ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ)

3.22€
Μεταβολή -2.42%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-09-24
 • Υψηλό Ημέρας 3.62
 • Χαμηλό Ημέρας 2.98
 • Άνοιγμα 3.02
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 3.3
 • Όγκος 1.500
 • Τζίρος 4750.4
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 3,22€
 • Κεφαλαιοποίηση 48300000
 • Αριθμος Μετοχών 15000000
 • Κωδ. ISIN GRS382073005
 • BBGID BBG000BTJ663
 • Κλάδος Πλαστικά

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,9803,300-1,233.911302.429
30 Ημέρες2,9803,3000,634.67248633
3 Μήνες2,8803,3001,265.64057266
6 Μήνες2,7603,8002,5514.446115360
12 Μήνες2,7003,8007,3337.526186464
2021-08-05 | 14:41:06
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 5.8.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 5.8.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 5.8.2021
2021-08-05 | 14:23:41
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

 

05.08.2021

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

 

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 5η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη ΄Έκτακτη Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (12) δώδεκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 13.641.372 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι  το 90,94% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

 

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους), κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως

-          επικυρώσει την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

-          αποδώσει οριστικά στον αντικαταστάτη κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και

-          ορίζει τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 05.08.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη) για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 01.07.2026 η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους), ότι η θητεία του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη θα είναι ίση με τη θητεία και των υπολοίπων (4) εν ενεργεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκλεγεί σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως την 01.07.2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την επικύρωση της από 09.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί του διορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,  εξακολουθεί να πληροί:

(α) τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2), και εν προκειμένω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από συνολικά δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (εκ του συνόλου των πέντε (5) μελών του), και

(β) την προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1(β) του Ν. 4706/2020 δεδομένου ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους), κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως

 

-          επικυρώσει την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί του ορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

-          αποδώσει οριστικά στον αντικαταστάτη κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και

-          ορίζει τον κο. Χρυσοστομίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη) για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την 01.07.2026, καθώς η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Γεώργιος Φλωρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020,  έχουν οριστεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά την επικύρωση της από 09.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί του ορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει σε συνδυασμό με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι πληρούνται τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 ατομικά και συλλογικά για το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι

-          στην πλειονότητα τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω,

-          στην πλειονότητα τους (συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δή γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.

-          στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους), ότι η θητεία του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής η θητεία τους συνεχίζεται από το διορισμό τους την 01.07.2021 δυνάμει της από  01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η θητεία τους στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

 

Σημειώνεται ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική κατά τα ανωτέρω, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017.

 

3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.