Με τη σταδιακή επιβάρυνση των ασφαλιστικών τους εισφορών κατά 20% (έως το 2019) θα έρθουν αντιμέτωποι 625.000 οικονομικά ενεργοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση.

Οι αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, (παλαιοί και νέοι), από 1/1/2017 θα καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του καθαρού εισοδήματός τους και όχι με γνώμονα τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από την 1/7/2015 έως 31/12/2019, σε ποσοστό 20%, ως εξής:

- Από 1/7/2015 έως 31/12/2016 το ποσοστό της σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.

- Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής: για το έτος 2017 σε 14 %, για το έτος 2018 σε 17 % και από 1/1/2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

Βάσει του νομοσχεδίου, το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 ευρώ), από το οποίο προκύπτει ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά της τάξης των 93,77 ευρώ. Το ανώτατο όριο ασφαλιστικής εισφοράς ανέρχεται σε 1.172,16 ευρώ (για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω).

Έτσι, για ένα μέσο εισόδημα της τάξης των 15.000 ευρώ ετησίως, ο αγρότης θα πληρώσει εισφορές ύψους 2.100 ευρώ για τον επόμενο χρόνο, 2.550 ευρώ το 2018 και 3.000 ευρώ το 2019.

Εισφορές υγείας, αγροτικής εστίας

Στο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς και τις εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους. Δηλαδή για ένα μέσο εισόδημα 15.000 ευρώ προκύπτει επιβάρυνση 1.042,50 ευρώ ετησίως, για τον κλάδο υγείας.

Παράλληλα από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι αγρότες θα καταβάλουν εισφορά 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, καθώς καταργήθηκε η κρατική επιχορήγηση.