ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ)

0,458€
Μεταβολή 0%
Τελ. ενημ: 10:15:34 - 2021-12-08
 • Υψηλό Ημέρας 0.5
 • Χαμηλό Ημέρας 0.414
 • Άνοιγμα 0
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.458
 • Όγκος 0
 • Τζίρος 0
 • Αγορά 0,41€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 7007400
 • Αριθμος Μετοχών 15300000
 • Κωδ. ISIN GRS340263003
 • BBGID BBG000C2YXF5
 • Κλάδος Εκδόσεις

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,4580,5000,00111426
30 Ημέρες0,3800,5009,571.4311129
3 Μήνες0,3800,5004,097.1892946
6 Μήνες0,3800,5208,0226.3356789
12 Μήνες0,3200,52027,2263.573167101
2021-11-29 | 17:10:58
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
2021-11-11 | 17:13:08
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2020
 
Η Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»,  σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο  φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2020 τόσο στην Εταιρεία, όσο και στις θυγατρικές εταιρείες «ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.», «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», «INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A.E.» και «AIRLINK A.E.» και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης  με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

2021-11-11 | 15:09:30
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επισυνάπτεται πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου
2021-11-11 | 15:08:40
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Επισυνάπτεται απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. περί συγκροτήσεώς του σε σώμα και ορισμού Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. περί συγκροτήσεως σε σώμα και ορισμού Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
2021-11-11 | 15:06:53
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επισυνάπτεται απόσπασμα πρακτικού Τ.Γ.Σ. της 26.10.2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τ.Γ.Σ.26ΟΚΤ2021
2021-10-29 | 13:13:31
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση Νέας Επιτροπής Ελέγχου

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
2021-10-29 | 13:11:59
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση Συγκρότησης νέου Δ.Σ.

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
2021-10-29 | 13:10:38
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/10/2021

 

Σας γνωστοποιούμε ότι  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε – ως ορθή επανάληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά την συγκληθείσα στις 26.08.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση - στις 26.10.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.603.813 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό 82,37% (αυξημένη απαρτία). Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

1.    Εγκρίθηκαν  με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών & ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2020, η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.

2.   Εγκρίθηκε με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απηλλάγησαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020.

 

3.   Εξελέγη με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Aνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2021 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

 

4.  Εγκρίθηκε με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η μικτή αμοιβή που καταβλήθηκε, κατά την χρήση 2020, στο μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Πανόπουλο και προ-εγκρίθηκε η ίδια μικτή αμοιβή και για την τρέχουσα χρήση 2021.

 

5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η σύναψη σύμβασης και τροποποίηση υπάρχουσας σύμβασης μεταξύ συνδεδεμένων με την Εταιρεία μερών και θυγατρικών της εταιρειών. 

 

6. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών μαζί με την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.atticamedia.gr) κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

 

 

7.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το σύστημα  αξιολόγησης κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, τους διενεργηθέντες εντός του 2020 ελέγχους, τις συνεδριάσεις της Επιτροπής κοκ.

 

8.  Υπ όψη της Γενικής Συνέλευσης ετέθη η από 22/07/2021 απόφαση του Δ.Σ. αντικατάστασης ανεξάρτητου  μέλους του Δ.Σ. με επίσης ανεξάρτητο μέλος και η Γενική Συνέλευση με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε την ως άνω αντικατάσταση.

 

9.  Εγκρίθηκε με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4548/2018.

 

10.  Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας το νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη τριετία. Η θητεία του νέου Δ.Σ. άρχεται στις 26.08.2021 και η Γ.Σ. αναγνώρισε και επικύρωσε κάθε πράξη του Δ.Σ. που τελέστηκε από τις 26.08.2021 μέχρι σήμερα ως ορθή, νόμιμη και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

 

 Τα μέλη του είναι Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου, Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου, Enrico Vigano του Renato, Carlo Luigi Mandelli, Alessandro Edoardo Franzosi του Σεραφίνο, Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα, Μαρία Μπαγιώκου του Αθανασίου, Ελένη Αννα Κυρκιλή του Περικλή. Για τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Τρουπάκη, Μπαγιώκου, Κυρκιλή, έγινε η διαπίστωση από την Γ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα μέλη του Δ.Σ. διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

 

11.  Επαναπροσδιορίστηκε με ψήφους 12.603.813 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 82,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας το είδος, η σύνθεση και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και τα μέλη αυτής. Ειδικότερα:

Ως προς το είδος και την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων ένα τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητο και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ., το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι τριετής  και αντίστοιχη αυτής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Kατόπιν των παραπάνω, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους Θεόδωρο Κωσταρίδη του Ευθυμίου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, Στέφανο Τρουπάκη του Σπυρίδωνα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, και Ελένη ¶ννα Κυρκιλή του Περικλή,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

 • Τα μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
 • Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα Media, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ένα μέλος της, ο κ. Θεόδωρος Κωσταρίδης, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους. 
 • Η νέα Επιτροπή Ελέγχου, κατά την συγκρότησή της σε σώμα θα εκλέξει τον Πρόεδρό της.

Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

 

Μαρούσι, 26/10/2021

2021-10-29 | 13:04:34
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση για Κανονισμό Λειτουργίας και Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25.10.2021, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.4706/2020 ενέκρινε επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αυτός είχε αρχικά εγκριθεί με την από 9.7.2021 απόφαση του Δ.Σ. Περίληψη του Κανονισμού θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.atticamedia.gr της Εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφος 1 του Ν.4706/2020 επιβεβαιώνει ότι η Εταιρεία εφαρμόζει ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Iουνίου 2021 του ΕΣΕΔ https://www.esed.org.gr/code-listed ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο
www.atticamedia.gr  της Eταιρείας.