκρότηση
2021-11-30 | 16:22:10
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2021

Η ΕΛΒΕ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως :

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

 

Όμιλος                                                                      (ποσά σε χιλ.ευρώ) Ενιάμηνο 2021 Ενιάμηνο 2020 % μεταβολή  Γ' Τρίμηνο 2021 Γ' Τρίμηνο 2020 % μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 21.799 26.468 -17,6% 7.864 11.018 -28,6%
Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 3.780 4.938 -23,4% 661 1.680 -60,6%
Κέρδη προ φόρων τόκων  και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.271 3.310 -31,4% 132 1.224 -89,2%
Κέρδη προ φόρων και τόκων 2.534 3.087 -17,9% 177 1.286 -86,2%
Κέρδη προ φόρων  2.261 2.819 -19,8% 66 1.181 -94,4%
             
             

Εταιρία 


(ποσά σε χιλ.ευρώ)

 Ενιάμηνο 2021 Ενιάμηνο 2020 % μεταβολή  Γ' Τρίμηνο 2021 Γ' Τρίμηνο 2020 % μεταβολή 
Κύκλος εργασιών 9.197 11.811 -22,1% 2.775 5.660 -51,0%
Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.322 3.508 -33,8% 343 1.449 -76,4%
Κέρδη προ φόρων τόκων  και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.860 3.267 -43,1% 191 1.521 -87,4%
Κέρδη προ φόρων και τόκων 2.124 2.818 -24,6% 239 1.317 -81,9%
Κέρδη προ φόρων  2.106 2.801 -24,8% 229 1.322 -82,7%


 

Το ενιάμηνο ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσιάζει πτώση που οφείλεται σε λιγότερες εκτελεσμένες συμβάσεις (σε στολές εργασίας) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πτώση αυτή οδήγησε και σε πτώση αποτελεσμάτων για την Εταιρία. Σε επίπεδο Ομίλου επίσης υπάρχει πτώση πωλήσεων, που οφείλεται και στην πανδημία, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. λειτουργεί στη λιανική αγορά.

 

Ο συνολικός καθαρός δανεισμός (ήτοι δάνεια μείον διαθέσιμα) του Ομίλου ανήλθε την 30/9/2021 σε 1,21 εκατ. ευρώ και της εταιρίας σε -0,85 εκατ. ευρώ, καθώς η Εταιρία δεν είχε δανεισμό παρά μόνο διαθέσιμα ύψους 850 χιλ. ευρώ. Παράλληλα η Εταιρία διατηρούσε στις 30/9/2021 θέσεις σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα) αξίας 3,91 εκατ. ευρώ για τα οποία υπάρχει δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.

 

 

Όμιλος                                                                      (ποσά σε χιλ.ευρώ) 30/9/2021  30/6/2021
Δάνεια   2.680   2.727
Μείον ταμειακά διαθέσιμα -1.465  -2.627
Καθαρός δανεισμός   1.215     100
     

Εταιρία                 


 (ποσά σε χιλ.ευρώ)

 30/9/2021  30/6/2021
Δάνεια      0        0
Μείον ταμειακά διαθέσιμα -854  -1.593
Καθαρός δανεισμός  -854  -1.593

 

Σε επίπεδο Εταιρίας, το τελευταίο τρίμηνο αναμένονται καθυστερήσεις σε παραδόσεις εμπορευμάτων από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα την μετάθεση κάποιων παραδόσεων της Εταιρία σε πελάτες της στη νέα χρήση. Το ποσοστό πτώσης των πωλήσεων σε ετήσια βάση αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα ενιαμήνου.

Σε επίπεδο Ομίλου  το τελευταίο τρίμηνο αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά, καθώς  η λιανική δέχεται πιέσεις λόγω της πανδημίας, αλλά και της αναμενόμενης αύξησης του κόστους ενέργειας, που επηρεάζει τελικά την κατανάλωση.

2021-11-30 |
Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου
Από 30/11/2021, και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (GRS240003012) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,21 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,30 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.
2021-11-30 |
Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου
Από 30/11/2021, και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (GRS240003012) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,21 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,30 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.