Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, έως και κατά 17 έτη, προβλέπει νέα εγκύκλιος του ΙΚΑ. Η εγκύκλιος αφορά ασφαλισμένους που έως τις 18 Αυγούστου 2015 δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος και αποκαλύπτει τη σταδιακή αύξησh των ορίων έως την 1.1.2022.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι και 18/8/2015, για ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την ημερομηνία αυτή, θα εκδίδονται οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η έναρξη γίνεται από την 1/7/2015 και μετά, θα χορηγείται το οργανικό ποσό (και όχι το κατώτατο όριο) μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Εάν, ωστόσο, καθορίζεται έναρξη από 1/9/2015 και μετά, η έκδοση απόφασης θα γίνεται με επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν δύο πίνακες που διαχωρίζουν τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας, ανά περίπτωση.

Στον πίνακα 1 εμπίπτουν οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων, που με διατάξεις νόμων προγενέστερων του τρίτου μνημονίου (ν.4336/2015), προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Επίσης, επηρεάζει περιπτώσεις ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ο ίδιος πίνακας αφορά και τους ασφαλισμένους/-ες που συνταξιοδοτούνται ως σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί ατόμων με αναπηρία, με 7.500 ημέρες ασφάλισης, κατηγορία η οποία έως τώρα δεν είχε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Με το τρίτο μνημόνιο (ν. 4336/2015) θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για την εν λόγω κατηγορία το 55ο έτος.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι της παραπάνω κατηγορίας ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Πίνακα, με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης, δηλαδή τις 7.500 ημέρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αντίστοιχα, στον πίνακα 2 της εγκυκλίου εμπίπτουν οι εξής περιπτώσεις:

- Ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν μία εκ των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, των οποίων το καταληκτικό όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι το 67ο έτος, όπως αυτό έχει καθοριστεί από προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις.

- Ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες.

- Όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη ως ανωτέρω τελικώς καταλήγουσα στο 67ο έτος της ηλικίας, προϋπόθεση πλήρους σύνταξης, καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ποινή 10% για μειωμένη σύνταξη

Στην ίδια εγκύκλιο του ΙΚΑ, ορίζεται ότι από 19 Αυγούστου 2015 και μετά, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, θα υπόκεινται σε επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%, πέραν αυτής που ήδη προβλέπεται.

Η μείωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 145 παρ. 3 του ν.3655/2008 μείωση και δεν επιβάλλεται εσαεί, αλλά μόνο μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Επίσης, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι από την 1η Ιουλίου 2015 και μετά χορηγείται μόνο το  οργανικό ποσό της σύνταξης, ακόμα και αν αυτό είναι μικρότερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο.

Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης. Όταν το οργανικό ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος, εξ' αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης. 

Η διοίκηση του ΙΚΑ σημειώνει ότι ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα γίνεται με κριτήριο την έναρξη συνταξιοδότησης από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά, ανεξαρτήτως ημερομηνίας θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.