ΑΒΕ Α.Ε

0.414€
Μεταβολή -0.72%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-11
 • Υψηλό Ημέρας 0.542
 • Χαμηλό Ημέρας 0.292
 • Άνοιγμα 0.401
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.417
 • Όγκος 40.080
 • Τζίρος 16337.334
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,41€
 • Κεφαλαιοποίηση 58547046.618
 • Αριθμος Μετοχών 141417987
 • Κωδ. ISIN GRS489003004
 • BBGID BBG000FDXTH6
 • Κλάδος Ψυχαγωγία

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,3710,4447,53435.84555935.646
30 Ημέρες0,3070,44425,451.371.1431.59621.818
3 Μήνες0,2660,44448,923.202.6793.68518.268
6 Μήνες0,2520,44451,094.329.8985.38211.714
12 Μήνες0,1620,444107,007.648.8819.1088.784
2021-04-28 | 13:48:28
AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο Όμιλος εταιρειών “AVE A.E” σε συνέχεια της χθεσινής δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 (01.01 – 31.12.2020) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στη χρήση 2020 ανήλθε σε  142,21 εκ. ευρώ έναντι ποσού  87,07 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Επίσης τα «κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων» (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε  2,11 εκ. ευρώ έναντι 247 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2019. Η σημαντική αύξηση  αυτή σε επίπεδο ομίλου οφείλεται κυρίως α) από την ενσωμάτωση της  “KRISTELCOM”  για ολόκληρη τη χρήση του 2020 σε αντίθεση με την προηγούμενη χρήση που η συγκεκριμένη εταιρεία ενσωματώθηκε στις 07.06.2019 και β) από την αύξηση των πωλήσεων κατά 13,7%, του τομέα διανομής προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας, ο οποίος αποτελεί πλέον και τη βασική εμπορική συνιστώσα του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου στην χρήση 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη  5,12 εκ. ευρώ έναντι ποσού ζημιών 15,68 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

2021-04-27 | 17:38:13
AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα  (εφεξής «Κανονισμός»),  η Εταιρεία «AVE Α.Ε (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021:

Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020-31.12.2020),  με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.ave.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που συντάχθηκαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Ημερομηνία Παρουσίασης Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020: Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

 Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

 Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

2021-04-14 | 17:58:42
AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

Σε συνέχεια της από 08.02.2021 ανακοίνωσή μας αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης κλάδου της «AVE A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), που αφορά στην εκμετάλλευση ψυχαγωγικών πάρκων - λούνα παρκ,  η Εταιρεία ενημερώνει με την παρούσα, ότι την 13.04.2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης του ανωτέρω κλάδου της Εταιρείας, που λειτουργεί στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, με απορρόφησή του από την εταιρεία με την επωνυμία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία δεν συνιστά εταιρεία του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019, 4548/2018 και 4172/2013 και με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.01.2021. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 43693/13.4.2021 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 9ΜΗ946ΜΤΛΡ-Ε6Φ), με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόσχιση κλάδου, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2525805.