Ενόψει της γενικής συνέλευσης της εταιρείας στις 29 Ιουνίου και στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με την πλευρά Μπόμπολα – Κούτρα οι αδερφοί Καλλιτσάντση προχώρησαν σε νέες αγορές μετοχών του Ελλάκτωρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης αγόρασαν τις τελευταίες ημέρες 6.650.000 μετοχές, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3,75% της εισηγμένης. Πλέον το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του Ελλάκτωρ που ελέγχουν φθάνει το 15,589%.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία αναφέρεται: 

1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, σε συνέχεια της από 07.06.2018 σχετικής ενημερώσεώς του, περί συντονισμού και εναρμονίσεως της μετοχικής του συμπεριφοράς μετά του κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής :

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 20/06/2018 Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 1.075.336 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0,608%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 19.868.133 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 11,224%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 5,00%.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 1.075.336 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0,608%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 26.518.133 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 14,982%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv)  emanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 8,757%.

2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, σε συνέχεια της από 07.06.2018 σχετικής ενημερώσεώς του, περί συντονισμού και εναρμονίσεως της μετοχικής του συμπεριφοράς μετά του κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής :

Ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 20/06/2018 Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 20.943.469 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 11,832%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 5,00%.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%%, και β) έμμεση συμμετοχή: 27.593.469 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 15,589%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω ελεγχομένων εταιρειών i) Devan Holding International Ltd, η οποία ελέγχει την Argonio Enterprises Ltd που κατέχει ποσοστό 3,259%, ii) Otornalio Ventures Ltd κατέχει ποσοστό 1,695% iii) Kobasore Investments Ltd κατέχει ποσοστό 1,271% και iv) Pemanoaro Ltd κατέχει ποσοστό 8,757%.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι μεταβολή ≥ 3% και υπέρβαση ορίου 15%.

Το διαμορφωθέν ποσοστό συμμετοχής εκάστου των κ.κ. Αναστασίου και Δημητρίου Καλλιτσάντση, ως και συνολικό αυτών, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ανέρχεται σε 15,589%.